BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Hakimler birlik kuracak

Adalet Bakanlığı, Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Taslağı'nı tamamladı.

Abone ol

Taslak, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve saygınlığını, sosyal ve ekonomik haklarını korumak, moral yapısını güçlendirmek ve yargının işleyişiyle ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak üzere Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliğinin ve şubelerinin kuruluşuna ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Taslağa göre, birlik genel merkezi Ankara'da kurulacak, birliğin temel fonksiyonlarını yürütmek için illerde şubeler kurulacak. Şubeler, kanunda yazılı esaslar uyarınca hakimlik ve savcılık mesleğine mensup olanların ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacını taşıyacak. Her il merkezinde o il sınırları içinde görev yapan hakim ve savcılar, Birliğin şubesini kurabilecek. Üye olmak isteyenler, bulunduğu yerdeki şube başkanlığına bulunduğu yerde şube yoksa en yakın yerdeki şube başkanlığına dilekçe ile başvuracak.

-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA-

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten çıkarılmalarına karar verilenler veya istifa etmek suretiyle meslekten ayrılanlar, onursal üyelerden mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayacak tutum ve davranışta bulunanlar ile başka bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna üye olanlar, Büyük Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda üyelikten çıkarılacak. Haklarında bu hüküm uyarınca ihraç kararı verilenler yeniden Birlik üyesi olamayacaklar. 2 yıl üst üste üyelik aidatını ödemediği saptananların şube yönetim kurulu kararıyla üyeliğine son verilecek.

-GÖREVLERİ-

Tüm şubelerinin katılımıyla oluşturulacak Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği, ''Anayasa'da belirtilen ve demokratik hukuk devletinin temel ilkelerinden olan yargı bağımsızlığını güçlendirmek için faaliyet ve girişimlerde bulunacak, adli ve idari yargı faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla bilimsel çalışmalar'' yapacak. Birliğin, diğer görevleri şunlar olacak: ''Adaletin etkinliğini yaygınlaştırmak, bu amaçla hukukun ve adli kurumların gelişimine katkı sağlayıcı kurumlarla işbirliği yapmak, hakimlik ve savcılık mesleğinin cazip hale getirilmesi için çalışmak ve bu konuda alınacak tedbirleri görüşmek için toplantılar düzenlemek, Hakim ve savcıların mesleki gelişmelerinin sağlanmasına, maddi ve manevi haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, Hakim ve savcıların mesleki ve bilimsel çalışmalarına ışık tutacak faaliyetler yapmak, her yıl belirli sayıda hakim ve savcıyı imkanlar ölçüsünde bilimsel ve mesleki çalışmalar yapmak üzere yurt dışına göndermek, Faaliyetlerini, yapacağı yayınlarla üyelerine ve kamuoyuna duyurmak, Şubeler arasında koordinasyonu sağlamak.''

-GENEL BAŞKAN GİZLİ OYLA-

Birlik organlarından kurulacak Merkez Yönetim Kurulunun asıl üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçecek. Amaçları dışında faaliyet gösteren şubeler ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki şube veya Birliğin yönetim ve denetim kurullarında görevli olmayan hakimin görev yaptığı asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verecek ve dava en geç 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Birliğe ve şubelere yapılacak ayni, nakdi ve sair yardım, bağış ve vasiyetler, her türlü, vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Yardım, bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, yardım, bağış ve vasiyeti yapanların istedikleri ve şube yönetim kurulu ile Merkez Yönetim Kurulunca da kabul edilen kayıt ve şartlara uyulacak. Birliğin ve şubelerin tesis, bina ve arazileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Birliğin ve şubelerinin faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar, kurumlar vergisine tabi olmayacak.

Taslağın geçici maddesine göre, Birliğin Kurucu Yönetim Kurulu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ya da görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Yargıtay Genel Sekreteri, Danıştay Genel Sekreteri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Ankara Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonu başkanlarından oluşacak. Birlik Kurucu Yönetim Kurulu, şubelerce seçilen Büyük Genel kurul delegelerini, Birlik organlarını seçmek üzere üç ay içinde Ankara'da toplantıya çağıracak. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel kişilik kazanacak. Taslağın diğer bir geçici maddesi, halen görevde bulunan hakim ve savcıların herhangi bir müracaata gerek olmaksızın bulundukları yerdeki şubelerin asıl üyesi olarak kabul ediyor.