BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanlığına sunuldu! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı artıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Usta, Meclis'te yaptığı açıklamada, kanun teklifinde 28 maddenin yer aldığını belirtti.

Kanun teklifinin ebelerin görev tanımının güncellenmesi, hastaların ilaç teminin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler, sağlık personeli ödemeleriyle ilgili düzenlemeler başta olmak üzere pek çok konu başlığını içerdiğini söyleyen Usta, teklifle mesleğini serbest olarak icra eden diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde birer tane daha diş tabibi çalıştırabilmelerine izin verildiğini anlattı.

Teklifte ebelerin görev tanımlarının güncellendiğini, ebelerin normal doğuma daha aktif katılmalarını düzenleyen bir madde bulunduğunu kaydeden Usta, "Bunun sayesinde ülkemizde artan sezaryen oranlarının düşürülmesi ve normal doğum oranlarının artırılmasıyla ilgili çok daha büyük bir ivme kazanacağımızı ve ebelerimizin etkinliğinin arttırılmasıyla beraber onların da kendi çalışma ortamlarında çok daha mutlu olacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Acil tıp ana dal uzmanlığının, yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapılabilmesine ve sosyal pediatri yan dalının çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bağlı olarak ihdas edilmesine dair bir teklifleri olduğunu dile getiren Usta, "Hem acil tıp hekimlerimizin hem de sosyal pediatri alanında kendisini yetiştirmiş ve geliştirmiş olan hekimlerimizin yan dal uzmanlığı olarak çalışmalarına ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

Usta, teklifte, beşeri tıbbi ürün imaline ve bu maksatla laboratuvar veya fabrika açmaya yetkili tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşulların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine, uluslararası uygulamalar da gözetilerek ilaç analizlerinin piyasaya arz sonrasında yapılmasına, ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılarak hastaların ihtiyaç duydukları ilaca daha hızlı erişiminin teminine ve mevzuatın Dünya Sağlık Örgütü mevzuatlarıyla uyumlaştırılmasına, yerli ve milli ilaç üretimlerinin de hızlandırılmasına vesile olacak bir düzenlemenin mevcut olduğunu kaydetti.

Usta eczaneler, ecza depoları, ecza ticarethaneleri, ecza imalathaneleri ve laboratuvarın teftişinde sadece hekimlerin değil, eczacıların da yetkilendirilmesi konusunda bir maddenin de yer aldığını dile getirdi.

Ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti verenlere düzenlenen yaptırımlar güncelleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Usta şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesinin kararlarına binaen personele ek ödeme yapılmasına ilişkin esaslar ile personelin ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla yapılacak ek ödemede uygulanacak kriterlerin belirlenmesine; yan dal uzmanlığının teşviki maksadıyla tavan ücretlerinin artırılmasına ve bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından istenecek bilimsel görüş, proje ve araştırma benzeri hizmetler kapsamında yüzde 65 üzerinden personele verilen ödemenin yüzde 85 olarak güncellenmesine; Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek tüm kadroların nitelikleri ve dağılımının belirlenmesi yerine Anayasa Mahkemesi bu tüm kadroların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine itiraz ettiği için yeni bir düzenlemeyle sadece Sağlık Bakanlığıyla birlikte kullanılan hastanelerle sınırlı olarak akademik kadroların dağılımı ve niteliklerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine; birlikte kullanılan sağlık tesislerinde görev yapacak öğretim elemanlarıyla sözleşme akdedilmesine ve feshedilmesine ilişkin esasların belirlenmesine dair önemli ve kıymetli bir maddemiz var."

İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların çağdaş uygulamalar doğrultusunda güncellenmesi ve tadil edilmesine dair bir düzenleme olduğunu dile getiren Usta, "Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti veren veya verdirenler ile sağlık hizmetlerine Bakanlıkça belirlenen esaslara göre sunmayanlara yönelik olarak düzenlenen yaptırımların güncellenerek caydırıcılığının artırılmasına dair bir maddemiz var." diye konuştu.

Zorunlu hekim mesleki sorumluluk sigortalarına binaen yapılan kusurlu eylemlerin hekime rücu edilmeyerek, idari olarak Sağlık Bakanlığına tazminat doğurduğunu anlatan Usta, "Tabipler ile diğer sağlık meslek mensuplarınca yapılan tıbbi uygulamalar sebebiyle yargı kararlarına istinaden idarece ödenen tazminatın sigorta şirketlerinden talep edilebilmesine dair bir düzenlememiz var." bilgisini verdi.

 "Bir aylık geçici görevlendirmeyi iki aya çıkarıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek, devlet hizmet yükümlülük süresini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin bulundukları yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayısının artırılmasına; 4924 sayılı kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin harekat, genel hayatı etkileyen afet, salgın, hastalık, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde geçici görevlendirilmelerinde sürelerin düzenlenmesine dair bir teklifimiz var. Burada bir ay süreyle geçici görevlendirme yapılabiliyordu, şimdi düzenlemeyle iki aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, hastane hizmetlerinin düzenli yürütülmesini temin etmek için hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ile iyi yönetim ilkeleri ve çağdaş kamu yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla hastane koordinasyon kurullarının kurulmasına ve görevlerinin belirlenmesine yönelik düzenlemeler getirildiğini aktardı.

Yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödemenin yan dal uzmanları için 200 puan arttırılarak ödenmesine ilişkin bir soruya Usta, "Bu yan dal uzmanı olan hekimlerde yaklaşık 20-24 bin liralık bir farka tekabül edebilir. Her hekim için bu şart gerçekleşmeyebilir. Bulunduğu hastane, hastanenin performansı, oraya gelen hasta sayısı bunların hepsi etkileyecektir." yanıtını verdi.

Usta, yan dal uzmanları sayısını artırmayı hedeflediklerin söyledi.