BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  GÜNCEL

KCK tutuklusu generale böyle seslendi

28 Şubat tutuklusu albayın iddiası çok konuşulacak. Yeni yargı paketinin KCK'lıların serbest kalmasını sağladığını ifade etti. Sözlerini de bir iddia ile destekledi.

Abone ol

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Emek­li Sos­yo­log Al­bay Ali­can Tür­k, yeni yargı paketinin KCK tutuklulularını serbest bıraktığını iddia etti ve iddiasını da şu sözlerle destekledi; "Tahliye olurken koridorda karşılaştığı komutana 'Daha çoook yatarsınız' demiş"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, tutuklu albayın açıklamalarını şöyle kaleme alıyor;

28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ilk tu­tuk­la­ma­lar 12 Ni­san 2012’de baş­la­mış­tı. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da şu an­da 75’i as­ker, 1’i si­vil ol­mak üze­re 76 ki­şi tu­tuk­lu. İd­di­ana­me­nin ne za­man so­nuç­lan­dı­rı­lıp, mah­ke­me­ye su­nu­la­ca­ğı he­nüz bel­li de­ğil. İd­di­ana­me­nin ge­cik­me­si is­ter is­te­mez, “Tu­tuk­lu­lu­ğun ce­za­ya dö­nüş­tü­ğü­” eleş­ti­ri­le­ri­ne yol aça­cak­tır.

Emek­li Sos­yo­log Al­bay Ali­can Tür­k, “28 Şu­bat tu­tuk­lu­su­” ola­rak Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi­’n­de tu­tu­lu­yor. 4. Yar­gı pa­ke­ti­nin tar­tı­şıl­dı­ğı gün­ler­de, KCK tu­tuk­lu­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­den ya­rar­la­na­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­miş­ti.

Emek­li Al­bay Ali­can Türk, “ya­la­n” di­yor ve Sin­can Ce­za­evi­’n­de ya­şa­nan ola­yı şöy­le ak­ta­rı­yor:

“Ya­lan!.. Çün­kü Sin­ca­n’­da­ki bü­tün KCK’­lı­lar tah­li­ye ol­du bi­le… Üs­te­lik gi­der­ken ko­ri­dor­da kar­şı­laş­tık­la­rı tu­tuk­lu bir ko­mu­ta­nı­ma da ta­kıl­ma­dan ede­me­miş­ler:

- Oho­o, siz da­ha ço­ok ya­tar­sı­nız! Bi­zim ar­ka­mız­da si­ya­si güç var, ya si­zin?..”

GENELKURMAY'DAN VERİLEN CEVAP

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri, şu an­da ce­za­evin­de bu­lu­nan tu­tuk­lu ve hü­küm­lü as­ker­le­rin, avu­kat­la­rı­nın is­te­dik­le­ri bel­ge­le­ri en kı­sa sü­re­de bu­lup gön­de­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in de bu ko­nu­da ta­li­ma­tı ol­du­ğu­nu kay­de­di­yor­lar. An­cak bu­gün her bel­ge­ye eriş­mek de müm­kün gö­zük­mü­yor. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın bir sa­nık avu­ka­tı­na ver­di­ği ce­va­bı, tu­tuk­lu ko­mu­ta­nın mek­tu­bun­dan oku­ya­lım:

“28 Şu­bat tu­tuk­lu­su bir ge­ne­ra­lin avu­ka­tı­na, dö­ne­me iliş­kin ola­rak Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’n­dan is­te­di­ği bel­ge­ler ko­nu­sun­da ve­ri­len 9 Ekim 2012 ta­rih­li ce­va­bı dik­ka­ti­ni­ze su­nu­yo­rum. ‘Ta­lep­te bu­lu­nu­lan bil­gi ve bel­ge­le­rin 1997 ve mü­te­akip bir­kaç yı­la ait ol­ma­sı, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Ar­şiv Yö­ner­ge­si mu­ci­bin­ce ka­te­go­ri­le­ri­ne gö­re 5 ve­ya 10 yıl sak­lan­dık­tan son­ra im­ha edil­miş ol­ma­sın­dan do­la­yı dö­ne­me ait ev­ra­kın bü­yük bir kıs­mı­na eri­şi­le­me­mek­te­dir.”

As­ker­le­rin bir baş­ka sı­kın­tı­sı da­ha var. Ge­nel­kur­ma­y’­dan bel­ge is­te­dik­le­ri za­man bel­ge ve­rip ver­me­me ko­nu­sun­da ön­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na so­ru­lu­yor. Sav­cı­nın ona­yı ol­ma­dan is­te­nen bel­ge­ler ve­ril­mi­yor. Bu ko­nu­da, avu­kat­la­rın elin­de de Ge­nel­kur­ma­y’­ın ya­zı­la­rı bu­lu­nu­yor.

GENELKURMAY'A GİRİŞİMİZ YASAK

70 ya­şın­da­ki tu­tuk­lu emek­li Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Ya­şar Yük­se­len de he­men her ko­mu­tan gi­bi “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’na, Cum­hu­ri­ye­tin te­mel il­ke­le­ri­ne, bü­yük ön­der ve de­ğiş­mez Baş­ko­mu­ta­nı­mız Ata­tür­k’­ün il­ke­le­ri­ne bağ­lı, as­ker­lik ku­ral, pren­sip ve usul­le­ri­ne bağ­lı­lı­ğı­nı­” vur­gu­lu­yor. 28 Şu­bat sü­re­cin­de as­ker­le­rin tu­tuk­lu ol­ma­la­rı­nın ge­rek­çe­le­rin­den birinin “de­lil­le­rin ka­rar­tı­la­bi­le­ce­ği­” ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Pe­ki ka­rar­ta­bi­lir­ler mi? Bu­nu da ay­nı ko­mu­ta­nın mek­tu­bun­dan oku­ya­lım:

“Bun­ca yıl son­ra han­gi de­li­li ne­re­de bu­lup ka­rar­ta­ca­ğız? Em­ri­miz­de ça­lış­mış ar­ka­daş­la­rı zi­ya­ret için bi­le biz­le­ri Ge­nel­kur­may ka­rar­ga­hı­na al­mı­yor­lar­dı.”

Ma­mak As­ke­ri Ce­za­evi­’n­den ya­zan “Tu­tuk­lu bir Türk Su­ba­yı­”, Ata­tür­k’­ün 31 Tem­muz 1920’de Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da­ki “Su­bay için ‘ya is­tik­lal, ya ölü­m’ var­dır. Fa­kat ar­ka­daş­lar öl­me­ye­ce­ğiz, ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı mu­ha­fa­za ede­rek ya­şa­ya­ca­ğız ve mil­le­ti­mi­zi dai­ma ba­ğım­sız gör­mek­le bah­ti­yar ola­ca­ğı­z” söz­le­ri­ni anım­sa­tı­yor, “İş­te, biz ce­za­ev­le­rin­de bu­lu­nan tu­tuk­lu su­bay­la­rın, is­te­di­ği tek şey de, uğ­ru­na ca­nı­mı­zı se­ve se­ve fe­da et­me­ye her za­man ha­zır ol­du­ğu­muz ulu­su­mu­zu dai­ma ba­ğım­sız gör­mek­ten faz­la­sı de­ğil­di­r” di­yor.

BAĞIŞLANMAYI BEKLİYORUZ

Tu­tuk­lu as­ker­le­rin en bü­yük öf­ke­si, te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­a af çı­ka­rı­lır­sa bu­na ken­di­le­ri­nin de da­hil edi­le­ce­ği­ne iliş­kin yo­rum­la­ra­dır. On­lar da or­tak mek­tu­bun­da şun­la­rı ya­zı­yor­lar:

“Hiç­bi­ri­miz acın­dı­rıl­ma­yı, ba­ğış­lan­ma­yı ve af­fe­dil­me­yi bek­le­mi­yo­ruz. Bek­le­di­ği­miz, kı­sa sü­re­de mah­ke­me­ye çı­kıp ak­lan­ma­mız­dır. Ak­la­na­ca­ğız da! Tu­tuk­lu­lar, sağ­lık ve yaş ne­de­ni­ni be­lir­tip tah­li­ye is­te­me­ye­cek ka­dar sa­bır­lı ve onur­lu­dur. Sab­rı­mız; sus­kun­lu­ğu­muz­la, ya­sal uy­gu­la­ma­la­rı­mız­la ve ül­ke­ye olan sev­da­mız ile da­ha da çe­lik­leş­ti.

Biz, mev­cut Cum­hu­ri­ye­ti, ol­maz­sa ol­maz de­ğer­le­ri ile ko­ru­mak ve kol­la­ma için­de olur­ken; Cum­hu­ri­ye­t’­in de­ğer­le­ri­ni yoz­laş­tı­rıp, ke­na­ra atıp ye­ni bir İs­la­mi yö­ne­tim tar­zı­nı be­nim­se­ye­rek re­ji­mi de­ğiş­tir­me ar­zu­sun­da bu­lu­nan­la­rın kar­şı­sın­da ol­duk ola­ca­ğız da. Bi­zim için önem­li olan Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­t’­in be­ka­sı­dır. Ge­ri­si te­fer­ru­at­tır. Sin­ca­n’­da, Ma­ma­k’­ta, Has­da­l’­da, Mal­te­pe­’de, Si­liv­ri­’de TSK men­sup­la­rı­nın bu bi­linç için­de ol­duk­la­rı­nı as­la unut­ma­yı­nız.”

As­ker­le­rin her mek­tu­bu, “id­di­ana­me­nin bir an ön­ce ha­zır­la­nıp mah­ke­me­ye su­nul­ma­sı­” di­le­ğiy­le son bu­lu­yor. Tu­tuk­lu­luk­ta ge­çen sü­re­nin bir yı­lı dol­dur­ma­sı ve id­di­ana­me­nin ha­zır­la­na­ma­ma­sı­nı Tür­ki­ye Emek­li Su­bay­lar Der­ne­ği de (TE­SUD) ad­li­ye önün­de pro­tes­to et­ti. Bu da, emek­li su­bay­la­rın ilk ey­le­mi ol­du.

ÖNCEKİ HABERLER
Kıdem tazminatında yeni gelişme
Kıdem tazminatında yeni gelişme
BEYOĞLU’NDA YANGIN
BEYOĞLU’NDA YANGIN
FAZIL SAY’IN HANGİ ÖZELLİĞİ VAR Kİ SUÇLANMASIN
FAZIL SAY’IN HANGİ ÖZELLİĞİ VAR Kİ SUÇLANMASIN
G.SARAY’IN  CUMA  KORKUSU
G.SARAY’IN CUMA KORKUSU
YILMAZ ERDOĞAN, AKİL İNSANLARI GÜLDÜRDÜ
YILMAZ ERDOĞAN, AKİL İNSANLARI GÜLDÜRDÜ
AÇILAN KAMYON DAMPERİ OTOYOLDAKİ KÖPRÜYE TAKILDI
AÇILAN KAMYON DAMPERİ OTOYOLDAKİ KÖPRÜYE TAKILDI
PKK'nın ilk çekileceği bölge
PKK'nın ilk çekileceği bölge
Hz. Ayşe'nin vasiyesi gözyaşlarına boğdu
Hz. Ayşe'nin vasiyesi gözyaşlarına boğdu
Nihat Doğan Gül'e methiyeler dizdi
Nihat Doğan Gül'e methiyeler dizdi
Her yerde bayrak ve Atatürk resmi olmaz!
Her yerde bayrak ve Atatürk resmi olmaz!