YAZARLAR

İş yerinizi taşırsanız aman dikkat, ceza çıkabilir!

İSTANBUL’dan okurumuz Ragıp Verenli soruyor: “Bünyamin bey, Pendik’teki dükkanımı geçen ay Beylikdüzü’ne taşıdım. Dükkan için SGK’ya bir bildirim yapmam lazım mı? Ceza çıkmasın sonra... Üç tane çalışanım var, hepsi sigortalı.”

İSTANBUL’dan okurumuz Ragıp Verenli soruyor: “Bünyamin bey, Pendik’teki dükkanımı geçen ay Beylikdüzü’ne taşıdım. Dükkan için SGK’ya bir bildirim yapmam lazım mı? Ceza çıkmasın sonra... Üç tane çalışanım var, hepsi sigortalı.”

Sayın okurum, ülkemiz sosyal sigortalar mevzuatına göre işyerlerinin tescil ettirilmesi zorunlu. Bunun için de SGK’ya işyeri bildirgesi veriliyor.

Bu bildirgenin her bir işyeri için ayrı ayrı verilmesi şart!

İşyeri bildirgesi temel olarak sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olsa da bazı hallerde faal işyerleri için de yeniden işyeri bildirgesi vermek gerekebiliyor.

Bu noktada, işyerinin devri, nakli, miras olarak geçmesi gibi haller çok önemli!

Oysa işyerini taşıyanlar yeniden bildirge vermeyi çoğu zaman unutuyor, bunun sonucunda da SGK cezaları ile karşılaşıyor…

İşyerini ne zaman SGK’ya bildirmeniz gerek, ceza çıkmaması için nelere dikkat etmelisiniz? Ayrıntılı olarak anlatalım…

SGK'YA BİLDİRMEK ZORUNLU!

Ülkemiz kanunlarına göre bir sigortalıyı çalıştıran kişiler işveren sayılıyor.

İşyeri ise, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlere verilen isim.

İşverenler, SGK’ca belirlenmiş bulunan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK’ya vermekle yükümlü.

İşyeri bildirgesi sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce verilebilecek olsa da en geç sigortalı olması gereken birinin çalışmaya başladığı gün mesai bitimine kadar SGK’ya verilmesi zorunludur.

Ama işyeri bildirgesini henüz işçi çalıştırmıyor olsanız da önceden verebilmeniz mümkün.

SGK’nın birçok bildirgesi elektronik ortama alınmış, e-sigorta sistemi üzerinden veriliyor olsa da işyeri bildirgeleri halen kağıt ortamında elden SGK’ya verilmektedir.

Yasal zorunluluk süresinden sonra verilen işyeri bildirgeleri için işverene idari para cezası verilir.

İŞ YERİNİ TAŞIRSANIZ AMAN DİKKAT!

İşyeri bildirgesi normal şartlarda yalnızca yeni işyeri açanları ilgilendiren bir durum olsa da işyerinin taşınması, nakli ve devri gibi durumlarda yeni bir işyeri açılmıyor olsa da yeniden işyeri bildirgesi vermek gerekebilmektedir.

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi vermeniz şarttır!

Keza, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini SGK’ya vermekle yükümlüdür.

TAŞERONLAR NE YAPMALI?

Halk arasında “taşeron” olarak tabir edilen, sosyal güvenlik hukukundaki adıyla ise “alt işverenler”in işyeri bildirgesi vermesine gerek yoktur.

Sosyal güvenlik hukukuna göre bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir.

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, SGK’dan alacağı özel bir numara (aracı kodu) ile bildirir.

Alt işverenin işçilerinin sigortalılık işlemleri ise bu aracı kodu üzerinden asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

Birden çok taşeronu olan işyerlerinde kaç tane taşeron varsa o kadar aracı kodu verilir.

CEZA ÇIKABİLİR, AMAN DİKKAT!

İşyeri bildirgesi vermek kapsama giren kişiler için yasal bir zorunluluktur.

SGK işyeri bildirgesi vermeyenlere yahut da yanlış ve geç verenlere idari para cezası uygulamaktadır. Uygulanacak para cezası ise işyerinin büyüklüğüne göre değişir.

İşyeri bildirgesini, SGK’ca belirlenen şekle ve usulüne uygun vermeyenler veya yasal süresi içinde SGK’ya vermeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında (bugün için 4941 TL),

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında (bugün için 3294 TL)

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında (bugün için 1647 TL),

idari para cezası uygulanır.

İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. Başka bir deyişle, ceza alınsa bile işyeri bildirgesini vermek ve sigortalılar ile ilgili diğer yükümlülükleri yerine getirmek mecburiyeti devam eder.

PİŞMANLIK İNDİRİMİ VAR

İşyeri bildirgesinin hiç verilmemesi veya zamanında ve usulünce verilmemesi halinde uygulanan idari para cezalarına SGK peşin ödeme ve pişmanlık indirimi uygulayabilmektedir.

Cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde cezanın dörtte biri affedilir, dörtte üçü tahsil edilir.

Peşin ödeme indiriminden yararlanmak için bir şart yoktur, cezanın 15 gün içinde itiraz edilmeden veya mahkemeye verilmeden ödenmesi yeterlidir.

Keza eğer işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten (verilmesi gereken son günü kaçırdıktan) sonra işverence kendiliğinden verilmesi halinde de pişmanlık indirimi uygulanır.

Bu şekilde SGK’ya verilmesi unutulmuş olan bildirgenin 30 gün içinde kendiliğinden verilmesi ve çıkan cezanın da yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanmaktadır.

Örneğin defter tutmakla yükümlü olmayan bir işyeri için verilen 1647 TL ceza peşin ödeme indirimi ile ödenirse 1235 TL’ye, pişmanlık indirimi uygulanır ise bu kez 308 TL’ye düşer.

İL DEĞİŞMEDİYSE CEZA ÇIKMAZ!

Ancak baştaki soruya dönecek olursak, işyerinin ayni ilin bir ilçesinden diğer ilçesine taşınması işyeri bildirgesi vermeyi gerektirir hallerden olmadığı için, bu adres nakli için işyeri bildirgesi verilmez, adres değişikliğinin SGK’ya dilekçe ile bildirilmesi yeterli olur.

SGK’ya dilekçe ile bildirim unutulmuş olsa dahi işverene herhangi bir idari para cezası çıkmaz.

İstanbul’un Pendik ilçesinden Beylikdüzü’ne taşınan bir işyerinin durumu böyledir. Aradaki mesafenin uzak olması durumu değiştirmez.

Genel kural olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü değiştiği an, işyeri bildirgesini vermek zorunlu hale gelecektir.

---

Kıssadan Hisse

“Kendi içimizdeki karanlığı tanımak başkalarının karanlığı ile baş etmenin en iyi yöntemidir.”

— Carl Jung

---

Sorularınız için:

www.twitter.com/bunyaminesen

www.facebook.com/bunyaminesen.yazilar

Yazarın önceki yazıları için:

/yazar/bunyamin-esen-181.html

Yazarın yazı arşivi için:

http://www.inter/bunyamin-esen-1081z.htm

Yorumlar 1 yorum