BIST 2.990
DOLAR 17,96
EURO 18,27
ALTIN 1.017,86
HABER /  GÜNCEL

Alkollü içki satışında yeni dönem

Yeni yürütmeliğe göre, artık akollü içecek satıcısı da kimlik sorabilecek.

Abone ol

Yeni yönetmeliğe göre tütün mamulleri ve alkollü içkiler “tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere”, 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak veya sunulamayacak. Satıcı, yaş konusunda teredüte düştüğü takdirde, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep edebilecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle “işyerlerine ilişkin ortak hükümler” ile ilgili 6. Maddede değişikliğe gidildi. “İşyerlerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıldığı otomatik satış makineleri bulundurulamaz. Tütün mamulleri ve alkollü içkiler, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler “tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere”, 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak veya sunulamayacak. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep edilecek.

18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında; alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemeyecek. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışında olacak.
 

PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamayacak. İşyerlerinde bulunan otomatik satış makinelerinde tütün mamulü bulundurulamayacak. Tütün mamulleri, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemeyecek.

Açık alkollü içki satış belgesi bulunmayan perakende satış yapılan işlerlerinde açık alkollü içki tüketilemeyecek. Sunumu yapılamayacak. Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmeyecek. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satış ve sunumu yapılamayacak.

Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunlu olacak. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibariyle aranacak. Ancak 11 Haziran 2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için bu şart aranmayacak. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilecek. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmayacak.
Alkollü içkiler, Kurum tarafından açık alkollü içki satış belgesi düzenlenmek suretiyle alkollü içki sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketime sunulabilecek. Ancak bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı veya sunumu yapılamaz. Ruhsat veya diğer izin belgelerini düzenlemeye yetkili merci tarafından işyerinin faaliyetine izin verilen alanlar işyeri sınırları içi kabul edilecek.
 

ALKOL REKLAM VE TANITIMINA YÖNELİK İNTERNET SİTESİ AÇILAMAYACAK

Alkollü içkilerin adını veya markasını içeren alan veya alt alan adı kullanılmak suretiyle bu ürünlerin reklam ve tanıtımına yönelik olarak internet sitesi açılamayacak. Ancak Türkiye’de faaliyette bulunan alkollü içki üreticisi firmalar ihracat amacıyla, ülke içinden erişimini engellemeleri koşuluyla, ürettikleri ürünlerin yurt dışına yönelik reklam ve tanıtımını internet siteleri vasıtasıyla yapabilecek.

Alkollü içki üretici, ithalatçı veya toptan satıcıları, ürettikleri, ithal ettikleri veya pazarladıkları ürünlerin isimlerine veya markalarına kurumsal internet sitelerinin ürünler bölümünde, reklam ve ürün tanıtımı yapılmaksızın ve görsel unsurlar kullanmaksızın liste halinde yer verebilecekler. İnternet aracılığıyla alkollü içkilerin tüketiciler dışındakilere satışını ve tanıtımını içeren ayrı bir internet sitesi oluşturulmak istenmesi veya diğer ürünlerden ayrı ulaşılabilen aynı internet adresi içerisinde ayrı bir sayfa tahsis edilmesi halinde erişimin arz zinciri içerisindeki satış belgesini haiz kullanıcılara verilecek kullanıcı adı ve parola ile sağlanması ve satışı gerçekleştirecek olan satıcının satış belgesinde belirtilen fiziki işyeri adresi ile satış belgesi üzerinde yer alan Kurum sicil numarasına yer verilmesi zorunlu olacak. Arz zinciri içerisindeki satış belgesini haiz kullanıcılara yönelik internet sitesinde veya sayfasında, alkollü içki üretici, ithalatçı ve toptan satıcıları ürettikleri, ithal ettikleri veya pazarladıkları ürünlere ait teknik bilgilere, herhangi bir reklam unsuru içermemek kaydıyla ürün markaları ve görsellerini kullanmak suretiyle yer verebilecek. Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamayacak. Her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemeyecek. Bu ürünler tüketicilere basın ve yayın yoluyla satılamayacak ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemeyecek.

Perakende veya açık olarak alkollü içki satışı yapmak üzere satış belgesi talep eden kişiler ile anılan faaliyetleri yürütmekte iken işyeri adresini değiştiren kişiler işyerlerinin örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta bulunduğunu belgelemek zorunda olacak.

Satış belgeleri devredilemeyecek. Ancak miras yoluyla işyerini devralacak kişinin, miras bırakan kişi ile birinci veya ikinci derece kan hısmı olması halinde mesafe şartı aranmayacak.


REKLAM VE TANITIM UYGULAMALARI

Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Alkollü içkilerin, tamamen arz zinciri içinde yapılan ve tüketicilere yönelik olmayan tanıtımının alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi herhangi bir zararlı etki oluşturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanıtmaya ve doğru bilgilendirmeye yönelik olması, teşvik edici ve özendirici olmaksızın yapılması gerekecek.

Alkollü içkilerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamayacak. Bu yükümlülük, arz zinciri içerisindeki tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak. Münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilecek. Bilimsel yayınlar reklam amacıyla kullanılamayacak.
Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamayacak. Herhangi bir alkollü içkinin alınması koşuluna bağlı kampanya ve promosyon düzenlenemeyecek.

Perakende satıcılara, açık alkollü içki satıcılarına ve tüketicilere yönelik bağlı satış uygulaması yapılamayacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamayacak. Açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilecek.

Alkollü içkilerin marka, logo, amblem ve işaretlerini içerecek şekilde sözcükler, şekiller, resim ve harfler, iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, tabelalarında, satış ünitelerinde, soğutucularında, taşınabilecek veya sabit her türlü materyal üzerinde bulundurulamayacak.
 

ALKOLLÜ İÇKİLERİN MARKALARI KULLANILARAK BİLDİRİM YAPILAMAYACAK

Üzerinde alkollü içki marka, amblem, logo veya işareti bulunan kasa, kutu gibi taşıma veya dış ambalaj için kullanılan materyaller, lojistik amaçlı bulundurmalar hariç, kamuya özel teşhir edilmek maksadıyla kullanılamayacak.

Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlarda, bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemeyecek. Söz konusu araçlar üzerinde, alkollü içki markaları ile alkollü içki markalarının logo, amblem ve işaretleri kullanılamayacak. Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilecek. Araçlar üzerinde yer verilen ticaret unvanlarında herhangi bir markayı öne çıkaracak şekilde farklılaştırma yapılamayacak.
İşyerlerinde; alkollü içkilerin fiyatlarının bildirimi, alkollü içkilerin satışına tahsis edilmiş bölümlerde yer alması ve rakam ile yazıların elli puntoyu aşmaması şartıyla yapılabilecek. Fiyat baskılı ambalajlar ile fiyat bildirimi yapılması ve satışa sunulan her bir alkollü içkinin birim fiyatının ve markasının yer aldığı, dikdörtgen beyaz zemin üzerine ve en fazla yirmi punto büyüklüğünde siyah renkli harfler ve rakamlar ile hazırlanan listelerin alkollü içkilerin satış ünitelerinde veya alanlarında bulundurulması mümkün olacak. Herhangi bir firma veya ürünü ön plana çıkaracak şekilde fiyat bildirimi yapılamayacak.

Üretici, ithalatçı ve satıcılar arasında gerçekleştirilen ve tüketiciye yansımayan tamamen ticari bilgileri içeren bildirimler hariç olmak üzere, her ne amaçla olursa olsun, alkollü içkilerin marka, amblem, logo ve işaretleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organları aracılığıyla ilan edilemeyecek, fiyat duyuruları yapılamayacak.

Bu maddeye aykırı düzenlendiği tespit edilen fiyat bildirimlerinin reklam mahiyetinde olduğu kabul edilecek.

Üreticilere ait tesisler ile ithalatçı ve toptan satıcılara ait işyerlerinde, satış belgesini haiz kişilere ve bu kişiler tarafından görevlendirilmiş çalışanlarına yönelik olarak tadım amaçlı sunum uygulaması mümkün olacak.

 


İçki yasağı böyle başladı


8398.jpg

ÖNCEKİ HABERLER
Sınavını altından 700 yıllık tarih çıktı
Sınavını altından 700 yıllık tarih çıktı
Taşıt sayısı yüzde 137 arttı
Taşıt sayısı yüzde 137 arttı
Mezar taşına suçsuzluğunu yazdılar
Mezar taşına suçsuzluğunu yazdılar
Trabzonspor Avrupa’da 104. maçına çıkacak
Trabzonspor Avrupa’da 104. maçına çıkacak
5 Ay daha kaçsalar müebbetten kurtulacaklardı
5 Ay daha kaçsalar müebbetten kurtulacaklardı
Suriye'den Rusya'ya kanıt: Saldırı muhaliflerin işi
Suriye'den Rusya'ya kanıt: Saldırı muhaliflerin işi
Trabzonspor, Güney Kıbrıs’a gitti
Trabzonspor, Güney Kıbrıs’a gitti
İnternet kafelerde   okul saati  denetimi
İnternet kafelerde okul saati denetimi
CHP'den Ankara'ya sürpriz isim!
CHP'den Ankara'ya sürpriz isim!
Yeni Başbakan görevine başladı
Yeni Başbakan görevine başladı