YAZARLAR

Yönetmelikler doğru yazıl(a)mayacaksa, 200 üniversiteniz olsa neye yarar ki?!..(1)

Üniversitede; etiklik, nitelik, kalite, üretim paralel gitmelidir.

GÜNCEL/YÖK’eSORUYORUZ:Son yıllarda, lisans mezunuolanların Y.L. ve Dr./Sy. eğitimini aldıkları başka bir alanda(özellikle müzik/sanat alanı),  kadroya geçtikleri, bu alandaDoç. ve Prof. oldukları ve böylece lisans mezunlarının önünükapattıkları görülmektedir. 2547’de lisans mezunlarının, farklıalanda Y.L. ve Dr./Sy. eğitimi alsalar da, sadece lisansalanlarında kadrolu olacakları yönetmeliklerde yazılıyordu. Böylebir uygulamaya izin verilmiyordu. Bu kalktı mı? Ne zaman? Hangikanun/yönetmelikle? Kalktı ise bu doğru mu? Neden kaldırıldı?Yoksa; üniversiteleri çoğalmasıyla ve idari konuları takipetmeyen/bilmeyen akademisyenlerin çoğalmasıyla konu sulandırılmışmı? Yani, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliğialanına Doktor Öğr.  Üyesi ilanı açıklama bölümünde;“SporYöneticiliği, Spor Yönetim Bilimleri veya Beden Eğitimi ve SporAlanında Doktora Yapmış Olmak.” yazılmış. Beden Eğitimi/SporBilimleri Y.O. lisans mezunu olmayıp, sadece yukarıdaki alanda Dr.yapmış olan kişi (mesela İşletme Fak. lisansı mezunu)  kadroyaalınabilecek mi? Alınıyor mu?  

Kısaca; Y.L.ve Dr./Sy. eğitimindealınan “dersler”, lisansta alınan “4 (1+4) yıllık  eğitimi”karşılayabiliyor mu? Tartışmaları giderecek olan cevabınızı,yayınlamak üzere bekliyoruz. 

Gelelimkonumuza..

Nitelik olarak sayısı her geçen günartan üniversitelerin, ortak bir potada buluşması, “birbirinebenzemezlerin” aynı yönetmelik kurallarına uyması, yönetmeliklerinin aynı olması v.b. sürekli tartışılıyor.

Her siyasi parti YÖK’ü kaldıracağımdiyor, ama iktidara gelince onun gücünü kullanmayı seçiyor. Şimdi,kaldıracağım diye iktidara gelen AK Parti+MHP  bir yanda,kaldıracağım diyen muhalefet bir yanda!..Bu yazımızda; YÖKtarafından yayımlanan son yönetmeliklerle yapılan önemlideğişiklikleri ve üzerindeki  görüşlerimizi dile getirmeyeçalışacağız.

1/ M.Ü. GSF MüzikBölümü'nün, YÖK tarafından "şehven"kapatıldığı ve bölümün açıldığıduyuruldu. Ancak, bu kapatılma girişiminin şehvenolmadığını, bize gelen bilgilerden anlıyoruz. Sorunlu olan GSFDekan’ının derhal görevden alınması lazım. Öğrencilerin mağduriyeti giderildi. Ancak; dünya yeniyapılanmada GSF ile Müzik'i ayırıyor. YÖK'e çağrımız; yeni GSFMüzik Bölümleri'ne izin vermemesidir. Konservatuarlar ve Eğitim Fak. GSEBölümü Müzik Eğitimi ABD’ler  yeterli ve doğruyapılanmadır.

2/ Yeni kurulan Ankara Müzikve Güzel Sanatlar Ün., zaman geçirilmeden ikiye ayrılmalı;“Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi” ile “Ankara GüzelSanatlar Üniversitesi” yapılanmasına gidilmelidir.

https://www.internethaber.com/muzik-universitesi-yapilanmasi-nasil-olmali-aman-dikkat-1748142y.htm

Yine, Sosyal BilimlerÜniversitesi’nin de içinde olacağı, 14 binadan oluşan kampüseBakanlık birimlerinin  girmesi önlenmelidir. https://www.internethaber.com/muzik-ve-gs-universitesi-muzik-ve-sahne-sanatlari-yapilarak-bagimsiz-olmalidir-1880569y.htm

 3/ “MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisikadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıylaotuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretimkurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezliyüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisiolmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisikadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartıaranır.”

Bize göre 35 yaşçoktur. 18 yaşında üniversiteyibitiren bir gence 4 senede master/Dr.ya versek 22, -hadi olsun- 25yaşında akademisyenliğe başlamasıgerekir.  Yanlış yazılmışbir yönetmelik maddesidir. Arş.Gör. olmak için “lisansmezunu olmak” şarttır.  O zaman“..en az” kelimesine gerekte yoktur. Devlet ile Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında ki Arş.Gör.alımının neden “aynı olmadığı da” ayrı bir konudur. Para, eğitimide baskılıyor mu acaba?!.

4/ “(3) Öğretim görevlisikadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: a)Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisansdüzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisiadaylarında en az tezli yüksek lisans mezunuolmak. b) Konservatuarlar ile ön lisans düzeyindeeğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisiadaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisansmezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıltecrübeli olmak.(4) Uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretimgörevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmakveya lisans mezunu olmak ve belgelendirmekkaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartıaranır.”

Yine yanlış yazılmışbir  madde  daha.

a) maddesinde “lisans düzeyinde”diyor, sonra

b) maddesinde “Konservatuarlar ileön lisans” diyerek Konservatuarları ön lisans yapan eğitimkurumu seviyesine düşürüyor. Bu, çok yanlıştır.

Sonra “..en az tezli yükseklisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak..” diyor. “En az”demek, daha aşağısı olmaz demektir, cümlenin sonuna “lisans mezunuolmak” gelemez!..

Oysa; “…lisans mezunu olmakve 2 yıl tecrübeli olmak şarttır. Tezli  yüksek lisans mezunuolmak tercih sebebidir” veya “Tezli  yükseklisans mezunu olmak şarttır” denilmelidir.

5/   “MADDE 10 – (1)Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilanedilen kadro sayısının on katına kadar adayı, bu Yönetmeliğin6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındakiöğretim görevlisi kadrolarında (meslekyüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edileceklerde dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını veyabancı dil puanının %60’ını, bu Yönetmelikkapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dilpuanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALESpuanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarakbelirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilaneder.”

Gözümüzaydın!;

Y.Doç.liği kaldırmak için yolaçıkan, ama kaldıramayan 7100 Sy yasa görüşmelerinde;“yabancı dil olmayan akademisyen olamaz” diye ayağakalk!..

Sonra; Dr.Öğr.Üyesialımında,150-200 kelimelik “yabancı dil çeviriyi”kaldır!..

Sonra; Öğr.Gör alımında “yabancı dil puan şartı” getir.

Zaten, Öğr.Gör alımlarında“tezli yüksek lisans mezunu olmak”  şartı, SanatKurumları/Konservatuarlar için eksi bir durumdur. Alanındaçok iyi olan, yararlanılması düşünülen isimlerin kadroya alınmasıbu yönetmeliklerle engellenmiş olmaktadır.

Eğitim, birbütün olarak düşünülmelidir.

Eğer sanatkurumları öncelenmiyecek ve pozitif ayrımcılık yapılmayacaksa;sanat kurumlarını MEB’na bağlayalım, olsunbitsin.

Devam edeceğiz…

BİR ÖĞRETİMÜYEMİZİN TALEBİ….

Bilindiği gibi SayınCumhurbaşkanımızın isteği üzerine yardımcı doçentlikle ilgili birdüzenleme gerçekleşti ve mevcut yardımcı doçentler Dr. Öğr. Üyesioldu. Doçentlikte sözlü sınav kalktı. İngilizce puanı düşürüldü.Ancak Dr. Öğretim görevlileri bu düzenlemedenyararlanamadılar. Mevcut yardımcı doçentlerin durumu tenzilirütbe olarak algılanmakta ve AK partiye oy vermiş öğretimüyeleri arasında bile infialvar.  Doçentlik için yayın şartları özelliklebazı alanlarda halen çok ağır olarakdeğerlendirilmekte. 

Öte yandan mevcutdurumda;

·         Hazırlananders kitapları doçentlik için hiçbir puan getirmemektedir. Halbukibir bilimsel komitenin denetiminden geçen güncel ders kitaplarınınolması ülkemizin kalkınmasına destek olacaktır.

·         SCI,SSCI vb. yayınlar için sınırlı sayıdaki yabancı dergide yayın içinbirçok bedele katlanılmaktadır. YÖK, ÜAK veya TÜBİTAK bünyesindekurulan bir veri tabanında, ulusal/uluslararası jüri üyelerindenoluşan bir yayın değerlendirme komitesincedeğerlendirilerek;  A, B ve C yayın kalitesi kategorisiolarak yayınlanmalı ve buna göre alınan puanlar akademik yükselmededeğerlendirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim.

TALEBİMİZ:

Yayın esaslı doçentliğe ilavetenSÜREYE BAĞLI DOÇENTLİK, yani Dr. Unvanını aldıktan sonra 5 yılöğretim elemanı olarak görev yapan Dr. Unvanlı öğretim elemanlarınadoğrudan doçentlik hakkı verilmesi.

SON DÜZENLEME İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERYAPILIRKEN HAZIRLAYIP PAYLAŞTIĞIM YARDIMCI DOÇENTLİK İLEİLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİM AŞAĞIDADIR:

 

1.       Yardımcı Doçentlik kaldırılmalıdır.Mevcut Yardımcı Doçentlerden 3. Maddedeki şartlarısağlayanlar Doçentliğe yükseltilmeli, sağlamayanlar,sağlayana kadar yardımcı doçentlikte bekletilmelidir.

2.       Dr. ÖğretimGörevlisi yerine Dr. Öğretim üyeliği ihdasedilmelidir.

3.       Doçentliğe geçiş: Doktoraderecesine sahip olunduktan sonra;

a.       Süre esaslıgeçiş

       i.      Belli bir süre Dr. ÖğretimElemanı olarak çalışanlar (örneğin 5 yıl)

       ii.      Kamuda doktora derecesinesahip olanlardan belli bir kadro derecesiyle yönetici konumundabelirlenen sürede (örneğin 4-5 yıl) çalışanlar. Ancak burada ikiyarıyıl bir yükseköğretim kurumunda ders verme şartı (ders saatücretli de olabilir) aranabilir.

b.      Yayın esaslıgeçiş: Doçentliğe geçiş süresi aşağıdaki şartlarda dahada kısaltılabilir (YÖK tarafından atanacak bir jüri tarafındandeğerlendirilmek koşuluyla)

        i.      Patent veya buluşyapmak 

       ii.      Ulusal veyauluslararası proje yapmak

       iii.      Bellisayıda,  ulusal/uluslararası indekslerde taranan yayınyapmak

       iv.      Farklı ülkebilim adamlarınca (örneğin; en az 5 farklı ülke olabilir)hazırlanmış güncel yayınlardan oluşturulan ders kitabı hazırlamak(ders slaytları ve testleri ile birlikte hazırlanmışolmalı).

4.       Profesörlüğegeçiş: Doçentlik derecesine sahip olunduktansonra;

a.       Süre esaslıgeçiş:

i.       Belli bir süreDoç.Dr. unvanlı öğretim üyesi olarak çalışanlar (örneğin 5 yıl)Profesörlüğe yükseltilebilir…

ii.      Kamuda çalışan veDoç.Dr. unvanı alındıktan sonra genel müdür ve üstü konumlardayönetici konumunda belirlenen sürede (örneğin 4-5 yıl) çalışanlar.(İki yarıyıl bir yükseköğretim kurumunda ders verme  şartı–daha önce ders vermemiş olanlardan aranabilir).

b.      Yayın esaslıgeçiş: Profesörlüğe geçiş süresi aşağıdaki şartlarda daha dakısaltılabilir (YÖK tarafından atanacak bir jüri tarafındandeğerlendirilmek koşuluyla):

     i.      Patent veya buluşyapmak

    ii.      Ulusalveya uluslararası proje yapmak

    iii.     Belli sayıdakiulusal/uluslararası indekslerde taranan yayın yapmak

   iv.      Farklı ülkebilim adamlarınca (örneğin; en az 5 farklı ülke olabilir)hazırlanmış güncel yayınlardan oluşturulan ders kitabı yazmak (dersslaytları ve testleri ile birlikte hazırlanmış olmalı).

5.       Bürokraside geçensüreler yetmiyorsa öğretim üyeliğiyle tamamlanabilir.

6.       Yabancı dilleeğitim yapan kurumlarda istenen yabancı dil şartı ilgili okulabırakılmalıdır.

 

Yorumlar1 yorum