YAZARLAR

Müzik Üniversitesi yapılanması nasıl olmalı?, “aman dikkat!”

Müzik üniversitesi acele etmeden, özenerek kurulmalı

GÜNCEL/İTİRAFÇILAR YALAN SÖYLÜYOR: “……Şu anda içeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var.İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor.Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarkenbunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu.Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerimolmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olaraksöyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığımzaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor.."Önümüzdeki dönemde de HSYK'nın çoğulcu ve geniş tabana oturanyapısı mutlaka korunacaktır. Ülke olarak, adalet teşkilatı olarakçok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüşmümkün değildir…." (Sn. Cumhurbaşkanı’nın, yargı mensuplarınayaptığı konuşmadan/18.01.2017)
TÜRKİYE/MİLLİ MÜZİKÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI….
GEREKÇE;
Bu ülkenin kültürünü ayırt etmeden,eksiklerini gidermeye çalışmak, konservatuarları ve müzikbölümlerini, alt yapısı hazır olmayan illerde kurdurmamak,özellikle konservatuarları “bölge konservatuarı”  olarak“milli müzik eğitimi programı ile” programlamak, müziği Batı-Türkdiye ayırmadan kucaklamak-öğretmek, evrensel ve milli müzik  kurallarını bilmek, tek sesliliği çok sesliliğinkarşıtı gibi göstermemek, halkı iyi ve kaliteli müzik konusundaeğitmek, müzik eğitimi ana bilim dallarından ve konservatuarlardanyetişen öğrencilerimizin “iyi çalgı çalmalarını”  sağlamak,folklor derlemeciliğine önem vermek, Türk müziğinin ve çalgılarınıngelişmesi- metotlarının yazılması için araştırma ve çalışmalaradestek vermek,  yeni- özgün bestelere ve bestecilere imkantanımak şarttır. 2017 yılına kadar, maalesef bu amaçlar doğru birşekilde  gerçekleştirilememiştir.
İş bu gerekçe ile,İstanbul’da,  Türkiye/Milli Müzik Üniversitesi kurulmasıamaçlanmaktadır.
HEDEF;
Tür ayrımı yapmadan, Çoksesli ya da Türk Müziği eğitimi gören gençlere;
a/Müzik tarihimizi, gelişmeleri,müzik eğitiminin önemini ve yararını,   
b/Yaratıcılığın, varolanlarıdeğerlendirmenin ne olduğunu,
c/ Okumanın, her eserin-besteninyeni bir dünya olduğunu,
d/ Diploma değil meslek sahibiolmanın önemini,
e/ Bilgi-sabır ve hoşgörü ile kendiayakları üzerinde nasıl durulacağını,
f/ İyi çalgı çalmanın ne kadarönemli olduğunu,
g/ Hayatı ve insanları sevmenin,saymanın, kabul etmenin insani bir vasıf olduğunu,
h/ “İdeal müzisyen- öğretmen..”ruhunu ve coşkusunu yitirmeden, her türlü imkansızlığa karşı üretimyapmayı,
ı/ Hayat boyu öğrenilenleri,kıskanmadan, öğrencileriyle paylaşmayı,
i/ Ülke geleneksel müziklerini,“varlığını kabul ediyorum ve farklılığına saygı duyuyorum”prensibinden hareketle, bilgileriyle geliştirmeyi, çok kültürlülükiçinde kullanmayı,
j/ İyi ve kaliteli müziktebirleşmeyi,
k/ Arşiv ve diskotek oluşturmanınönemini,
l) Müzik teknolojisini kullanmayı,bilgisayarın önemini,
m) Osmanlıca ve bir yabancı diliniyi derecede öğrenilmesinin önemini öğretmektir.
DURUM; 
Bilim; doğru bir şekildearaştırma-gelişme- ispat etme - üretme- yayılma için vardır. Bilimyuvası üniversitelerin amacı, alanlarında; araştırmacı, uzman, zekiinsanları yetiştirmektir.1982 YÖK yasası ile, Konservatuarlarüniversitelere bağlanmıştır. Sanat alanında hedef; müziğin oolağanüstü gücünün araştırılması, metotların hazırlanması,çalgıların geliştirilmesi, Türk müziği sistemlerinin veçalgılarının bilimsel temellere oturtularak orkestra sistemindeyerini alması, yeni besteler yaratılması, kitaplar yazılması,derleme ve araştırmalar yapılması ve her meslekte insan gücününsosyal anlamda müzikle/tiyatroyla  buluşmasıdır.
Konservatuarlar; bir üniversitenin,en iyi tanıtım-reklam ve halkla tanıştığı bölümlerdir. Çünkü,ilköğretimden-doktoraya kadar kuruma gelen öğrenci; sürekligündemde ve popüler olmakta, çevre tarafından ilgi ilekarşılanmaktadır. Özellikle etkinlikler yolu ile;anneler-babalar-komşular- kısaca halk; üniversiteyi, konserdinlemeyi, alkışlamayı, heyecan duymayı, zevk almayıöğrenmektedirler. Siyasi nedenlerle Konservatuarların, MüzikBölümlerin, GSF lerin, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin,Müzik veSahne Sanatları Fakültelerinin çoğalması elbette doğru değildir.Önemli olan sanat eğitiminde; kaliteyi artırmak, kaliteli sanatçıyıyetiştirebilmek ve ilgi çekebilmektir.
         1975’te ilkTürk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nın kurulması ile, her iki müzikalanı sanatçıları; paylaşıma, üretime, bilgi edinmeye, birbirlerineyardımcı olmaya  başlamışlardır. Bu, yıllar önce yapılmasıgereken, Önderimiz Atatürk’ün yol gösterdiği “kendi kültürünü dünyamüziğinden faydalanarak geliştirmek” için önemli biryoldu.
Özellikle teknolojinin hızlageliştiği dünyamızda; bilgi üretimini öne çıkarmak, toplumu bilgitoplumu haline getirmek gerekmektedir. Bunun da en önemli ayağı“eğitim” ve “sanat eğitimi”dir. Bilinmektedir ki; özellikle 7zekadan birisi olan “müzik zekasının”, “müzik yeteneğinin” doğuştanitibaren geliştirilmesiyle oluşan   “müziksel gelişme”,diğer zekaları da geliştirmekte, bireyi yaratıcıyapabilmektedir.
Çünkü, olağanüstü gücüyle müzik;insana, anlam veriyor, eğitiyor, düşündürüyor, mesaj veriyor,harekete geçiriyor, duyarlı kılıyor, tepki sağlıyor, direnme gücüveriyor, arındırıyor, keyiflendiriyor, yönlendiriyor... Bu da, herokuyan/meslekte  kişinin; “müzik okur yazarı” olmasınınprensip haline getirildiği “milli müzik eğitimi programı” ve “milli halk eğitimi programı” ile mümkün olabilecektir.
 Sağlam/kaliteli  bir“milli  müzik eğitimi”  için;
a)Güçlü, donanımlı, bilgili,evrensel ve milli müziği özümsemiş, kaliteli, yeterli “müziköğretmenleri”,
b) Motive edilmiş, seçilmiş“öğrenciler”,
c) Yeterli ve geliştirilmiş,standartlaştırılmış “çalgılar-metotlar”,
d) Hazırlanmış, ayağı yere basan,müzik ayrımı yapmayan, milli ve evrensel müziği yeterli şekildeiçine almış “milli müzik eğitimi programı”,
e) Sürekli olan “uygulamatoplulukları”,
f) Yeterli ve sağlıklı “çalışmaodaları” gerekiyor.
Müzik üniversitesi kurulmasıgündemdeyken, hala, “konservatuarların statüsü” tam olarak ortayakonmamıştır; Kiminde  Yüksekokul, kiminde Fakülte, kimindeAkademik Birim altındadır!.. Master ve doktora/sanatta yeterlikprogramlarının açıldığı Enstitülerde dahi birlik yoktur; kimindeSosyal Bilimlerde, kiminde Fen Bilimlerde, kiminde GüzelSanatlarda!... Sanatta yeterlik/doktorada,  “sanatında iyiolan öğrenci”  yeterli ağırlık veremediği için ve “ÜDS ninbarajı nedeniyle”  yükselememektedir...
“Sanatta yeterlik eğitimi” yapan,hala “unvan” kullanamamaktadır... Konservatuar Müdürü, “senatoya”katılmakta, ancak, statü gereği, kendisini ilgilendiren konularınkarara bağlandığı “üniversite yönetim kuruluna”girememektedir...(Konservatuar Müdür Yardımcısı olduğum yıllarda-1996/1999- YÖK Kanunu değişimi için görüş istenmişti. Ben,raportör olarak görev almış, ciddi ve çözülmesi gerekli maddeleriyazmıştık. Ancak, nedense çözüme ulaşılamadı.YÖK,halatartışılıyor…)
“Türk toplumu” müzikte, “Türkkalarak” çağdaşlaşmalıdır. Sadece bir “yabancı modeli” örnek almak,onun yarattığı “kurumları/değerleri aktarmak”, “onaöykünmek/benzetmeğe çalışmak” doğru değildir.
Amaç; milli ve evrensel değerleri,çağdaş bir anlayışla;  “günlük yaşama katmağa/kazandırmağa”yönelik bir ortam oluşturmak, kendi toplumsal yapımızı “yaratıcıkılmak”, gençlerin “yaratıcı potansiyelini” en verimli biçimdedeğerlendirmek ve “milli  ihtiyaçları çağdaş ölçülerde”karşılarken, “uluslararası geçerlikte değerler”yaratabilmektir.
Sn. Cumhurbaşkanı’mızın talimatı veYÖK Başkanı Sn. M. Y. Saraç’ın çalışmalara başlayacağız demesiylegündeme gelen “Türkiye/Milli Müzik Üniversitesi”, çok büyük birözenle kurulmalıdır. “Kuralım da aksaklıkları sonra düzeltiriz”kolaylığına asla girilmemeli, eski hastalıkların/zıtlıkların, yenikuruma sirayet etmemesi için, gereken hassasiyetgösterilmelidir.
Çünkü, Mûsikî Mu'allimMektebi, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, 1924 yılında, ortadereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirmek üzere, daha sonraMilli Eğitim Bakanlığı adını almış olan Maarif Vekâleti’ne bağlıolarak kurulmuş, 1982 YÖK yasası ile Hacettepe Ün. DevletKonservatuarı adını almıştır. Yani 93 yıldır Batı müziği eğitimiyapmaktadır. Türk Müziği Devlet Konservatuarlarında da 42 yıldırTürk müziği ve batı müziği (karma)eğitimi yapılmaktadır.Kısaca; deneme yapılmıştır.
Türkiye/Milli MüzikÜniversitesi; “çağdaşlaşmada “tek tipin” değil, “çoklumodernliklerin-kültürlerin” (multiple modernities) geçerliolduğunu; içinde bulunulan kurumun kuruluş amaç ve görevlerininbilincinde olmayı ve bu doğrultuda  çalışmayı,  bunun dazorunlu olarak çoğulculuğu, hoşgörüyü, karşılıklı saygıyıgerektirdiğini” dünyaya göstermelidir.
TÜRKİYE/MİLLİ MÜZİKÜNİVERSİTESİ YAPILANMA ÖNERİSİ; 
41 yıllık birikimimsonucunda geliştirmiş olduğum, şu ana kadar, bütün olarak hiçbirmüzik kurumunda uygulanmayan, belki, Türkiye/Milli MüzikÜniversitesi’ne kısmet olacak yapılanmayı, yetkililer isterse/arzuederse-  görüşlere ve  tartışmaya sunmakisterim. 
Konumuzla ilgili  İLKve SON SÖZ’üm:“Türkiye/Milli Müzik Üniversitesi”yapılanması; acele etmeden, özenle, sağduyulu bir anlayışla, müzikkurumlarının aksamalarından ders alınarak, çalışanların özlükhaklarını iyileştirerek/sorunlarını gidererek, 2547’demüziğe/sanata pozitif ayrımcılık yaparak ve  Müdür/Dekan v.b.idari görevleri sırasında; objektif olmuş, ETİK, BAZI sanatçılarıötekileştirmemiş, kurumlarını ileriye götürmüş, yönetmeliklerlehaşır neşir olmuş, saygı duyulan ve müzikte taraf olmamış kişileringörevlendirilmesi  ile” başarıyaulaşacaktır.
Gelecek yazı: Yenimüfredatta;öğretmen mi, müfredat mı önemliolmalı?!.   
İKSV’den Kültür SanatKartı…
“İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV), 45. yaşını kutladığı 2017 yılında, öncü sponsoru EczacıbaşıTopluluğu’nun desteğiyle, çok önemli bir proje başlatıyor. İKSV,öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 1000 üniversiteöğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerdekullanabilecekleri 250 TL değerinde İKSV Kültür Sanat Kart hediyeedecek. İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişiminiartırmak amacıyla başlattığı İKSV Kültür Sanat Kart projesi,2017’de 75. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiylegerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek İKSV KültürSanat Kart projesiyle binlerce öğrenciye ulaşılmasıhedefleniyor.Türkiye’de öğrenim hayatını sürdüren 18-25 yaşarasındaki tüm üniversite öğrencileri, İKSV Kültür Sanat Kart içinbaşvuruda bulunabilecekler. Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat 2017tarihleri arasında, biruniversiteliaraniyor.com adresi üzerindenyapılacak.”     45 kocaman yıl, kimlergeldi kimlergeçti…Sanatta kolay değil, kaliteyi devam ettirmek…Bizlerde, 1993yılında başladığımız  İstanbul Türk Müziği Günleri’ni 24.yıla ulaştırdık, ama gelin bana sorun… Bir ay süren etkinlikler(Mayıs ayı boyunca), bir uluslar arası sempozyum hazırlamak,üstelik sponsor olmadan, tamamen kendi gücümüz ve müzik/sanatseverdostlarımızın katkılarıyla…Onun için İKSV’yı; anlıyor ve kutluyoruzve özellikle gençleri düşündüğü için, teşekkürler….

 

Yorumlar1 yorum