BIST 1.342
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 458,50
HABER /  AK PARTİ

Erdoğan bu bakanlarla yollarını ayıracak

AK Parti’nin derin ku­lis­le­ri­ne gö­re Başbakan Erdo­ğan ye­ni ka­bi­ne­de lis­teye almayacağı bakan­la­rı kafasında netleştirdi.

Abone ol

Yeni yılın ilk bombasını patlattı. Erdoğan, “us­ta­lı­k” dö­ne­mi­ olarak adlandırdığı bu son dönemin fi­na­lin­de ka­bi­ne­de de­ği­şik­lik ya­pa­cak.

Gelen bilgilere göre Ömer Din­çer, Meh­met Şim­şek, Re­cep Ak­dağ ve Er­tuğ­rul Gü­nay gi­di­ci…

Kabine değişikliğinde kullanılan formül ise bir hayli ilginç...

Başbakan Erdoğan'ın yeni kabinede listeye almayacağı bakanları açıkladı. Yeni kabinede 4 bakan kırmızı plakaya veda edecek.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, AK Parti tüzüğüne göre önümüzdeki genel seçimde genel başkanlığı bırakacak. 

En az 4 ba­kan, kır­mı­zı pla­ka­ya ve­da et­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Gi­de­cek ve ge­le­cek isim­ler ara­sın­da ise sür­priz­ler bu­lu­nu­yor. İş­te iktidar partisinin başkent Ankara’daki ‘de­rin ku­lis­le­ri­’n­de dil­len­di­ri­lenler:

KOD ADI ‘Ö­ME­R’

Ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği­ne il­ginç bir for­mül bu­lun­du. Gö­rev­den alın­ma­sı bek­le­nen isim­ler şun­lar: Ömer Din­çer, Meh­met Şim­şek, Er­tuğ­rul Gü­nay ve Re­cep Ak­dağ. Ba­kan­la­rın isim­le­ri­nin ilk harf­le­ri kod­lan­dı­ğın­da ‘Ö­me­r’ is­mi or­ta­ya çı­kı­yor.

Bu du­ru­mu ba­zı AK ­Partili­ler “Ar­tık Öme­r’­in ada­le­tiy­le bir ka­bi­ne dö­ne­mi ya­şan­ma­lı­” di­ye yo­rum­lu­yor.

10 YIL­DIR BA­KAN

AK Parti hü­kü­met­le­rin­de bakanlık koltuğunda 10 yıl­dır otu­ran iki isim var: Bi­na­li Yıl­dı­rım ve Re­cep Ak­dağ…

Baş­ba­ka­n’­ın, Yıl­dı­rı­m’­la yo­la de­vam et­mek is­te­di­ği an­cak Akda­ğ’­ı ‘din­len­me­ye­’ ala­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı için iki güç­lü isim var: TBMM Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Cev­det Er­döl ve ba­kan­lık es­ki müs­te­şa­rı Ada­na Mil­let­ve­ki­li Nec­det Ünü­var. Er­dö­l’­ün ko­mis­yon baş­ka­nı sı­fa­tı­na rağ­men sü­rek­li Er­do­ğa­n’­ın ‘dok­to­ru­’ ola­rak ya­nın­da gez­me­si en bü­yük de­za­van­ta­jı…

PA­RA­NIN BA­ŞI­NA CA­NİK­Lİ

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­in koltuğuna ise AK Parti Grup Baş­kan­ve­ki­li Nu­ret­tin Ca­nik­li­’nin oturtulması bek­le­ni­yor.

AK Parti’nin ku­ru­cu­su olan ve Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üye­li­ği ya­pan Ca­nik­li, Ma­li­ye geç­mi­şi olan bir isim… Ge­lir­ler Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı ve İs­tan­bul Def­ter­da­rı Ve­ki­li ola­rak gö­rev yap­tı.

ME­B’­DE DE­Ğİ­ŞİM

AK Parti mil­let­ve­kil­le­ri­nin en çok eleş­tir­di­ği isim olan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer de yeni kabinede lis­te dı­şı ka­la­cak isim­ler­in başında geliyor. Din­çe­r’­in ye­ri­ne ise ha­len Grup Baş­kan­ve­ki­li olan Ma­hir Üna­l’­ın adı ge­çi­yor.

GÜ­NAY LİSTEDE

Za­man za­man ‘ba­kan­lık­tan ay­rıl­ma­sı­nın sür­priz ol­ma­ya­ca­ğı­nı­’ ifa­de eden Kül­tür ve Turizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay da ba­kan­lık görevinden alı­na­cak. Başbakan Tayyip Er­do­ğa­n’­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gü­l’­ü ik­na et­me­si durumunda Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z’­ı de­ğiş­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü de öğ­re­nil­di.

ÖNCEKİ HABERLER
e-reçete uygulaması yine ertelendi!
Tekirdağ'da trafik kazası: 7 yaralı!
KDV iadesinde sınır yükseltildi!
Obama’dan Temsilciler Meclisi’ne ‘mali uçurum’ çağrısı
Kocaeli'nde şok KCK operasyonu!
Çukur 105. bölüm ön izleme: 4. sezon 13. bölüm
Yorumlar 28 yorum