BIST 1.947
DOLAR 13,69
EURO 15,42
ALTIN 784,08
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında iki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede reform gibi düzenlemeler yer alıyor.

Abone ol

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezini kuracak ve değer haritaları üretecek. Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında iki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapıldı.

EN AZ 5 YIL ÇALIŞMA ŞARTI ARANIYORDU: Buna göre, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "görevlerine" ibaresi "görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine" şeklinde değiştirildi. Söz konusu maddede "il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar" için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az 5 yıl çalışmış ve temayüz etmiş olma şartı aranıyordu.

DÜZENLEME YAPILAN KURUMLAR HANGİLERİ: Ayrı kararnamenin (I) sayılı cetvelinde yer alan "Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri" ve "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü" satırları yürürlükten kaldırılırken, "Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı" satırı "Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı" şeklinde değiştirildi.Kararnamedeki (II) sayılı cetvelde yer alan "Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri", "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları" ve "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri" satırları da yürürlükten kaldırılarak (I) sayılı cetvele "Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri" satırı eklendi. Ayrıca (II) sayılı cetvelde yer alan "Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Ve Danışma Kurulu Üyeleri" satırı "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu Üyeleri" şeklinde düzenlendi.

YERLİ VEYA YABANCI PERSONEL SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILABİLECEK: Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki "4 sayılı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişikle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilecek.

ULUSLARARASI EĞİTİM PLANLARI KALDIRILDI: Ticaret Bakanlığı ile ilgili kısa adı "HAK" olan Helal Akreditasyon Kurumunun görev ve yetkilerine ilişkin maddeye eklenen fırka ile söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Türk Akreditasyon Kurumuna verilen görev ve yetkiler saklı kalacak.Ayrıca Helal Akreditasyon Kurumunun Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırılırken, Personel Dairesi Başkanlığının "Genel Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili uluslararası eğitim planları hazırlama ve uygulanmasını sağlama" görevi yürürlükten kaldırıldı.

PTT ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER: Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin kuruluşuna ilişkin maddedeki "Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aittir." cümleleri yürürlükten kaldırıldı. 

BAZI MADDELER YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI: PTT Yönetim Kuruluna ilişkin düzenleme ile Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması ve üyelerin Genel Kurul tarafından atanması kararlaştırıldı. Önceki düzenlemede Genel Müdür dahil beş üyeden oluşan PTT Yönetim Kurulunun dört üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üye ise Hazine ve Maliye Bakanının teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanıyordu.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısındaki değişikle havacılık uzmanı ve havacılık uzman yardımcısı ile idari hizmet sözleşmesiyle teknik personel istihdam edilmesine ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdamına ilişkin düzenlemede ise bu kapsamda çalıştırılacaklar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olacak.

SPOR TOTO TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME: Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ait düzenlemede ise kurumun merkez teşkilatındaki başkan yardımcısı sayısı ikiye çıkarıldı.Ayrıca Spor Toto Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerine "Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ile reklamların konusunu ve bedelini belirlemek" maddesi eklenirken Yönetim Kurulunun teşkiline ilişkin usul ve esasların Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi kararlaştırıldı.

VEKALET ÜCRETLERİ İÇİN DÜZENLEME: Bu arada Spor Toto Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra müdürlüklerince Teşkilat Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekalet ücretinin, Hukuk Müşavirliğinde görev yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Birimi Amiri arasında eşit olarak dağıtılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda ödenecek vekalet ücreti tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan avukatlar için öngörülen üst sınırı aşamayacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetmelik kapsamında idari düzenlemeler yapabileceği hususlar arasına "Teşkilat Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile taşınır yönetim sorumlularının belirlenmesi ve taşınırların kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin usul ve esaslar" maddesi de eklendi.

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ BELİRLENECEK: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye "toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek" ibaresi eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.Bu kapsamda kurumun merkez teşkilatında "Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı" kurulmasına karar verilirken ayrıca kurum bünyesinde yurt dışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

YURT DIŞINDA TAPU VE KADASTRO TEMSİLCİLİKLERİ AÇILACAK: Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurt dışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ilişkin düzenlemede ise "Kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzeri hizmetler ile kayıt, izin, ruhsatlandırma ve sertifikasyona ilişkin tüm iş, işlem ve belgelendirmelerden elde edilen gelirler." kurumun gelirleri arasında yer alacak.

MEMUR AYLIK KATSAYISINDA HUZUR HAKKI: Ayrıca kurum bünyesinde istihdam edilecek sağlık denetçileri ve denetçi yardımcılarının statüleri "müfettiş ve müfettiş yardımcıları" şeklinde değiştirildi.Türk Standardları Enstitüsünde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren "uygunluk değerlendirme faaliyetleri"nde görev yapmak üzere heyetler oluşturulabilecek.Bu heyetlerde Enstitü dışından görevlendirilenlerden uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda 4 defadan fazla olmamak üzere her bir toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpım sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu üyelerine de ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödemesi yapılacak.

TAEK İLE İLGİLİ DÜZENLEME: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) kuruluşuna ilişkin kararda yer alan "ve bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi" ibaresi yürürlükten kaldırılırken, görev alanı ilgili insan kaynağı oluşturmak amacıyla ödül ve burs verebilecek. Bu amaçla verilecek ödül veya bursun miktarına dair usul ve esaslar TAEK tarafından belirlenecek.TAEK Yürütme Kurulu ve Başkanlığının görev ve yetkileri arasına "Uluslararası kuruluşlara üyelik, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve diğer yabancı kuruluşlar ile yapacağı iş birliği, proje ve faaliyetlere ilişkin yapılacak katılım, katkı ve her türlü ödeme konularında karar verme." maddesi de eklendi.

ATOM ENERJİSİ İÇİN İSTİHDAM: TAEK'de istihdam edilecek personel statüsü de "sözleşmeli personel" olarak değiştirilirken, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmekte olanlar hakkında, mevcut sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine dair fıkra yürürlükten kaldırıldı.Yapılan bir başka düzenleme ile TAEK bünyesinde Atom Enerjisi Denetçisi ve Atom Enerjisi Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilecek. Söz konusu personel mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denk olacak.

SGK'DA GEÇİCİ MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI: Ayrıca söz konusu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla TAEK'de istihdam edilmekte olan veya atanmaya hak kazanmış personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışmaya devam etmesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmasına ilişkin geçici madde de yürürlükten kaldırıldı.

ALINACAK PERSONELLER 4. MADDEYE TABİ OLACAK: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına ilişkin düzenleme ile kurumda istihdam edilen "Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları"nın statüsü "müfettiş ve müfettiş yardımcıları" şeklinde değiştirildi.Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde 375 sayılı KHK'nın ek 27'nci maddesine göre istihdam edilecek personel Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendine tabi olacak.

BOR ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 0,2'LİK PAY: Ayrıca bir başka değişikle Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün gelir kalemleri arasında yer alan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor ürünlerinin satışından aktaracağı yüzde 0,2 oranındaki pay yüzde 0,5'e çıkarıldı. Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarının statüleri "Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı" şeklinde düzenlendi.

GÖREV ALANLARI DEĞİŞTİRİLDİ: Söz konusu personelin mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcılarına denk olması kararlaştırıldı.Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin de düzenlemeler yapılırken, teşkilat yapısındaki bazı daire başkanlıklarının isimleri ve görev alanları değiştirildi.Ayrıca kurum bünyesindeki Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcılarının statüleri de müfettiş ve müfettiş yardımcısı şeklinde düzenlendi.Söz konusu kadro düzenlemelerine ilişkin ihdas edilen kadrolar da kararnamenin ekinde yayımlanan cetveller de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan geçici maddeler ile kadro unvanlarında yapılan değişiklikler yer alırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi ve Sağlık Denetçi Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.Bu personelin ilgili kadrolarda geçirdikleri süreler ise Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçmiş kabul edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli 28 ilde dev operasyon
Konya merkezli 28 ilde dev operasyon
Aslı Sivrioğlu kaç yaşında Masterchef Somer Sivrioğlu'nun karısı kimdir?
Aslı Sivrioğlu kaç yaşında Masterchef Somer Sivrioğlu'nun karısı kimdir?
Somer Sivrioğlu yaşı kaç eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldatt mı ihanet skandalı!
Somer Sivrioğlu yaşı kaç eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldatt mı ihanet skandalı!
Fenerbahçe TFF listesine almadı Galatasaray'la el sıkıştı
Fenerbahçe TFF listesine almadı Galatasaray'la el sıkıştı
Hollandalı eski siyasetçi İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu
Hollandalı eski siyasetçi İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
Putin istedi Erdoğan iki kez reddetti Lambriniadis açıkladı
Putin istedi Erdoğan iki kez reddetti Lambriniadis açıkladı
Malatya'da bıçaklı kavga! Baba ve oğul yaralı
Malatya'da bıçaklı kavga! Baba ve oğul yaralı
10 ülkeden Venezuela ordusuna çağrı 'Guaido'yu tanıyın'
10 ülkeden Venezuela ordusuna çağrı 'Guaido'yu tanıyın'
Uzmanlar kanserden korunmanın yollarını açıkladı
Uzmanlar kanserden korunmanın yollarını açıkladı