BIST 2.451
DOLAR 16,37
EURO 17,59
ALTIN 974,80
HABER /  SAĞLIK

Anne babalar dikkat! Öksürük deyip geçmeyin

Öksürük hastalık değil, çeşitli sağlık sorunlarının bir belirtisi. Kesilmeyen ve şiddetini arttıran öksürük ciddi bir hastalık belirtisi olabilir.

Abone ol

Ço­cuk­lar­da en çok gö­rü­len ök­sü­rük as­lın­da vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri.

Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bö­lü­mü­’n­den Uz. Dr. As­lı To­ros, “2 haf­ta­dan kı­sa sü­ren ök­sü­rük­le­rin en sık se­be­bi grip, nez­le ve­ya so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ol­du­ğu­nu, 3-12 haf­ta­dan faz­la de­vam eden ök­sü­rük ise alt so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­nın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Ök­sü­rü­ğün ço­cuk­lar­da 2 haf­ta­dan kı­sa sü­re­li ol­ma­sı akut, 3-12 haf­ta de­vam et­me­si ise kro­nik ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

ASTIMLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Ök­sü­rü­ğün se­be­bi­nin be­lir­len­me­sin­de gö­rü­len di­ğer bul­gu­la­rın çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. As­lı To­ros, “A­teş, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı ile sık ne­fes al­ma, bron­şit ve­ya za­tür­re gi­bi cid­di has­ta­lık­la­rın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Özel­lik­le ba­har­da bu­run akın­tı­sı, hap­şı­rık, bu­run­da ka­şın­tı ile bir­lik­te ge­ce be­lir­gin­le­şen ök­sü­rük­ler sa­man nez­le­si ve­ya aler­jik as­tım ile iliş­ki­li ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

Uz­ma­na da­nış­ma­dan şurup ver­me­yin

Ço­cuk­ta uz­man fik­ri alın­ma­dan ök­sü­rük ke­si­ci ya da an­ti­bi­yo­tik tü­rü ilaç­lar­la te­da­vi yo­lu iz­le­me­ye ça­lış­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. To­ros, “Ku­ru bir ök­sü­rük­te, ök­sü­rük sök­tü­rü­cü şu­rup kul­la­nı­mı ök­sü­rü­ğün şid­de­ti­nin art­ma­sı­na ne­den ola­bil­mek­te­di­r” dedi.

BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

Öksürük kriz şeklinde geliyorsa,

3 günden uzun sürdüyse,

Ateşle beraber seyrediyorsa,

Gece uykusunu ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa,

Sık sık tekrarlanıp nefes alıp verme zorlaşıyor ise doktora başvurulması gerekmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Lüksün simgesi resmen Türkiye'de
Lüksün simgesi resmen Türkiye'de
İflaslar yüzde 4 artabilir
İflaslar yüzde 4 artabilir
Turistleri taşıyan yolcu uçağı düştü
Turistleri taşıyan yolcu uçağı düştü
MÜSİAD Macaristan'a sefer düzenledi
MÜSİAD Macaristan'a sefer düzenledi
İşte Türkiye'nin Sevgililer Günü haritası
İşte Türkiye'nin Sevgililer Günü haritası
Kabataş görüntüleriyle ilgili bomba açıklamalar
Kabataş görüntüleriyle ilgili bomba açıklamalar
Temel atmada dünya rekoru
Temel atmada dünya rekoru
Bu uygulama yarışması ilginizi çekecek
Bu uygulama yarışması ilginizi çekecek
AK Parti seçim öncesi işi sağlama aldı
AK Parti seçim öncesi işi sağlama aldı
Şubat ayı eski fiyatla araç almak için bir fırsat
Şubat ayı eski fiyatla araç almak için bir fırsat