eposta yazdır zoom+ zoom-

Milletvekiller için süper kanun geliyor!

Milletvekiller için süper kanun geliyor!

TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla sunulan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2015 19:12 - Güncelleme: 22-10-2015 23:08
TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in imzasını taşıyan, milletvekillerinin statüleri ve görev tanımlarıyla ilgili düzenlemeler içeren TBMM Meclis Üyeliği ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
 
Teklif, TBMM üyeleri ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususları düzenliyor.
 
Milletvekillerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun aldığı tutar olacak. En yüksek  devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmayacak.
 
Milletvekillerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek.
 
Milletvekilleri, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanacak.
 
HAK KAZANMA VE ÖDEME
 
Milletvekilleri, seçildikleri günden itibaren ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak. Aylık ödenek ve yolluklar üç aylığı peşin olarak ödenecek.
 
Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.
 
EMEKLİLİK
 
TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde sigortalı sayılacak ve bunların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında aynı kanun hükümleri uygulanacak.
 
TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri,  anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık veya tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri ile ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.
 
Kadın milletvekili doğumdan önce ve sonra toplam 16 hafta süreyle analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda, bu süreye iki hafta eklenecek. Sürelerin hesaplanmasında tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğü'nün izinlere ilişkin genel hükümlerine tabi olacak.
 
Kullanılan izin sürelerince ödenek, yolluk ve diğer mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.
 
ÖLÜM YARDIMI
 
TBMM üyelerinin ölümleri halinde, Devlet Memurları Kanunu'na göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak TBMM bütçesinden ödenecek. TBMM üyeliği sona erenler için bu yardımın yarısı ödenecek.
 
Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmayacak.
 
TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından, bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tesisleri bu düzenlemenin dışında kalacak.
 
TBMM üyeliği sona erenler yasama, ödenek ve yolluk, TBMM Genel Kurulu ve parti grup toplantılarına  girme   hakları dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanacak.
 
PROTOKOL
 
Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu hükümlerine göre personel çalıştırılabilecek. 
 
Teklifle milletvekillerinin protokoldeki yerleri de belirleniyor. Başkent protokol listesinde eski TBMM Başkanları eski cumhurbaşkanlarından sonraki sırada bulunacak. TBMM başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM katip üyeleri, idare amirleri ve ihtisas komisyonu başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel sekreterleri ve TBMM üyeleri kuvvet  komutanlarından sonraki sırada yer alacak. 
 
İllerdeki ulusal  ve resmi  bayramlarla her türlü  törenlerde milletvekilleriyle milletvekilliği sona erenler, soyadı  sırasına göre validen sonra gelecek. İl protokolü listelerinde milletvekillerini müteakip, milletvekilliği sona erenler yer alacak.
 
Protokol listelerindeki sıraları TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere valiliklerce her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecek. 
 
İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen, varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il milletvekillerinden yaşça en büyük olanı, il milletvekillerinden de yoksa diğer milletvekillerinden yaşça en büyük olanı protokolde yerini alacak. TBMM Başkanı'nın katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak. 
 
DİPLOMATİK PASAPORT
 
Milletvekillerine, milletvekilliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara ve bu kişilerin eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi  sağlık kurumlarının düzenlediği raporla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.
 
Kanun Teklifi'ne göre milletvekillerine, milletvekilliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.
 
Milletvekili olmadan önce, yasal sürede bildirimde bulunmadığı için silah ruhsatı alamayan milletvekilleri bu haktan yararlanabilecek.
 
TBMM üyelerine, özellikleri Başkanlık Divanı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak.
 
TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.
 
Vefat eden milletvekilinin, milletvekilliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.
 
Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacak ve vekili olamayacak.
 
Milletvekilleri, bu kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.
 
Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek, temsilcilik ve hakemlik yapamayacak. Milletvekilleri yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecek. TBMM üyelerinin belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM'nin kararına bağlı olacak.
 
Milletvekilleri yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi TBMM'nin kararı olmadıkça kabul edemeyecek.
 
Milletvekilleri yasak olmayan işlerin icrasında milletvekilliği unvanlarını kullanamayacak.
 
Her yasama döneminde, milletvekilliğine seçilmeden önce yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan milletvekilleri, mevcut durumlarını 6 ay içinde yasaya uygun hale getirecek. 
 
Yasaklara uymayan milletvekilleri hakkında TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca işlem yapılacak. Milletvekilliğinin düşmesine TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilecek. 
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca yapılan her nevi  ödeme hakkında da hak kaybına yol açılmaması kaydıyla bu düzenlemenin hükümleri uygulanacak.
 
SİYASİ ETİK VE MAL BİLDİRİMİ
 
Teklife iki yeni madde ihdas edildi.
 
"Siyasi etik ilkeler" başlıklı maddeye göre, milletvekilleri, TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan konum ve yetkileri ile milletvekilliği unvanlarını, kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınacak. 
 
Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, yaş, bedensel, zihinsel ve ruhsal engeller ve benzeri sebeplerle ayrım yapamayacak. 
 
Kendilerine tahsis olunan kamu imkanlarını amacı kapsamında kullanmaya özen gösterecekler. 
 
Her türlü eylem ve işlemlerini yerine getirirken açık, şeffaf ve erişilebilir olacaklar. Görevlerini yerine getirirken TBMM'nin saygınlığına ve milletvekilliği görevinin itibarına uygun davranacaklar. Milletvekili sıfatı, konumu ve onuru ile bağdaşmayan her türlü tutum ve davranıştan kaçınacaklar.
 
"Mal bildirimi" başlıklı ihdas edilen diğer maddeye göre, milletvekilleri, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre mal bildiriminde bulunacaklar.
 
Teklifte, "Milletvekillerinin temsil niteliği bulunan programları için yaptığı giderler TBMM bütçesinden karşılanır" şeklindeki düzenleme ise metinden çıkarıldı.
 
PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Milletvekiller için süper kanun geliyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM
  • Şakir hoca 20 Mart 2015 16:22 Mesela Cemil Biat bey, Adam 40 yıldır mecliste, vekildir, bakandır, Meclis başkanıdır ama hala mağdurdur, hala bu cumhuriyet ona zulüm etmiştir, hala şikayetçidir, diğer Akp. li kadrolar gibi... Hala alacağı bitmedi devletten, milletten... Klasik dinci mağduriyeti hastalığı.. Bunlar ucunda çıkar, avanta olmasın nefes bile alıp vermezler, o derece yani..))

    CEVAP YAZ 0 0

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro