YAZARLAR

Göktan AY

Göktan AY

goktanay57@gmail.com @ rss Eklenme Tarihi: 11 Haziran 2017 08:45 - Güncelleme: 11 Haziran 2017 15:58

Lisansı dışı bir alanda Y.L. ve Dr./San. Yet. yapanların, hazırlık sınıfı dersleri yeterli mi?..

Biz, lisansı önemsiyoruz… "Gençlerin dört yılı boşa gitmesin” derken, MEB bir yönetmelik yayınladı.” 31.05.2017 tarihli ve 2017/5 Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 09.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.  Buna göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek. Hali hazırdaki uygulamada sadece KPSS sınavı ve mülakat esas alınmaktadır. Ancak 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre, çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.” Lisans mezuniyet derecesinin, yüksek lisans ve Dr./San.Yet. mezuniyetlerinin  değerlendirmeye alındığını sanıyorduk..Yazık, 2018’de ancak olabilecek!...

YÖK, uygulamalarda kurumlar arası birlik/eşgüdüm sağlanması için, yönetmelikler çıkarıyor… Yazılarımızda, yayınlanan bir çok yönetmeliğin; uygulanmadığını, delindiğini, kurnazlıkla aşılmaya çalışıldığını örneklerle veriyoruz. Yine belirtiyoruz;  isimlerle işimiz yoktur, idari görevde olan arkadaşlar alınmasınlar hemen…Gereğini yapsınlar; yönetmeliklerin aksayan yönleri varsa YÖK’e yazsınlar…İsteğimiz şu; eğer bazı yönetmelikler ortada dururken/yürürlükteyken farklı uygulanıyorsa, ya YÖK yönetmelikleri değiştirilsin/kaldırılsın ya da gerekli yaptırımlar uygulansın. Yani, isteğimiz; çözüm olsun…Kimse töhmet altında kalmasın…

İşte bir örnek daha: YÖK; lisansı dışında, farklı alanlarda Y.L. ve Dr. eğitimi yapmak isteyenler için, bir hazırlık sınıfı düşünmüş. (Ama, o derslerle açıklar kapatılıp, lisansı dışında yapılan Y.L. ve Dr. mezunları kadrolara atansın dememiş!…) Aşağıdaki yönetmelikte;  “süre en çok bir takvim yılıdır” diyor.

Mesela,  İşletme lisansı mezunu olan bir kişi, müzik alanına gelse; aşağıdaki dersler,  özellikle  lisansı –dört yılı- karşılıyor mu? diye merak ettik.

İşte yönetmelik;

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

Amaç ve Kapsam

MADDE 3- a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
i. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
ii. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
iii. (Değişik: RG-19/08/2003-25204) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
iv. (Değişik: RG-19/08/2003-25204) Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
b) Bilimsel Hazırlık Programı'na Madde 2-a ve 2-b'deki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
c) Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
d) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.
e) Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Sorular:

Aşağıda listede verilen Y.L. ve Dr. hazırlık sınıfındaki dersler (2 uygulamalı- 2 teorik), 4 yıllık (lisans),  (Çalgı Bölümü mezununu düşünürsek) 4+4=8 yıllık  konservatuar eğitimini karşılar mı? Karşılamaz mı?

Yönetmelikte, “en fazla süre en çok bir takvim yılıdır” dediği için mi, hep bir yy. seçilmiş?.. Bu, bir yasak savma/oldu bitti  değil mi?

Bu durumda, bir  yy. da, bir kişi nasıl 4 yıllık bilgiye sahip olur?

Programlara ve derslere bakalım….

İTÜ SBE

Müzikoloji

Hazırlık Dersleri (Y.Y. belirtilmemiş.)
MZJ 501H Müzik Teorisi
MZJ 503H Makam Teorisi
MZJ 505H Müzik Tarihi
MZJ 507H Research Methods in Music  (Müzik araştırma yöntemleri)

Müzik Teorisi ve Kompozisyon

Hazırlık Dersleri (Güz)
Müzik Teorisi               
Makam Teorisi            
Müzik Tarihi  
Research Methods In Musıc (Müzik araştırma yöntemleri)
Müzik

Hazırlık Dersleri (Y.Y. belirtilmemiş.)(Derslerin çok olduğuna bakmayınız, çünkü; her  (7) bölümden dersler konmuş!..)

MYL 803E Studio Practices (Stüdyo Uygulamaları)
MYL 807E Introduction to Music Theory (Müzik teorisine giriş)
MYL 809E Introduction to Ethnomusicology (Etnomüzikolojiye giriş)
MYL 811E Introduction to Makam Theory (Makam teorisine giriş)
MYL 813E Research Methodology and Music Bibliography (Araştırma metodolojisi ve müzik kaynakça)
MYL 817E Preparation for Composition Studies (Bileşim çalışmaları hazırlanması)
MYL 819E Preparation for Instrumental Studies (Enstrumantal  çalışmaları  hazırlık)
MYL 837E Basic Conducting Techniques (Temel şeflik teknikleri)
MYL XXXE Introduction to Musicology (Müzikolojiye giriş)
MYL XXXE Ear Training and Sight Singing (Kulak eğitimi ve görme şarkı)
MYL XXXE Preparatory  Studies in Sonic Arts (Sonic Arts  hazırlık  çalışmaları)
(Not. Çevirilerde internet programlarından yararlanılmıştır.)

Çalgı Ses (Tezli/Tezsiz)

Hazırlık Dersleri (Y.Y. ve dersler belirtilmemiş)

Geleneksel Danslar (Tezli/Tezsiz)

Hazırlık Dersleri (Y.Y. ve dersler belirtilmemiş)

Türk Müziği

Hazırlık Dersleri (Y.Y. ve dersler belirtilmemiş)

Örnekleri çoğaltmak  mümkün.

Biz, hak yemeyelim diye, önce kendi kurumumuzdan başladık…

Görüşlerinizi bekliyorum….

 

BU YÖNETMELİKTEN KİMİN HABERİ VAR?!..

Yeni göreve başlayan, hangi memura- akademisyene etik kararlar okutulup imzalatılıyor?, ben bilmiyorum… Çünkü, imzalatılsa üniversitelerde  bu kadar olumsuzluk olmaz ve soruşturmalar açılmazdı…Geçtiğimiz aylarda çok sevdiğim ücretli ders veren bir arkadaş kadroya geçmişti, kurumuna ziyarete gidince kendisini tebrik ederek; senden, etik ilkelere bağlı davranışlar ve üretim bekliyorum” dedim. Bana; “hocam dediğinizden bir şey anlamadım, etiklik ne demek” dedi!...

YÖK, üniversitelere en son 22.10.2014’te, sayı: 79009489- 339 ile yenilenen “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri Hk” bir yazı göndermiş. Uygulanıp uygulanmadığını anlamak için takip etmek lazım…Sadece şikayet  beklenmemeli!...
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK/ EK-1

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

 

 
PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Lisansı dışı bir alanda Y.L. ve Dr./San. Yet. yapanların, hazırlık sınıfı dersleri yeterli mi?.. yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
REKLAM
Göktan AYDİĞER YAZILARIGöktan AY
TÜMÜ

AÇIK GÖRÜŞ TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro