BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  GÜNCEL

Ve Alternatif Akiller grubu kuruldu

Eski bakanlar, profesörler, akademisyenler, ‘akiller’e alternatif toplantı yapacak. Gittikleri her ilde, AKP-PKK pazarlığını anlatacak.

Abone ol

Ara­la­rın­da es­ki Ba­kan Sa­di So­mun­cu­oğ­lu, Prof. Dr. Nev­zat Yal­çın­taş, Prof. Dr. İl­ber Or­tay­lı, Ha­lil İnal­cık, Prof. Dr. Ümit Öz­dağ, Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Os­man Pa­mu­koğ­lu, Ha­san Ce­lal Gü­zel ve Müm­taz Soy­sal’ın da olduğu isimler, Tür­ki­ye­’yi karış karış do­la­şa­cak. “Baş­ka Tür­ki­ye Yo­k” kon­fe­rans­la­rı ve­re­cek. Ana­ya­sa­’dan Türk söz­cü­ğü­nün çı­ka­rıl­ma­sı­nın ge­ti­re­ce­ği sa­kın­ca­lar vatandaşa an­la­tı­la­cak.

GÜNEYDOĞU'DAN DAVET VAR

ilk bil­di­ri­si­ni 300 im­za ile açık­la­yan gru­ba des­tek ve­ren­le­rin sa­yı­sı ise şim­di­den 20 bi­ne ulaş­tı.

Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de bu­lu­nan si­ya­set­çi, bi­lim ada­mı, emek­li as­ker­ler de bu ça­lış­ma­la­ra “des­tek im­za­sı­” gön­der­di. Al­ter­na­tif kon­fe­rans­la­rı plan­la­yan es­ki Ba­kan Sa­di So­mun­cu­oğ­lu, 'ün  so­ru­la­rı­nı şöy­le ce­vap­lan­dır­dı:

“İl­le­ri­ne, il­çe­le­ri­ne gel­me­miz, ora­da ko­nuş­ma yap­ma­mız için her ta­raf­tan da­vet­ ge­li­yor. Ula­şa­bil­di­ği­miz her ye­re ulaş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Bun­lar ara­sın­da Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de bu­lu­na­cak. Da­vet gel­me­yen yer­ler için si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la te­ma­sa ge­çe­ce­ğiz. Ya­pa­ca­ğı­mız top­lan­tı­la­rı­mı­za ‘Baş­ka Tür­ki­ye yo­k’, ‘Tür­ki­ye­’nin Bir­li­ği İçi­n’ ya da ‘Biz Tür­k’­üz, Tür­ki­ye­’yi­z’ ad­la­rın­dan bi­ri­si­ni ve­re­ce­ğiz.

BU MİLLETE SAHİP ÇIKAN YOK

Bi­zi ara­yan­lar, böy­le bir gi­ri­şim baş­lat­tı­ğı­mız için bi­ze ön­ce te­şek­kür edi­yor­lar. Ar­dın­dan, ‘Ar­tık bu iş­ler bit­ti. Bu mil­le­te, dev­le­te sa­hip çı­kan kal­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor, ken­di­mi­zi yal­nız sa­nı­yor­duk. Siz­ler or­ta­ya çı­kın­ca bi­ze de ce­sa­ret gel­di ve yal­nız ol­ma­dı­ğı­mı­zı gör­dü­k’ di­yor­lar. Ül­ke­de tan­si­yon ina­nıl­maz bir bi­çim­de yük­sel­miş du­rum­da. Bi­zim ama­cı­mız tan­si­yo­nun yük­sel­me­si, ger­gin­li­ği tır­man­dır­mak de­ğil. Gi­de­ce­ği­miz yer­de, Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le bu mil­let için ne­ler ge­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni ve bu­nun muh­te­mel so­nuç­la­rı­nı an­la­ta­ca­ğız. Bir­lik, bü­tün­lük için­de ül­ke­mi­zin bü­yü­me­sini is­ti­yo­ruz.

VAHİM SONUÇLAR ÇIKABİLİR

Gi­di­şat çok kö­tü. Önü­ne ge­çil­mez­se va­him so­nuç­lar­la kar­şı­la­şı­rız. Ege­men­li­ği bö­ler­se­niz iç ça­tış­ma­ çıkar. Hü­kü­me­ti tem­sil ede­cek grup­ta­ki­ler­den ba­zı­la­rı eşit­lik ola­rak ‘Tür­k’­ün di­lin­de eği­tim var­sa, Kür­t’­ün di­lin­de eği­tim ol­su­n’ is­ti­yor. Böy­le bir şey ola­maz. Bu­nu sağ­la­ma­nız müm­kün de­ğil. Bi­zim bil­di­ri­miz­den son­ra ge­len des­tek­ler, ül­ke­miz­de­ki bu­na­lı­mın şid­de­ti­ni gös­te­ri­yor. Ba­ğı­rıp ça­ğır­makla bir şey ol­maz. İn­san­la­ra sağ­du­yu­lu ol­ma­la­rı­nı an­la­ta­ca­ğız.”

İNTERNETHABER'İN GÜNDEM HABERLERİ KATEGORİSİ DOPDOLU. GÜNDEME DAİR TÜM HABERLERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Yasak kalktı, Osman Baydemir gitti
Yasak kalktı, Osman Baydemir gitti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Ertuğrul Günay'dan ''Edep Yahu'' çıkışı
Ertuğrul Günay'dan ''Edep Yahu'' çıkışı
Siirt'te kan donduran vahşet!
Siirt'te kan donduran vahşet!
Türkiye'nin bütçesi ABD'den daha iyi
Türkiye'nin bütçesi ABD'den daha iyi
Kandil fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı
Kandil fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı
Kuzey ve Cemre sonunda kavuştu
Kuzey ve Cemre sonunda kavuştu
CHP'li vekillerden türbe ayıbı!
CHP'li vekillerden türbe ayıbı!
PKK gidecek dağlara bahar gelecek
PKK gidecek dağlara bahar gelecek
Moody's'ten Türkiye'ye iyi haber
Moody's'ten Türkiye'ye iyi haber