BIST 1.493
DOLAR 9,61
EURO 11,16
ALTIN 557,39
HABER /  GÜNCEL

Torba yasada neler var 2018 tam maddeleri

Torba yasada neler var ? Bedelli askerliğin yer aldığı 2018 torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa 2018'de spor toto, kanal istanbul ve sağlık çalışanlarının yıpranma payı ile ilgili maddeler de yer alıyor. İşte 2018 torba yasa tam maddeleri

Abone ol

AK Parti çok uzun zamandır beklenen bedelli askerlikle ilgili tasarının da yer aldığı 18 maddelik torba yasayı meclise sundu. Yeni torba yasada neler var ? Yaklaşık 5 milyon yükümlüğünün beklediği bedelli askerlikte yaş sınırı 25, bedel 15 bin TL olarak belirlendi. Bedelli askerliğin yanı sıra yeni torba yasa da çok önemli maddeler yer alıyor. Bunların başında sağlık çalışanlarının yıpranma payı, spor toto ikramiyelerinin arttırılması ve harp okullarına üniversitelerden öğrenci alımının uzatılması var. İşte 2018 torba yasa tam maddeleri

MADDE 1- Maddeyle, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanların, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir.

MADDE 2- Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikmenin engellenmesi amacıyla düzenleme teklifiyle, 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerin, bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaması ve başlatılmış olanların ise sona erdirilmesi öngörülmektedir. Bu uygulama ile elde edilecek tutar bütçeye gelir kaydedilecek ve bu tutarlar karşılığında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklenmek suretiyle savunma sanayii ihtiyaçlarına destek olunacaktır. Maddede öngörülen yaş sınırı; askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir.

MADDE 3- Sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasiteye meydan verilmemesi ve Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için, 1219 sayılı Kanuna göre birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmada bu planlamaların esas alınacağı düzenleme ile açıkça belirtilmektedir.

Ayrıca, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olmak üzere tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına ve belirtilen personelin esnek çalışabilmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 4- Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaktadırlar. Bu sebeplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması Öngörülmektedir.

MADDE 5- Ülkemizde sağlık hizmeti yaygın olarak verilmekle birlikte bazı Özellikli tıbbi hizmetler ayrıca eğitim almayı ve o alanda beceri kazanmayı gerektirmektedir. Ayrıca bu tür hizmetler görevi yapanın ilave risk almasını gerektirmektedir. Bu özellikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin teşvik edilmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu işleri yapabilen tabiplerin ek ödeme tavanları esnetilerek motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak ve başta tabipler olmak üzere sağlık çalışanlarının iş yükü ve iş güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarım yükseltmek için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu ek ödeme tavan değişikliği sağlık turizmi kapsamında olmayan çalışmalar ve performans ile ilişkilcndirilmiştir.

MADDE 6- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14/A maddesinde değişiklik yapılarak dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmekte, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığına, azami yaş sının otuz iki olmak üzere adaylann yaş aralığını belirleme yetkisi verilmekte ve sağlık sebepleri hariç Türk silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alınmaktadır. Pilot açığı dikkate alındığında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca acil olduğu kıymetlendirilmektedir.

MADDE 7- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinde düzenleme yapılarak deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde değişiklik yapılarak tabip öğretim elemanlarının iş yükü ve iş güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarını yükseltmek ve hizmet arzı kapasitesini arttırmak amacıyla özellikli tıbbi işlemlerin yapılmasını ve sağlık turizmini teşvik etmek üzere bu hizmetler için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 9- Madde ile, 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa geçici 6 ncı madde eklenerek harp okullarına üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci temini amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebiyle bazıları için emeklilik hakkı bakımından fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır. Sağlık meslekleri ve sağlık hizmetleri de bu anlamda oldukça yıpratıcıdır ve yüksek risk içermektedir.

Bu itibarla madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinde değişiklik yapılarak insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 11- Madde ile, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı %59'dan %83'e çıkarılmaktadır. Böylece hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacaktır.

MADDE 12- Madde ile, ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kuruma yapılacak red ve iadelerin yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerekmekte olup yatırım ve işletme giderleri oram üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülmektedir.

MADDE 13- Madde ile, ek 1 inci madde kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanmasına devam edileceği hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 14- Madde ile, pazarlıkla temin yöntemiyle hizmet alınması süresince ortaya çıkabilecek yorum ve uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 15- Madde ile, geçici teminat oranının yüzde beşten yüzde üçe, kesin teminatın yüzde ondan yüzde altıya indirilmesi ve pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat oranlarının belirlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 16- Ülkemizin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla, uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartlan ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında karar
FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında karar
Hakkari'de PKK'ya ait sığınak bulundu
Hakkari'de PKK'ya ait sığınak bulundu
65 yaş aylığı kaç para oldu 2018 ilk ödeme tarihi
65 yaş aylığı kaç para oldu 2018 ilk ödeme tarihi
Dev şirketin satışıyla ilgili önemli açıklama
Dev şirketin satışıyla ilgili önemli açıklama
Yapay et 2021'de satışa çıkıyor
Yapay et 2021'de satışa çıkıyor
Rus yazardan Türkiye'ye korkutan uyarı! Tehlike geçmedi
Rus yazardan Türkiye'ye korkutan uyarı! Tehlike geçmedi
Sabancı'dan dev satış! Çimento fabrikalarını satışa çıkardı
Sabancı'dan dev satış! Çimento fabrikalarını satışa çıkardı
Alman kadını cinsel ilişki teklifini reddettiği için öldürmüş
Alman kadını cinsel ilişki teklifini reddettiği için öldürmüş
Flaş iddia! Adnan Hoca ekibine ikinci dalga operasyon geliyor
Flaş iddia! Adnan Hoca ekibine ikinci dalga operasyon geliyor
Türkiye'nin plastik devi satıldı! İlk 500'deydi sahipleri ilginç
Türkiye'nin plastik devi satıldı! İlk 500'deydi sahipleri ilginç