YAZARLAR

Siyasal olanın geçiciliğinde menfaat aymazlığı…

Bu tür bir sınıflandırmanın yapıldığı sistem feodal sistem, çağı da orta çağdır.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Kur’ani bir ifadeyle yazıya başlamış olursak; Allahtektir, O’ndan başka ilah yoktur. Ve devamında ise aynıtarz ifade ile devam edecek olursak; seçilmiş bir millet,ırk veya sınıf yoktur. Allah’ın tekliğini, birliğini nasılidrak edip ihata edebiliyorsak insanların bütününün de eşitolduğuna dair idrak kanallarımız açık olmalıdır.

Sınıfsal konumlandırma ve ayrıştırmanın ne dinimizde ne de Allahindinde olmadığını sadece cümlelere ve sözcüklere hapsetmek yerinedavranışlarımıza da yansıtmalıyız.

Varsa bir sınıflandırma ahlaki açıdan değerlendirerek insanlarındeğerlerini biçebiliriz. Şayet sınıflandıracaksak ahlaki özüne,etik ve mana boyutundan nazara alarak değerlendirmeliyiz.

Maişet derdinde olup da hangi meslekten ya da gelirfarklılığından olursa olsun bütün insanlar bir gruptur ve bu grubadair ahlaki, etik, manevi değerlendirmelere tabi tutulurlar.

Dürüst, inançlı, etik sınırlarına riayet edenin ahlakperspektifinden değerlendirileceği gibi alçak, edepsiz, çıkarcıinsanların da değerlendirileceği yöntem bellidir. Yaniinsanları ayıracaksak ahlaki ve gayri ahlaki değerlere göreayırmaktan öte bir ayrım yapılamaz.

Akla hemen makam, mansıp ya da ideolojiler gelecektir biliyorum.Lakin siyasi görüşleri veya meslekleri ne olursaolsun sadece ayrılacakları çizgi ahlak olacaktır.

İnsanların sınıflandırılması siyasi görüşüne, ideolojisine göreya da siyasi etiketine, makam derecesine ve ekonomik yüksekliğinegöre değerlendirilip sınıflandırılacaksa işte bu gayr-iahlaki bir yöntem olacaktır.

Siyasi ve ideolojik rengin yelpazesinde insanlara yaklaşmak yada değer biçmeye dayalı davranış şekli ayrıştırma ileneticelenebilir. Yani siyasi rengin yelpazesinde kapitalilişkiler oluşacaktır.

Bu tür bir sınıflandırmanın yapıldığı sistem feodalsistem, çağı da orta çağdır. Toplumsal ve toprakfarklılıklardan oluşan bu sistemin yansımaları günümüz çağındazuhur ediyorsa bu kabul edilemez.

İNSAN FITRATINA AYKIRI DÜZENLER

İslamiyet’in en büyük özelliklerinden birisi ırk, renk, etiketayırmaksızın insanların kardeşliği üzerine kurulu bir sistemolmasıdır. Derebeyi ile ırgat arasındaki bağkardeşlik bağı olamayacağı gibi siyasi güç sahibi ilesıradan vatandaşın bağı da kardeşlik olamayacaktır. Bukardeşlik oluşamayınca da birlik ve beraberliksağlanamayacaktır.

Toplum yapısında insanları birbirinden ayıran ne varsa; cemaat,mezhep, siyasi görüş, ideoloji gibi fikir ve düşünce farklılıklarıve madde odaklı bütün farklılıklar; ekonomi, makam, etiket, vb.bunların hepsi insan fıtratına aykırıdır.

İnsan düzeni sosyo-politik olan bir nizamın şartı değildir. Budüzen kapital-para,güç-etiketmerkezli ilişkilendiriliyorsa buna insani düzendenemez.

“İnsan ve Siyaset” isimli okuduğum bir kitaptan şöylebir alıntı yapmak istiyorum: “Siyaset, bir yandan toplumun neadına yönetileceği sorusuna cevap verirken, diğer yandan nasıl vekim tarafından bu yönetimin gerçekleştirileceğini belirler. Siyasalalan; iktidarın kaynaklığı konusundaki çatışmaları, bu çatışmalarile doğan güç kullanımını, bu gücün hangi temel yasalar ile meşrukabul edileceğini ve toplumsal düzenin nasıl kurulacağını veyönetileceğini belirleme alanıdır.”

Yani bu alanda var olanlara yönelik gayr-iahlaki yaklaşımlar ile dünyevi kazanç sağlamaya çalışmakinsani bir değer olmadığı gibi özgüvene dayalı belagatsanatını icra edebilenlerin bu alana yaklaştırılması daahlaki değildir.

Siyasal alanda kendi toplumuna ve ülkesine hizmet etmesiaçısından görevlendirilen kişilerin var oldukları düzenin vezeminin geçici olduğunun idrakine varamadıklarından dolayı böylebir konuyu yazmak zorunda kaldım.

Diğer taraftan görevli olan bu insanlara menfi tavırlar veözgüvene dayalı cakalı sözlerle yanaşmakta olan ya da yanaşmayaçalışanların da gayr-i ahlaki bir davranış ileçıkar sağlamak maksadıyla bu alana yaklaşmaları tehlikelive geçicidir.

Sonucunda bu dünyanın da öte dünyanın da kaybedilmeihtimali yüksektir.

SOSYAL MEDYA TAKİBİİÇİN


Yorumlar2 yorum