YAZARLAR

Nikâh arası Laiklik

zorbalıkla hangi değişikliği ikame ederseniz edin sahiplenme olmayacağı için ve millet ile bütünleşme sağlanamayacağı için sonuç vermeyecektir.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Birkaç gündür nikâhın Müftülükler tarafından da kıyılabileceğitasarısı ile ilgili araştırma ve tartışmalar yapılıyor.

Kimisi çocuk yaşta evliliklerin artacağını ileri sürerek, kimisiise “nüfus müdürlükleri varken buna ne gerek var” diyerek tepkigösteriyor.

Ama tepkilerin merkezine baktığımda feveran haline dönüşmesidikkatimi çekiyor.

Duayen tarihçi Murat Bardakçı ise konuya feveranedilmesinin asıl müsebbibinin laiklik eldengidiyor korkusundan kaynaklı olduğunu ve bu korkununyersiz olduğunu tarihi bilgiler vererek aydınlatmaya çalıştı.

Ben ne nikâh merkezli ne demüftülük merkezli kelam etmeyeceğim lakinlaiklik elden gidiyor feveranı yapanlara laikliğinbu millete neler yaptığını hatırlatmak babında birkaç söz söylemeyeçalışacağım.

LAİKLİK YAŞASIN DİYE…

Laikliği zerk etme ve algı oluşturup koruma adınaezanımız Türkçeleştirildi.

Bütün ülke nüfusuna nüfuz edebilmek için genç neslinönünü tıkamak ve laikliği pekiştirmek üzere İmam Hatipler veİlahiyat fakülteleri kapatıldı.

İngilizlerin uşağı olduğumuzu göstermek veispat etmek adına fes ve sarık yasaklanıp Yahudişapkası zorunlu kılındı. Ve şapka takmayıp sarık takanlarılaikliği yaşatmak adına idam ettiler.

Payitahtın yani Devlet-i Aliye’nin şaheser mimarileri vesembolleri olan İstanbul’daki büyük camilerinresim-heykel müzesine dönüştürülmesi teklifilaikliğin bayrağını göndere çekme arzusundan doğdu.

Kutsal kitabımız için “Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’inesasları ile dolu olan kitaptır” açıklaması derskitaplarımıza laikliği korumak adına koyuldu.

Ecdadımızı ve geçmişimizi unutmak ve hatırlamamak üzereİslam, Selçuklu ve Osmanlı tarih derslerimüfredattan laiklik hesapları yapılarak kaldırıldı.

Tekke ve zaviyeler laiklik ilkesine aykırı olduğu düşüncesiylekapatılıp Anadolu’da camiler yağmalanarak ahıraçevrildi.

İmamlar ve hocalar dini eğitim veriyor iddiasıyla mahkemelerdezulüm altında laiklik yaşasın diye eziyetedildi.

Başörtüsü yasakları “laiklik elden gidiyor, irticahortluyor” korkusu ile yapıldı.

Müslüman kadınların başlarını açması laikliğin bir kazanımısayılarak ikna odaları ile zulmedildi.

Cumhuriyetin ve devletin temeli laiklik ilkesi üzerine kurularakdin bütün teferruatı ile yasaklatılmayaçalışıldı.

Müslüman bireyin namaz kılmasının, oruç tutmasının, haccagitmesinin, zekât vermesinin oranı azalırsa Türkiye’nin bu orandalaikleşeceği fikrini ortaya atarak yaptırım uyguladılar.

Yıllarca üniversitelerde ve kamu kuruluşlarında (ellerindengelse sokakta dahi) sadece inançları uğruna tesettürlülerinaçılmasını laik düzen adına inşa ettiler.

Şehit makamının diyarı olan askeri kışlalarda yemin törenlerinelaikliğe aykırı mantığıyla tesettürlü anne-abla-eşgiremez diyerek kadınlara zulmettiler.

Darbeler tarihimizin saiklerine ve geçmişine baktığımızda hemenhepsinin gerekçesi neredeyse “laik ilke düzenine mugayiryönetim tarzının oluşması” bahanesi oldu.

Yarım asra tekabül eden gerileyişimiz laik düzeni bozmamak adınayapılan değişiklik ve zorbalıklardan kaynaklandı.

NİKÂH ARASI LAİKLİK

Ülke insanları, millet olarak uygulanmak istenilen değişikliğisahiplenmek için bu değişikliğin kendi yararına ve faydasınaolmasına bakar.

Aksi takdirde zorbalıkla hangi değişikliği ikameederseniz edin sahiplenme olmayacağı için ve millet ile bütünleşmesağlanamayacağı için sonuç vermeyecektir. Nihayetindevermedi de.

Yaklaşık elli yıldır laik düzenin korunması adına bu milletinkılığına kıyafetine dahası nikâhına bile karışıldı. Baskıya sessizkalındı ama boyun eğilmedi.

Müftülüklerin nikâh kıyabilir tasarısına karşın “laiklikelden gidiyor” diye feveran edenlere söylüyorum;baskıyla getirilen ama sahiplenilmeyen hiçbir şeygelmemiştir ki elden gitsin.

Laiklik ile bu milletin arasında bir nikâhkıyılmamıştır. Ama nikâhlarımızın arasına laikliksokulmuştur.

SOSYAL MEDYADA TAKİPİÇİN:


Yorumlar8 yorum