YAZARLAR

Memuriyette hizmet intibakına dair özellikli durumlar

Özel sektörde geçen sürelerin memuriyette intibakı gibi vekil memurlukta geçen sürelerin, askeri personel olarak geçen sürelerin veya istifa sonrası dönüşte memuriyette intibakı da önemli olmaktadır.

Özel sektörde geçen sürelerin memuriyette intibakı gibivekil memurlukta geçen sürelerin, askeri personel olarak geçensürelerin veya istifa sonrası dönüşte memuriyette intibakı daönemli olmaktadır. 

Memuriyette parasal hakların ve emeklilik haklarınıniyileştirilmesinde hizmet intibakı önemli bir işlev görüyor. Bu hakmemuriyet sınıf ve öğrenim durumuna göre başlanan derece ve kademebazında başlasa ve her yıl bir kademe üç yılda bir derece artışırutin uygulama olsa da ek intibak hakları da bulunuyor ve derece vekademenin daha erken yükselmesinde kullanılabiliyor.  

Bu ek intibak haklarından başlıcalarından olarak muhtelifişçilik ve bağımsız çalışma olgularından kaynaklanan intibak hakkı,diğer personel kanunlarına bağlı çalışmaların 657 sayılı Yasakapsamındaki intibakı, sicil/disiplin uygulamasından kaynaklıkademe hakkı ve memuriyetten çekilme ve yeniden dönme halindeyapılan intibak belirtilebilir.

Özel Sektör Sürelerinin Memuriyetteki İntibakEtkisi

Memuriyet dışındaki hizmetlerin “kazanılmış hak aylığında”değerlendirilmesi 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde düzenlenmişolup bu konuda personelin hizmet sınıfı büyük önem taşıyor. Ziramemuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özelsektörde işçi olarak geçen süreler, Teknik Hizmetler, SağlıkHizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli EğitimBakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar içindeğerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaçalışan memurlar açısından değerlendirilme imkânı bulunmuyor.

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özelsektörde geçen sürenin 12 yılı geçmemesi ve yapılacak intibakneticesinde ilgilinin gireceği derecenin öğrenim durumuna göreyükselebileceği derecenin son kademe aylığını aşmaması şartıyla,memuriyet dışında geçen hizmet sürelerinin Genel İdare HizmetleriSınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmesi mümkünbulunuyor.

Yapılan hizmetin görülen öğrenimden sonra olması ve özelsektörde görülen hizmetlerin belgelenmiş olması koşullarıyla:

  1. Teknik hizmetler sınıfınagirenlerleSağlık hizmetleri ve yardımcısağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmedenönce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veyaresmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyettenayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmekisteyenlerin Teknik Hizmetler Sınıfındakilerin teknik hizmetlerde,Sağlık Hizmetleri Sınıfındakilerin sağlık hizmetlerinde geçensürelerinden 657 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında geçensürelerinin tamamı ve geri kalan sürenin ¾’ü toplamı memuriyettegeçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve herüç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyledeğerlendirilmesi mümkün bulunuyor.
  2. Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmedenönce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdiklerisürelerin ¾ ‘ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılıbir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esasolacak şekilde değerlendirilebiliyor.
  3. Basın kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmaksuretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyleilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilikyaparak geçirdikleri sürenin ¾ ’ü fiilen memuriyette geçmişsayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılıbir derece yükselmesi verilmek suretiyledeğerlendirilebiliyor.
  4. Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonraMilli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özelokullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ’ünün her yılı bir kademeilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacakşekilde değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

İstifa Sonrası Dönüşten Kaynaklanacakİntibak

Memurların iki defaya kadar memuriyetten çekilmeleri yani istifaetmeleri ve daha sonra geri dönmeleri mümkün bulunuyor. İşte bugeri dönüşlerde de istifa öncesi memuriyet sürelerinin de yenigörevinin derece kademe intibakında değerlendirilmesi mümkünbulunuyor. İstifa eden memurun istifa öncesi ve sonrası memuriyetsınıf farklı ise 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesine uygun olaraksınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettiklerikademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerindedeğerlendirilmesi gerekiyor.

Vekil Memurluk İntibakı

Daha önce bir kamu kurumunda vekil mühendis veya işçi statüsündearazi formeni olarak çalışma ve sonra memur mühendis kadrolarınaatanma halinde de bu önceki sürelerin memurun kazanılmış hak aylıkderecesinde değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

Uzman Erbaşlıktan Sonra Memurlukta Dereceİntibakı

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en aziki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerinikaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görevsüreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerinifeshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuruolarak ataması yapılanların memuriyete giriş derece vekademelerinin öğrenim durumlarına göre belirlenmesi, bunların uzmanerbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamının öğrenim durumlarınagöre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla her yılı bir kademeilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmeksuretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitindedeğerlendirilmesi gerekiyor.

Memurlara 2011 yılından önce son altı yıllık sicil notuortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesiuygulamasından yararlanma uygulaması 6111 sayılı Kanunla sekiz yıldisiplin cezası almama şartına endekslenmişti.

İşte son altı yıl 90 ve üzeri sicil puanı alma veya disiplincezası almama hali için gereken sürenin hesabında uzman erbaşlıktageçen süreler değerlendirilemiyor.

Yorumlar