BIST 1.342
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 458,38
YAZARLAR

Memuriyette hizmet intibakına dair özellikli durumlar

Özel sektörde geçen sürelerin memuriyette intibakı gibi vekil memurlukta geçen sürelerin, askeri personel olarak geçen sürelerin veya istifa sonrası dönüşte memuriyette intibakı da önemli olmaktadır.

Özel sektörde geçen sürelerin memuriyette intibakı gibi vekil memurlukta geçen sürelerin, askeri personel olarak geçen sürelerin veya istifa sonrası dönüşte memuriyette intibakı da önemli olmaktadır. 

Memuriyette parasal hakların ve emeklilik haklarının iyileştirilmesinde hizmet intibakı önemli bir işlev görüyor. Bu hak memuriyet sınıf ve öğrenim durumuna göre başlanan derece ve kademe bazında başlasa ve her yıl bir kademe üç yılda bir derece artışı rutin uygulama olsa da ek intibak hakları da bulunuyor ve derece ve kademenin daha erken yükselmesinde kullanılabiliyor.  

Bu ek intibak haklarından başlıcalarından olarak muhtelif işçilik ve bağımsız çalışma olgularından kaynaklanan intibak hakkı, diğer personel kanunlarına bağlı çalışmaların 657 sayılı Yasa kapsamındaki intibakı, sicil/disiplin uygulamasından kaynaklı kademe hakkı ve memuriyetten çekilme ve yeniden dönme halinde yapılan intibak belirtilebilir.

Özel Sektör Sürelerinin Memuriyetteki İntibak Etkisi

Memuriyet dışındaki hizmetlerin “kazanılmış hak aylığında” değerlendirilmesi 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde düzenlenmiş olup bu konuda personelin hizmet sınıfı büyük önem taşıyor. Zira memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde işçi olarak geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilme imkânı bulunmuyor.

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen sürenin 12 yılı geçmemesi ve yapılacak intibak neticesinde ilgilinin gireceği derecenin öğrenim durumuna göre yükselebileceği derecenin son kademe aylığını aşmaması şartıyla, memuriyet dışında geçen hizmet sürelerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

Yapılan hizmetin görülen öğrenimden sonra olması ve özel sektörde görülen hizmetlerin belgelenmiş olması koşullarıyla:

  1. Teknik hizmetler sınıfına girenlerleSağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin Teknik Hizmetler Sınıfındakilerin teknik hizmetlerde, Sağlık Hizmetleri Sınıfındakilerin sağlık hizmetlerinde geçen sürelerinden 657 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında geçen sürelerinin tamamı ve geri kalan sürenin ¾’ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.
  2. Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin ¾ ‘ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilebiliyor.
  3. Basın kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin ¾ ’ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilebiliyor.
  4. Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ’ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

İstifa Sonrası Dönüşten Kaynaklanacak İntibak

Memurların iki defaya kadar memuriyetten çekilmeleri yani istifa etmeleri ve daha sonra geri dönmeleri mümkün bulunuyor. İşte bu geri dönüşlerde de istifa öncesi memuriyet sürelerinin de yeni görevinin derece kademe intibakında değerlendirilmesi mümkün bulunuyor. İstifa eden memurun istifa öncesi ve sonrası memuriyet sınıf farklı ise 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesine uygun olarak sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Vekil Memurluk İntibakı

Daha önce bir kamu kurumunda vekil mühendis veya işçi statüsünde arazi formeni olarak çalışma ve sonra memur mühendis kadrolarına atanma halinde de bu önceki sürelerin memurun kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

Uzman Erbaşlıktan Sonra Memurlukta Derece İntibakı

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak ataması yapılanların memuriyete giriş derece ve kademelerinin öğrenim durumlarına göre belirlenmesi, bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamının öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Memurlara 2011 yılından önce son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanma uygulaması 6111 sayılı Kanunla sekiz yıl disiplin cezası almama şartına endekslenmişti.

İşte son altı yıl 90 ve üzeri sicil puanı alma veya disiplin cezası almama hali için gereken sürenin hesabında uzman erbaşlıkta geçen süreler değerlendirilemiyor.

Yorumlar