YAZARLAR

İlk dört derece memurluğa atamalarda süre sınırı nasıl aşılır?

İlk dört derece memur kadrolarına açıktan veya naklen atamalarda belirli bir hizmet süresi şartı aranıyor. Bu hizmet şartını tamamlamak için de çeşitli yasal alternatifler bulunuyor.

İlk dört derece memur kadrolarına açıktan veya naklen atamalarda belirli bir hizmet süresi şartı aranıyor. Bu hizmet şartını tamamlamak için de çeşitli yasal alternatifler bulunuyor.  

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabiliyor.

Ayrıca bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

  1. a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
  2. b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
  3. c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şart bulunuyor.

Bu sürelerin hesabında; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınması gerekiyor.

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddenin son fıkrasında; “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

  1. a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
  2. b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
  3. c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
  4. d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
  5. e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.” hükmüne yer verilmiş bulunuyor.

Bu kapsamda atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınması gerekiyor. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmıyor.

İşte bu tür atamalarda gerekli hizmet süresinin hesabında memurun önceki hizmet sürelerinin niteliğine göre tereddütler oluşabiliyor. Bahse konu tereddütler de DPB’nin görüşleri çerçevesinde çözümleniyor.

SSK’lı süreler

Yurt içinde olsun yurt dışında olsun hizmet akdine dayalı (4/a sigortalısı) olarak çalışılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi çerçevesinde belirlenmiş olan sürelerin hesabında dikkate alınması gerekiyor. Bahse konu hüküm gereğince süreler hesaplanırken de;

        - Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamının,

         - diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün dikkate alınması gerekiyor.

Burada yurtdışındaki çalışma sürelerinin özel kurumlarda çalışma kapsamında değerlendirilebilmesi için ücret mukabilinde istihdam edilmiş olması yeterli bulunuyor.

Askerlik süreleri

Muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen sürelerin tamamının 657/68/B maddesi uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınması gerekiyor. Yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin dikkate alınmasında borçlanılmış olması gerekmiyor.

Avukatlık stajları

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmesi şartıyla avukatlık stajında geçen sürelerin Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamının, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün değerlendirilmesi gerekiyor.

Subaylık - Astsubaylık - Uzman Erbaşlık Süreleri

Subaylık, astsubaylık ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 217 sayılı KHK’nın 2/b hükmü çerçevesinde genel bütçe kapsamındaki bir idarede fiilen geçirilmiş olduğundan bu sürenin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.

Vekâlet Süreleri

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin adı geçen Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekiyor.

Yorumlar 1 yorum