BIST 7.997
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.892,04
HABER /  GÜNCEL

Hazine'ye ait taşınmazlara onay

Hazine'ye ait taşınmazların satışını kolaylaştıran yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Abone ol

Yasa, Hazine'ye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması amacını taşıyor. Yasaya göre, Hazine'ye ait taşınmazlar, plan kararlarına uyulmak kaydıyla; organize hayvancılık yapacaklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına, küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına, serbest bölge olarak kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete, üzerinde en az 25 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında en az 100 kişi istihdam sağlayacak sanayi yatırımı yapacaklara, toplu konut üretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na doğrudan satılabilecek. Bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulacak. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilecek. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecek. Yasaya göre, SİT alanı ilan edilmiş ve onaylanmış koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş arsa ve arazilerin, Hazineye ait taşınmazlar ile değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz maliklerinin kabul etmesi halinde taşınmazın bedelini gösteren sertifika verilecek. Hazineye ait taşınmazlar, imar planlarına uygun olarak konut yapılmak amacıyla rayiç bedel üzerinden konut yapı kooperatiflerine, kooperatif birliklerine veya bu birliklerin oluşturduğu üst birliklere, bunlar arasında yapılacak ihale ile satılabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne veya mazbut vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazlar, Hazine'ye ait taşınmazlar ile trampa edilebilecek. Bakanlar Kurulu kararınca gemi yapım sanayi bölgesi olarak tespit edilen İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerindeki uyuşmazlıklarla ilgili davalar da tahsise konu taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerlerin yüzde 1'i ile dava masraflarını defaten ödemeleri, sözleşmeden doğan mali yükümlülükleri yerine getirmeleri, yatırımcıların açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve ilgili bakanlıklar ile yeniden sözleşme yapmaları kaydıyla vazgeçilecek, bu şartların yerine getirilmesi kaydıyla dava açılması gerekenler için dava açılmayacak ve tahsisleri devam edecek. Yasa uyarınca Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2002 tarihinden önce 5 yıl süreyle fiilen tarımsal amaçla kullanılması ve bu hususun Hazinece belirlenmiş olması şartıyla, kullananlara doğrudan satılabilecek. Satın alınan tarım arazileri 10 yıl süreyle tarım dışı amaçlarla kullanılamayacak. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olacak. Yasa uyarınca, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla yabancı uyruklu gerçek kişiler ile ticaret şirketleri, Türkiye sınırları içinde taşınmaz mal edinebilecek. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz mal ediniminde kendi vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya şirketlerine de tanınması esas alınacak. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin 30 hektardan fazla taşınmaz mal edinebilmesi Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi olacak. Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerleri, Bakanlar Kurulu belirleyecek. Yasa ile Hazine veya Devlet Su İşleri'nin mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri üretim hakkı, öncelikle o yerlerde kurulu ve üyeleri 5 yıldan az olmamak koşuluyla üretim bölgesinde ikamet eden su ürünü üretim ve pazarlamasına yönelik kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliklerine il özel idarelerince kiraya verilebilecek. Yasa, büyükşehir belediyeleri için hesaplanan vergi gelirlerinin yüzde 40'ının doğrudan ilgili belediyelerin hesaplarına aktarılmasını, yüzde 60'ının da büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılmasını öngörüyor. Trafik para cezaları, kredi kartı ile de ödenebilecek. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında bazı maddeleri geri çekilen tasarının birinci derece sit alanlarının yüzde 3 oranında imara açılmasını öngören hükmü ile Hazineye ait taşınmazları kiralayıp kira bedellerini ödemeyenlere borçlarını 9 eşit taksitte ödeme kolaylığı getiren hükmü metinden çıkarıldı. TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li milletvekillerinin isteği üzerine tasarı açık oya sunuldu. 380 milletvekilinin katıldığı oylamada, tasarı 53 ret oyuna karşılık 327 oyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, düzenlemenin af ile ilgili hükümleri bulunduğunu belirterek, yasalaşması için Anayasa'da öngörülen nitelikli çoğunluğa (330) ulaşılamadığını, dolayısıyla yasanın kabul edilmediğini savundu.

ait