YAZARLAR

Çalışanın doğumdan kaynaklanan rapor parasında merak edilenler

Çalışan kadın veya çalışan erkeğin işsiz eşinin doğumu halinde doğumdan kaynaklanan haklar bulunuyor. Bu haklardan en önemlilerinden biri de geçici işgöremezlik ödeneği (Rapor parası) olmaktadır.

Çalışan kadın veya çalışan erkeğin işsizeşinin doğumu halinde doğumdan kaynaklanan haklar bulunuyor. Buhaklardan en önemlilerinden biri de geçici işgöremezlik ödeneği(Rapor parası) olmaktadır. 

Sigortalılığın önemli avantajlarından biri de eldeolmadan çalışma gücünün yitirildiği dönemlerde koruma sağlamasıdır.Bu durumlardan biri de kanuni tabiriyle “Analık hali” oluyor.

Analık hali;

  • Sigortalı kadının,
  • Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin,
  • Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alankadının,
  • Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin,

gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdansonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk onhaftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgilirahatsızlık ve engellilik halleri oluyor.

Analık sigortasından sağlanan ilk hak ise geçiciişgöremezlik ödeneği yani rapor parası oluyor.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Hizmet akdine tabi çalışan 4/a s(SSK) sigortalıları,Muhtarlar da dahil olmak üzere Tarım Bağ-Kur sigortalıları hariç4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte,ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklusigortalılar, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayanülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerindeçalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri analık hallerine bağlıolarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahipbulunuyorlar.

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceğiistirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalıksürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmesigerekiyor.

Üç Haftaya Kadar Çalışabiliniyor

Sigortalı kadının, isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 haftakalıncaya kadar çalışması durumunda, doğum sonrası istirahatsüresine, doğum öncesi çalışılan sürelerin de eklenmesi, busürelerin eklenebilmesi için de doğumdan önceki 3 haftaya kadarçalışmasının uygun olduğu konusunda Sağlık Bakanlığıncayetkilendirilen sağlık hizmet sunucusu hekimlerince sağlık raporudüzenlenmiş olması şart bulunuyor.

Erken Doğum Halinde

Erken doğum halinde ise doğumdan önce kullanılamayan sürelerindoğum sonrasına ilave edilmesi ve ilave edilen her gün için, geçiciiş göremezlik ödeneği ödenmesi de mümkün bulunuyor.

Hatta gebeliğinin 32 nci haftasından önce doğum yapan kadınsigortalının da doğum öncesi kullanamadığı sekiz haftalık süre,çoğul gebelikte ise on haftalık sürenin doğum sonrası süresineeklenerek, bu sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin deödenmesi gerekiyor.

Keza doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadınsigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğumöncesine ait günlerin de doğum sonuna ilave edilerek geçici işgöremezlik ödeneği ödenmesi mümkün bulunuyor.

Raporsuz Çalışma Süresi Aktarılmıyor

Ancak normal bir doğum olayında hekimden onay almaksızın analıkdöneminde işyerinde çalıştığı tespit edilen sigortalıya söz konusudönemde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi mümkün bulunmuyor.Bununla beraber analık döneminde 32 inci haftadan önce doğuma üçhafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporualmadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonraerken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya da erken doğumnedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneğinindoğum sonrası çalışmadığı günlere ilave edilerek ödenmesigerektiğini de vurgulamak gerekiyor.

Geç Doğum Halinde Aktarma

4/a sigortalılarından doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 haftakalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üçhaftadan daha uzun bir süreden sonra doğum yaparsa işyerindeçalışmadığı gün kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesigerekiyor. Sigortalı kadına tekil gebelikte 56, çoğul gebelikte 70günden fazla analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğiödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden fazla istirahatli kaldığısürelere ait ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri hastalıksigortasından ödenmesi gerekiyor. Hastalık sürelerine ait ayrıcasağlık tesisleri tarafından istirahat raporu düzenlenmesine gerekbulunmamakta olup analık sigortasından düzenlenen rapor içerisindebu sürelerin belirtilmesi yeterli bulunuyor.

Örneğin 01.09.2016 tarihinde doğum öncesi istirahatine ayrılansigortalı kadın 31.10.2016 tarihinde doğum yaparsa, doğum tarihiesas alınarak yapılan hesaplamaya göre 01.09.2016-05.09.2016tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 06.09.2016-31.05.2011tarihleri arasındaki sürenin ise analık sigortası kolundandeğerlendirilmesi gerekiyor.

4/b sigortalılığında hastalık sigortası olmadığı için doğumunsekiz veya on haftadan sonra gerçekleşmesi halinde bu süreleri aşansüreler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi mümkünbulunmuyor.

Yorumlar