YAZARLAR

Rapor parasında son bir yılda 90 gün şartını nasıl anlamalı?

Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmalarında geriye dönük 90 gün sigortalı bildirilme koşulu bulunuyor.

Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine hakkazanmalarında geriye dönük 90 gün sigortalı bildirilme koşulubulunuyor.

Daha detaylı anlatımıyla;

Hizmet akdine tabi çalışan 4/a s(SSK) sigortalıları, Muhtarlarda dahil olmak üzere Tarım Bağ-Kur sigortalıları hariç 4/b(Bağ-Kur) sigortalıları, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte,ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklusigortalılar, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayanülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerindeçalıştırılmak üzere götürülen Türk işçisi sigortalıların analıklarıhalinde;

Doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ilk 10haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığıher güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

* Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısavadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

* İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,(Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 haftakalıncaya kadar çalışma durumu hariç)

* İstirahatin başladığı tarihte sigortalılıkniteliğinin yitirilmemiş olması,

* Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,

* 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının analıkları halinde,ayrıca genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlüborçlarının ödenmiş olması,

Şart bulunuyor.

32 nci haftada hekimden, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dairrapor alan sigortalının, bu sürelerdeki çalışmaları ile son bir yıliçinde 90 günlük prim ödeme gün şartını yerine getirmesi halinde,geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanıyor. Benzer şekildesigortalının hekime 32 nci haftadan sonra başvurarak, çalışabilirraporu alması halinde de, 37 nci haftanın başladığı tarihe kadarprim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirdiği takdirde de ödeneğemüstahak olabiliyor.

90 GÜN ŞARTINI NASIL ANLAMALI?

Bugün de bu şartlardan 90 gün şartının sağlanmasındaoluşabilecek tereddütlere açıklık getirmek istedik.

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için, gerekli prim ödemegün sayısı bulunmayan ve doğum öncesi istirahatine ayrıldığı tarihile doğum yaptığı tarih arasında işyerinde çalışmadığı sürelerde,işverence (toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği hükümleri vb.nedenlerle) ücretleri tam ödenerek sigorta primleri de SGK’yayatırılan kadın sigortalılar bakımından, SGK’ca geçici işgöremezlik ödeneği verilecek süre, aynı zamanda sigorta primibildirilmiş süre ile çakışamayacağından bu devredeki sigorta primibildirilmiş günlerin, yaptığı doğum nedeniyle, geçici iş göremezliködeneği verilmesi için gereken 90 gün hesabında dikkate alınmasımümkün bulunmuyor.

Kadın sigortalıların doğum öncesi istirahatli olması gerekenancak, Kanunun 18 inci maddesinin (d) bendi hükmü gereğincesigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile çalışabileceğininbelirtilmesi durumunda, doğuma üç hafta kalıncaya kadar doğumöncesine ait tekil gebelik halinde 5 hafta, çoğul gebelik halindeise 7 haftalık sürede çalışması halinde, bu sürelerde işverentarafından sigortalı adına bildirilen kazançlar doğum öncesiistirahati için gerekli olan son bir yıldaki 90 günün hesabındadikkate alınması gerekiyor.

Ancak, doğum öncesi istirahatine ait olup, doğum sonrasınaaktarılan beş veya yedi haftalık sürenin dışında kalan üç haftalıksüre içinde sigortalının işyerinde çalışmaması gerektiği dikkatealınarak, her ne surette olursa olsun doğuma üç hafta kalaişyerinde çalışarak eksik olan kısa vadeli sigorta priminin 90 günetamamlanması mümkün bulunmuyor.

Ancak fiilen çalışılmadığı halde işveren tarafından sigortalınınistirahatli olduğu sürelerde atıfet kabilinden sigortalı adınabildirilen primler doğumdan önceki son bir yıl içindeki 90 günhesabında dikkate alınmaz.

Doğumdan önce analık istirahatinin başladığı tarihtesigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısavadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğininsaptanması halinde, analık istirahat süresi içinde herhangi birsebeple iş sözleşmesi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesive doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesigerekiyor.

DÜŞÜK HALİNDE

Gebeliğinin 32 nci haftasından önce düşük yapan kadınsigortalıya da analık hali nedeniyle istirahat raporu düzenlenmesimümkün bulunuyor. Bu durumda düşük yapılan tarih doğum tarihi kabuledilerek, erken doğum nedeni ile ödenemeyen ve doğum öncesindesigortalı kadının istirahat etmesi gereken sürelere ait işgöremezlik ödeneklerinin doğum sonrası istirahat sürelerine ilaveedilerek çalışılmayan süreler için de geçici iş göremezlik ödeneğiödenmesi gerekiyor.

Tıbbi gereklilik nedeni ile gebeliğin sonlandırılması sonucuistirahati uygun görülen sigortalı kadına analık sigortasından,tıbbi gereklilik haricinde (kürtaj vb.) istirahat verilen sigortalıkadına ise hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğiödenmesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi içinaranan şartlar arasında talep dilekçesi verilmesi şartı bulunmuyor.Bu nedenle analık sigortası nedeniyle sağlık hizmet sunucularıtarafından düzenlenerek SGK kayıtlarına intikal eden raporlarınsigortalının başvurusu ve talep dilekçesi aranmaksızın süratleödenmesi gerekiyor.

Yorumlar