HABER / ÇALIŞMA HAYATI

Öğretmen mülakat sınav yeri -IKGM sözlü sınav merkezleri

Sözleşmeli öğretmenler başvuru maratonunun ardından şimdide 18 ilde sınav merkezi olan mülakat sınav yerlerini sorguluyor. Öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS üzerinden açıklandı. İKGM 2018- Sözlü sınavlar 14 Nisan'da başlayacak. 8 Mayıs'ta bitecek.

Öğretmen mülakat yerleri sorgulaması MEBBİS sayfası üzerinden erişime açıldı. 14 Nisan- 8 Mayıs arasında 18 il sınav merkezinde yapılacak olan öğretmen mülakat sınav yerleri TC ile meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Öğretmen sözlü sınav sonuçları ise Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”ndan açıklanacak. Mülakat sınavından başarılı olmak için adaylar en az 60 puan almalı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ: Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımladığı duyuruda, başvurusunu gerçekleştiren adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar için mülakat yerleri belli oldu.

MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan içi n en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, ö zgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI: Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

MÜLAKAT HAKKI KAZANANLAR NE YAPACAK?

7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvurularıonaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip  olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü SınavDeğerl endirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda ad aylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme güc  ü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojikgelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyledeğerlendirilecektir.

7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işl emleri, sınav merkezlerinin bulunduğu ilmillî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. 7.6. Sözlü sınava alınacak ada ylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyece ği tarihte http://meb.gov.trile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğit im müdürlüğü aracılığıylasınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

8.2. İtirazlar,  sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililerebildirilecektir.

8.3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile
http://ikgm.meb.gov.tr ad reslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasındayapılacaktır.

Sözlü Sınav Başvuru Şartları

1.1. 657 sayılı D evlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genelşartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrı s Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe  atanacaklarıntespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Peda gojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, YükseköğretimKurulu Baş kanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türle ri(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurlu ğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren birceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarakçalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru  tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Yorumlar