YAZARLAR

Çalışan kadın kısmi süreli çalışma hakkını nasıl kullanılacak?  

İşçi olsun memur olsun çalışan kadının okul öncesi çağdaki çocuğuyla daha iyi ilgilenebilmesi amacıyla tanınan kısmi süreli çalışma izninin talep halinde istisnai bazı iş kolları hariç olmak üzere işverence verilmesi şart bulunuyor.

İşçi olsun memur olsun çalışan kadının okulöncesi çağdaki çocuğuyla daha iyi ilgilenebilmesi amacıyla tanınankısmi süreli çalışma izninin talep halinde istisnai bazı iş kollarıhariç olmak üzere işverence verilmesi şartbulunuyor. 

Sigortalı kadının analığı halinde doğum öncesi vesonrası sekizer hafta çalıştırılmaması esas olup çalıştırılmadığıbu sürede rapor parası alabiliyor. Doğum öncesi sekiz haftanın beşhaftasının doktor raporuyla doğum sonrasına eklenmesi de mümkünbulunuyor. Çoğul doğum halinde bu sekiz haftalık doğum öncesi süreon haftaya çıkarılıyor. 

 

Ödenekli Yarım Çalışma İzni

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibarençocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayattaolması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlatedinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumdaaltmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda iseyüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadarücretsiz izin (Ücretsiz dönemin ödeneği İşsizlik Fonundan)verilmesi gerekiyor.

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenmesi,çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesihâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanması gerekiyor.Ücretsiz izinden faydalanan kadın işçiye, bir yaşından küçükçocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan sütizninin uygulanması gerekmiyor.

İşçinin bu ücretsiz izinli sürelerine ilişkin olarakİşsizlik Sigortası Fonundan yarım çalışma ödeneği alması gerekiyor.Söz konusu ödeneğin, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmetbelgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylıkolarak ödenmesi gerekiyor.

 

Ücretsiz Doğum İzni

Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibarenisteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilmesi gerekiyor, buizin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerdenbirine veya evlat edinene verilebiliyor. 

 

Okul Öncesi Kısmi Süreli Çalışmaİzni

İşte bu doğum sonrası analık izninin, ya da çalışmasüresi kadar ücretsiz izin hakkının veyahut ücretsiz izin kullanmahalinde bu iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretimçağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadarherhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebi mümkünbulunuyor.

Kısmi süreli çalışma talebinin ücretsiz izin süresikesilerek de yapılması mümkün olup ücretsiz iznin tamamınınkullanılması şartı aranmıyor.

 

Talep Şekli

Kısmi süreli çalışma talebinin bu haktan faydalanmayabaşlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak eşininçalıştığına dair belgeyi de ekleyerek işverene bildirilmesi şartbulunuyor.  

İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreliçalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacakolması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatlerini, haftanınbelirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen işgünlerini belirtmesi gerekiyor.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eşkısmi süreli çalışma talebi yapma hakkı bulunmuyor.  

Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı;

Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisinigerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllühastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuylabelgelendirilmesi,

Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlindeçocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması, 

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlatedinilmesi,

hâllerinde gerekmiyor.

Kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvurusırasında aranması, bu şartların kısmi süreli çalışma sırasındakaybedilmesi durumunda da söz konusu hakkın devam etmesigerekiyor. 

Tam Süreli Çalışmaya Geçiş 

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk içinbir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmayadönebilir. Yani aynı çocuk için kısmi süreli çalışmaya geçenişçi bir süre sonra tam süreliye geçip aynı çocuk için yenidenkısmi süreliye geçme hakkını kullanması mümkün bulunmuyor.

Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi,işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebinibildirir. 

Memurlar da Kapsamda

Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık iznininveya tam aylıklı yarı süreli çalışma hakkı veyahut doğum sonrasıaylıksız izin kullanma hallerinde bu sürelerin bitiminden itibareneşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgilimevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığıtarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izniverilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresininyarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.

Bu dönemde mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkinher bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılmasıgerekiyor.

u kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur,aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak kaydıyla başvurutarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlıçalışmaya dönebilir.

Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanamayacak hizmetsınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veyaayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu tespit edecek.

Yorumlar1 yorum