YAZARLAR

Bir Akademisyene Katliam Yaptıran Atmosfer ve Motivasyon

Erdemli insan yetiştirme üzerine çalışan akademisyenden katliama..

Muhammet Şakiroğlumsakiroglu@gmail.com

15 Temmuz’da Ülkemizin geleceğine açıktan kast eden kirli vekaranlık FETÖ şebekesi, tarihte eşine az rastlanır bir direnişlepüskürtüldü. Devlet bu kirli yapıdan kurtulmak adına bir dizitedbir almaya başladı. Kurumsal yapıların her birinde FETÖ ilemücadelede farklı yollar izlenmekle beraber, üniversitelerdemücadele 16 Temmuz sabahından itibaren peyderpey makas değiştirmeyebaşladı. Bunun temel sebebi, özerk olan üniversitelerde mücadeledümeninin rektörlere bırakılmasıydı. Üstelik rektörlüklerinicraatlarının denetimini yapacak hiçbir fiili mekanizma da yoktu.Yani rektörlükten gönderilen listeler hiçbir doğrulamamekanizmasına tabi tutulmadan KHK listelerine eklenmekteydi. Bu,normal şartlarda işleyen bir akademik mekanizmada çok sorunoluşturmayabilirdi. Devlet kurumlarının elde ettiği bilgi vebelgeler doğrultusunda, suça bulaştığı tespit edilenler,komisyonlar tarafından raporlanıp gerekli şekilde ihraç işlemigerçekleştirilebilirdi. Ancak, gerçek hiç de böyle değildi.Yeterince kurumsallaşmamış üniversitelerde FETÖ ile mücadele adıaltında yürütülen kirli hesaplaşmalar artık halı altından taşıyor.Zaman geçtikçe boğazına kadar kriminalize tetikçiler birer ikişerortaya çıkıyor.  Henüz yeni kaldırılan rektörlük seçimleriningeride bıraktığı atmosfer ile beraber ek ders kavgasından lojmandağıtımına, kadro taleplerinden bir sonraki rektörlük yarışınakadar örtük bir dizi kirli savaşın yürütüldüğü üniversitelerdedenetimsiz bir şekilde gücün yönetimlere bırakılması, arkasındaninsan dramları ile dolu koca bir enkaz bıraktı. Enkazın tozu dumanıhafifledikçe ilk görebildiğimiz, bilimsel üretim ve kalitede ciddidüşüş, idari yapılanmada zafiyet ve niteliksiz eş, dost veçocukların akademisyen kisvesiyle maaşa bağlandığı tuhaf yapılar vebir dizi mağdur.

Dün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan dram bunlardansadece biridir. Masum olan birçok akademisyenin işinden olması içiniftira atan ve hapis yatmasına sebep olan biri, yaptıklarınınhesabını adalet karşısında vereceğini anlayınca da şirazedençıkarak 4 cana kıydı. Üzücüdür ki benzeri dramlar hemen herüniversitede mevcuttur.

Devletten yüklü bir maaş almasına rağmen hiçbir bilimsel üretimortaya koyamayan ve deyim yerindeyse iki ayaklı parazitler olarakyaşayanlara gün doğmuştu. Ders saatinden başlamak üzere, devletinkendilerine emanet ettiği tüm değerlere itina ile ihanet eden bugüruh, her zaman olduğu gibi vatanseverlikte bayrağı kimseyekaptırmama yarışına girmekte gecikmedi. Hâlbuki vatanseverliğin enönemli kriteri, ihtiyaç duyulduğunda sağına soluna bakmadan öneçıkmak olmalıydı. 15 Temmuz gecesi ülke ciddi bir badire ilekarşılaşmış ve herkes demokrasiye ve ülkeye sahip çıkmak adınateröristlere karşı direnmeye çağrılmıştı. Nitekim, birçok gerçekvatansever canını ve geleceğini düşünmeden tankların önüne,kurşunların karşısına çıkmıştı. Ne hikmettir ki üniversitelerinlojmanlarında ikamet eden bu muhterislerin bir kısmı makarnastoklarken, bir kısmı da bankamatikten o gün yatan maaşıboşaltmakla meşguldü. Daha korkak olanlar ise tüm lambaları kapatıpkaranlıkta darbe girişiminin seyrini izliyorlardı.  16 Temmuzsabahı, sivil iradenin ve halkın zaferi netleştikçe tam bir VictorIppolitovich Komarovsky arsızlığıyla bu zaferi sahiplenmeye ve rolçalmaya başladılar. Üzücüdür ki büyük çoğunlukla da başarılıoldular. Artık bir sürü kalabalık unvanlı çakma vatansever (!)üniversite koridorlarında FETÖcü avına çıkmıştı.  15 Temmuzgecesi sinen fareler, 17 Temmuz’da aslan olmuşlardı.

Üniversitelerin içini bilmeyen vatandaşlarımız, Hacı Bektaş-ıVeli’den erdemli insan yetiştirme çıkarımları yapan birakademisyeni arkadaşlarını öldürecek kadar canileştiren motivasyonuanlamlandırmakta zorlanıyor. Elimdeki somut veriler ışığında bumotivasyonları örneklerle beraber sınıflandırarak aşağıyasıralıyorum. İftira atarak FETÖ mücadelesini sulandıranları bugrupların birine yerleştirmek mümkün.

1.       Kahraman rektör FETÖile mücadele ediyor algısı oluşturma motivasyonu: Bu algıyıoluşturma adına, bilgi-belge olmaksızın bir dizi akademisyen,rektörler tarafından görevinden atıldı. Üniversitelerde bilgi vebelge olmadan ihraç listeleri oluşturan ve şahsi kariyeri uğrunamasum insanların canını yakan rektörleri tespit etmek için YÖK’ünyapması gereken tek şey, ihraçlar için geriye dönük birer savunmaistemek. Hatta daha kolayı, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu OHALkomisyonundaki üniversite istatistiklerine bakmak. Ancak, ihraçlarıadli sürece dayandırmak için liste hazırlayıp savcılığa gönderen vekendi akademisyenlerini tutuklattırdıktan sonra, tutukluluğu bahaneederek ihraç eden uyanık rektörlere dikkat edilerek..

2.       Bir sonraki rektörlükatamalarında/seçimlerinde (iftiraların yaygın olduğu dönemde henüzrektörlük seçimleri kaldırılmış değildi) potansiyel adaylarıbertaraf etme motivasyonu: Kafkas Üniversitesinde FETÖ ile hiçbirbağı olmadığı bilinen iki potansiyel rektör adayı, önce savcılığaşikâyet edildi sonrasında tutuklandı ve sadece tutukluluk bahaneedilerek görevlerinden ihraç edildi (daha sonra serbestkaldılar).  Bu ihraçta rol oynayanlar ise şimdi rektör adayı.Bunlar, YÖK’e şu an başvuru dosyası hazırlıyor.

3.       Bu zamanda belki benide adam yerine koyarlar ve bana da bir idari görev verirlermotivasyonu: Üniversitede hiçbir varlık gösteremeyen ancak idarigöreve talip olan bir kısım akademisyen göze girmek için sağa solaçirkince iftira attı. Hatta bu iftiralarını rektör veyardımcılarına SMS mesajı olarak gönderenler bile var. Mesajlar,HTS kayıtlarında kolayca ortaya çıkacaktır. Bütün bunları rektöryardımcısı olabilmek adına yapanlar ortada dolaşıyor.

4.       Makamlara oturma ya damakamına oturduğu kişileri bir daha rakip olarak görmememotivasyonu: Bu amaçla, türlü iftira ve komplolar ile savcılarakoşanlar. 15 Temmuz sonrasında makamlara oturmuşlara özellikledikkat edilmeli. Hatta bu uğurda 15 Temmuz’da ameliyat olmuş birakademisyeni, 15 Temmuz gününü seçtiği için savcıya gidip ajanlıklasuçlayacak kadar zavallı Sovyet metabolik artıkları bu gurubagirmektedir.

5.       Kıskançlık motivasyonu:Akademik açıdan başarılı olan akademisyenleri sadece ama sadecekıskandığı için onları savcılığa ve emniyete FETÖcü olarak ihbareden zavallılar var. Hiçbir bilimsel ve akademik değer üretemeyen,bu yüzden varlık gösteremeyen, kısmen daha alt kademede kalanbazıları için tetikçilik bir değer kazanma yöntemidir.  BunlarTürkiye’nin kurumsallaşmamış her üniversitesinde mevcuttur. Busayede rektörlük ve emniyette değer gördükleri için gönüllü olarakve bile bile iftira atmaktadırlar. Özellikle yurtdışında başarılıbir şekilde doktora yapmış, akademik olarak hızlı yükselmiş, alanave ülkeye ciddi katkıları olan yüzlerce akademisyen, bu şekildebaşarısız, değersiz ve sorunlu psikopatların hedefi oldu. Bu mağdurakademisyenlerin maalesef büyük bir kısmı da hiçbir bilgi vebelgeye dayanmadan Rektörler tarafından görevlerinden ihraç edildi.Bunların büyük çoğunluğu maaş almadığı halde nitelikli yayınlaryapmaya devam etmektedir. Üstelik bilimsel yayınlarda gereklikurumsal adresleri yerine ev adreslerini kullanarak.

6.       Yolsuzluk ve haksızkazancı maskeleme motivasyonu: Üniversitede her türlü yolsuzluğubilinen hatta haklarında 15 Temmuz öncesinde yolsuzluktansoruşturma yürütülen ve bu soruşturmalarda ceza alan kişiler, FETÖile mücadele maskesini cezadan kurtulmak için kullandılar. Iğdırüniversitesinde 60 kişi hakkında (üstelik fiziksel olaraktanımadığını mahkemede de söylediği halde) FETÖcüdür iftirası atankişi yolsuzluktan ve görevi ihmalden ceza alan kişidir. Ayrıca, yapmadığı dersi de 2 parçaya bölerek yaz okulundaniki katı ders alan birine engel olan akademisyen de FETÖ üyesi diyeşikâyet edilmektedir. Aynı ilde bulunan müzeye yapacağı ziyaretiçin, bilimsel araştırma projesinde 15.000TL yol harcırahı almakisteyen akademisyenin yaptığının hırsızlık olduğunu söyleyen başkaakademisyen de 15 Temmuz’dan sonra hemencecik FETÖ torbasınakonabiliyor.

7.        İntihali (bilimhırsızlığını) gizleme motivasyonu: Bilimsel olarak yayınlarınıçaldığı (intihal yaptığı) kişiler hakkında üniversitede FETÖcüdürdiyerek algı oluşturan ve hapse düşmüş akademisyenlerinçalışmalarını kendi çalışması ve fikriymiş gibi yayınlatannebbaşlar (ölü soyucular), bu iftiracıların bir başka grubudur.Müfterilerin bir kısmı da bilimsel çalışmalarda yaptığıfabrikasyonları, bilim hırsızlıklarını ve uydurmaları bilebilecekbaşarılı akademisyenleri sırf bu yüzden hedef aldı. 

8.       Hasımlarını ezmemotivasyonu: FETÖ ile mücadeleyi fırsat bilerek, iş arkadaşları iledaha önce yaşadıkları basit husumetleri bu torbaya dolduranmüfteriler…  Ders paylaşımından, lisansüstü öğrencipaylaşımlarına kadar üniversitelerde benzer alanlarda çalışanakademisyenler arasında görüş ayrılıkları her zaman mevcuttur.Bunlar basit anlaşmazlıklardan öteye geçmemeli. Ancak birçok ikincisınıf akademisyen, daha önce anlaşmazlık yaşadığı iş arkadaşlarınaFETÖcü iftirası atmakta gecikmedi..

9.       28 Şubatçıların kamuflajmotivasyonu: Yavuz hırsız olup ev sahibini bastıranlar… 28 ŞubattaOrduyu göreve çağıranlar, ordu göreve pankartı altındayürüyenler,  idari makamlarda iken başörtülü kızlara dünyayıdar eden ahlaksızlar, çetenin darbesi başarısız olunca, kirlibiyografilerini gizleme adına namaz kılan herkese FETÖcü yaftasıyapıştırma yoluna gitti. Bazı üniversitelerin komisyonlarının büyükçoğunluğu da bu 28 Şubatçı kafadan oluşuyor. 

Kişisel tecrübelerim ve şahit olduklarım dışında muhtemelenbaşka motivasyonlar da mevcuttur.  Ancak genelde FETÖ ileilişkisi olmayan hatta 15 Temmuz gecesi tankların önünde direnenakademisyenlerin, hangi kaygılarla FETÖcü ilan edildiklerine dairiçeriden gözlemlerimi sundum.  İnsanlara iftira eden bumüptezellerin attıkları iftiralardan dolayı adalet karşısında hesapgünü geldiğinde de ne derece canavarlaştıkları hatta bu uğurdaelini kana bulamaktan imtina etmediklerini de gördük. YÖK’ün acilenkendilerine gelen şikâyetleri dikkate alıp üniversitelerdeki bukeyfilikleri durdurması ve rektörlerden başlamak üzere buna sebepolanlardan hesap sorulması için idari ve adli mekanizmalarıçalıştırması gerekmektedir. Devlet büyük bir beladan kurtulmayaçalışırken, bunu şahsi hesapları için kullanan muhteris parazitleryargı önüne çıkarılmalı ve bunlardan mağdurun hakkı misli ilealınmalıdır. 

Yorumlar4 yorum