YAZARLAR

Y.Doç.lik yasa tasarısında son durum ve gerçekler!...

Y.Doç.lik kişilerin değil; akademik sistemin bir sorunudur.

GÜNCEL/DİYANET:Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleriBaşkanlığı çalışanlarının, siyasi partilerden herhangi biriniveya onların tutum ve davranışlarını övmesi ya da yermesi halindeişine son verileceğini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini oybirliğiyle reddetti. Düzenleme, "Diyanet İşleri BaşkanlığıKuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanunu'nunhizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini göreviiçinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasipartilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışınıövemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların,ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir." hükmünüiçeriyor.(Basından) Çok doğru bir karar…

Bu arada DİB, “küçük yaşta evlilik”ile ilgili yazıyı acele webten kaldırdı. Cuma günü (05.01.2018)okunan hutbe çok iyiydi. Demek ki; bir kurumdan sorumlu olmak; baştan ayağa teşkilatın her şeyiyle ilgilenmekten geçiyor.Ve, istenirse tartışmalara gerek kalmadan, toplum ayrışmadan “doğru”  bulunabiliyormuş!..

Y.Doç.tasarısı ne durumda…

Bugün akademik gündeme uyarak,Y.Doç.tasarısı hakkındaki çalışmalara yer vermek istiyoruz.Bildiğiniz gibi 9 Ocak 2018 günü Başbakanlığa gönderilen YÖK yasatasarısı, Ak Parti Genel Başkan Yard. Mustafa Elitaş imzası ileTBMM’ye geldi. TBMM’ye gelince, birlik içinde hareket edenY.Doç.ler, yeni bir unvan istemediklerini, tenzili rütbeyi aslakabul etmeyeceklerini, eğer bunda ısrar edilirse Y.Doç.liğinkalmasını, sadece Doç.lere verilen  görev tazminatınındaY.Doç. lere verilmesini isteyen yazıları/raporları;Cumhurbaşkanına, Başbakana, Bakanlara, İl Milletvekillerine, GrupBaşkan Vekillerine, TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinegönderdiler.

Bu çalışmalar sonucunda, KomisyonBaşkanı ve MV’leri önce (18.01.2018) YÖK’e gitti, sonra akşamsaatlerine doğru TBMM Eğitim Komisyonu  toplantısınınertelendiği duyuruldu.

Y.Doç.liği  kaldırmak gerekliydi..

Tasarıyı, “sarayın emri” gibigöstermek son derece yanlıştır. Çünkü, akademik sistem Y.Doç.liğekonulan “yabancı dil barajı” ile tıkanmış ve  35.000 mağdurY.Doç. yaratmıştır. Yetkili kurullar gereken çözümü üretmeyince,siyaset devreye girmiş ve yetkili kurula  “ Y.Doç.liğikaldırın,bu işi çözün” demiştir. Burada sorun, tasarıda; mevcutY.Doç.lerin eritilmesi ile yeni Doç.lik kriterlerinin ayrıdüşünülmemesidir. Bu da nihayet görülmüş ve çözüme gelinmiştir.1982’den sonra ilk defa köklü bir değişiklik yapılacak, kolaydeğil, birikmiş sorunlar bu arada halledilmeli…

Bizlerde elimizden geldiği kadarkalıcı ve geçerli bir yasa için TBMM’ye, YÖK’e, Hükümete yardımcıolmaya çalışıyoruz.

Geldiğimiznoktada;

1/ Konuyu;

a)mevcut Y.Doç.lerin  sistemiçinde eritilmesi,

b) yenilenmiş  bir Doç. başvuruşartları olarak ayırmak gereklidir.

2/ Öğretim üyesi sınıfı: Dr./Sy.,Doç. ve Prof. olmalıdır.

3/ Mevcut Y.Doç.ler, yeni bir unvanihdas edilmemelidir.

4/ Tasarı mevcut Y.Doç.lertarafından “tenzili rütbe” olarak karşılanmıştır. Bu; sorunu çözendeğil, yeni mağduriyetler yaratan bir anlayıştadır.

5/ Mevcut  Y.Doç.ler bedava üstunvan, maaşa –yeni teklif edilen unvanla- 100 tl zam istemiyor.Ayrıca;  “hakkı ile yabancı dili geçmeyenlerin, sorularıçalanların Doç. ve Prof. olmasına neden engel olunmadı? Etik olmaksuç mu?” soruları, hala  cevaplarını beklemektedir…

6/ Mevcut Y.Doç.leri eritmek vehaklarını iade etmek için, YÖK tarafından; sosyal, sayısal, sağlık,mühendislik, sanat, ilahiyat, iletişim, müzik v.b. alanlardakomisyonlar  kurularak, başvurular alınır. Yasanın kabuledildiği tarih esas alınarak, daha önceki tarihlerde uygulandığı gibi, Y.Doç. için 4  yıl, Doç. için 8 yıl, Prof.için 15 yıl ve  üzeri çalışanlar dilekçelerini ve dosyalarınıverir. Başvurduğu   unvanın  YÖK tarafından konulmuşolan kriterlerini yerine getirenlerin ataması yapılır. 4-8 yılarası çalışan Y.Doç.lerin hakları, unvanı değiştirilse de korunur. 8. Yılı dolduran Y.Doç. (veya Dr.Öğr. Gör.), bukanuna göre başvurusunu yaparak değerlendirmeye alınır, çalışmalarıyeterliyse Doç. liğe atanır. Bu şekilde, 2018+4=2022 yani, Ocak 2023’te  mevcut  Y.Doç.lik kalkmış olur... Yenibaşlayanlar, kabul edilecek yeni yasaya göre unvanlarını alırlar.Böylece hem mevcutların hakkı korunmuş, hem de yeni başlayanlarınönü açılmış, hak yenilmemiş olur. Bu işlemler en geç iki ay içindebitirilir.

7/ Eğer, mevcut Y.Doç., yeterliçalışma yapmamışsa, o zaman “Dr.Öğretim Görevlisi” veya başkaunvan  -olacaksa-  kadrosuna” atanabilir. İşte ozaman  “tenzili rütbe”  doğru kullanılmışolur.

8/Mevcut Y.Doç.ler veakademisyenler; yükseltmelerin  üniversitelere bırakılmasınakarşıdırlar. Birçok MV; teklifte yer alan ve her üniversiteninatama kriterlerinde kendi kuralını koyması yönündeki değişiklikleriçin  “kaos çıkarır” görüşündedirler.

9/ Zaten mevcut Y.Doç.ler, her üçyılda bir dosya vermekte ve komisyon tarafından değerlendirilerek,görevleri uzatılmaktadır. Yani, üretmeye devam eden kişilerdir. Bunedenle, alacakları unvanları hak etmiş kişilerolacaklardır.

10/  Bazı vekillerimizin dilegetirdiği; “Bizde akademisyenler unvan alınca çalışmıyor, birçok  Prof. üretmiyor”, görüşüne kısmen katılmakla beraber,çalış(tır)mamak sistemin getirdiği bir sonuçtur. Mevcut Y.Doç.lere,bunları örnek vermek doğru değildir.

11/ “Yıllarca bende çektim, amasonra yabancı dili geçtim” demek, “başka arkadaşlarla çeksin”demekle doğru orantılıdır. Akademik alanda çalışan her kişi; mutlu ve kafası rahat olursa, haklarını alırsa, üretimartar.

12/ Son yıllarda; yabancı dili geçenakademisyenlerin, bilim sınavından kaldıkları –jüriden takan yoksa-görülmemekte, ama sınav sonrası;  “pek iyi değildi, amaihtiyaç var, iyi/temiz  bir arkadaş v.b.” denilmekte, bu daakademide liyakat seviyesini düşürmektedir. O nedenle, şimdi aynıkişiler tarafından, mevcut  Y.Doç.leri sorgulamak doğru değildir.

13/ Y.Doç.ler başarısız ise; Nedengörevleri uzatılmıştır? Neden birçok  Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Y.Doç.tir? Neden projelerde Y.Doç.ler fazladır? Neden,sempozyumlarda bildiri veren Y.Doç.ler çoktur? gibi sorularcevapsız kalmaktadır.

14/  Yeni başvuracaklar için, Doç.likte  en az 55 istenmesinin ucu açıktır. İTÜ,Boğaziçi v.b. üniversitelerin puanı yükseltmeleri normal birbeklentidir. Kanunlar kesin olmalı ve ucu açık bırakılmamalıdır. 

15/ Dr./Sy. yapan kişiler zaten,belli kriterleri tamamladıklarında Doç.liğe başvurmaktadır. Onedenle tasarıda yeni bir şey getirilmemiştir. Dr./Sy. den sonramutlaka 4-5 yıl şartı konulmalıdır.

16/ Sanatta Yeterlik yapanların,“unvan kullanamama” sorunu devam edecek midir? Tasarıda buyoktur.

17/ Doç.ve Prof. olarak görevyapanların, bilim sınavı dosyalarına koydukları yayınları ortada yokken, Y.Doç.lerin üst unvan istemelerine karşı durmalarımanidardır.

18/  Unvanlı akademisyenler;bildirilerde yayınlarda Türkçe’den ve işaretleme sistemlerindendökülmektedir. Aslında, yabancı dil yerine Türkçe’den de sınav yapılmalıdır.

19/ Tasarıyı Cumhurbaşkanımızıngörmediği tahmin edilmekte ve son noktayı koyması beklenmektedir.AK Parti MV’nin beklediği, kafalarının karıştığı,Cumhurbaşkanlığından gelecek değişime/duruma göre hareket edeceği,CHP+MHP+HDP MV’nin ve komisyon üyelerinin yukardaki maddelerdeaynı/benzer görüşte olduğu anlaşılmaktadır.

20/ Kaç gündür tarıyoruz; Basınkonuya girmemiştir. Hükümete yakın basın ve köşe yazarları; “neolur ne olmaz, ters düşmeyelim!”, diyerek, körleri/sağırlarıoynamıştır. Maalesef, siyasi yazılar; eğitim/kültür/sanatı herzaman ötelemektedir. Basında çok az sayıda olan eğitim yazarları dakonuya girmemiştir. Basın, “Y.Doç.lik tasarısı TBMM’ye sunuldu”haberini paylaşmış, ama, daha sonra yorumlara girmemiştir. Yenişafak en doğru haberi vermiştir.B.Ayeri(Yeniçağ),H.Bostan(Türk Eğitim Sen),V.Koçak(Ögeder),A.Ulusoy(Yenişafak),A.Talimciler(t24) teşekkürederiz.

20/ Tasarı ya geri çekilecek, yada  komisyonda  değiştirilerek TBMM’ye gelecektir.TBMM’nin çok tartışmalı geçeceği tahmin edilmektedir. Ama, önemliolan her kesimin kabul edeceği, geçerli/kalıcı/barışcıl/akılcı biryasa taslağı çıkarılmasıdır. YÖK’ünde, tartışmalar ışığında,yasanın değiştirilmesine destek olması beklenmektedir.

NOT:Akademik alanda  “bilim/sanat insanları”nı her yılhazırladığım MÜZDAK sempozyumlarında  ilk kullanan veyaygınlaşmasını sağlayan kişiyim. (Bilim/sanat,bilimsel/sanatsalyazımına da önem veriyorum.)  TÜSİAD’ın; adındaki “işadamları”bölümünün “iş insanları” olarak değiştirilmesini alkışlarlakarşılıyorum.

GÜNÜN TÜRKÜSÜ, OnurAkın’dan...

Eğin dedikleri küçük birşehir
Ana ben cahilem çekemem kahir
Yediğim içtiğim ağuyla zehir

Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin

Fırat kenarında kayık değilem
Senden ayrılalı ayık değilem
Bir çift selamına layık değilem

Engel yavrum engel Eğinli misin
Sılaya gelmeye yeminli misin

Eğin viran olmuş baykuşlar öter
Diken olan yerde güller mi biter
Benim bu derdime derman mı yeter

Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin (Kaynak, derleyen,notaya alan: Mustafa Özgül)

Yorumlar1 yorum