YAZARLAR

Sn. Başbakanımız’a, Devlet Sanatçıları’ndan mesaj var...

Sanatçılar; ülkemizin tanıtım kolları olup, özlük hakları istenmeden verilmelidir

GÜNCEL: Üniversitelere bağlı Konservatuarlar SanatçıÖğretim Elemanları “Haziran Teşviklerini” hala alamadı, bayramaburuk girdiler. 2 konservatuar  listesinin YÖK GenelKurulu’ndan geçmesi beklenmekte.  Sonra -MEB’deki- aşağıdabelirtilen  imzalar  beklenecek, tahmini olarak ödemeler,yine Aralık ayını bulacak. Rektörün  imzası ile kesinleşenve  üzerinde oynama yapılamayan bu listelerin, bu kadarimzadan geçmesi kırtasiye değil mi?!..Ve, ödemenin geciktirilmesi sanatçılara reva mı?!..

Sn.Başbakanımız,

Üniversiteler Türk Musıkisi/DevletKonservatuarları'nda ve Devlet Topluluklarında  görev yapantüm devlet sanatçısı ve sanatçı öğretim elemanları adına; mübarekKurban Bayramınızı kutlar;  barış içinde,  güçlü birTürkiye ve Size de; sağlık ve başarı dolu yıllar dileriz.

Göreve gelişinizle birlikte; bir çok politikanındeğiştiğini, siyasi yumuşamanın öne çıktığını, Sn.Cumhurbaşkanımızın ve Sizin katkılarınızla atlatılan 15 Temmuzdarbe girişimiyle birlikte; “birlik-beraberlik-vatan-bayrak-söylemlerinin” günlük hayata tekrar geçirildiğini sevinerek söylemek isteriz...

Elbette çok yoğun gündeminiz var. Allah; Devletimize,Silahlı Kuvvetlerimiz Personeline ve Kolluk Güçlerimize güçversin... Öncesinde ve 15 Temmuz sonrasında Milletle birliktemeydanlarda olan (popülerler dahil) sanatçılarımız da, 37 günboyunca  “demokrasi nöbetlerine” destek vermişlerdir.

Devlet sanatçılarından –bunları da yaz diye- çokbaskı oluyor, o nedenle aşağıdaki konuları "ortak sorunlar" olarakalmanızı ve değerlendirmenizi arz ediyoruz.

Sn.Başbakanımız,

Konu hakkında,  geçen ay TBMM GenelSekreterliği’ne atanan Sn.Mehmet Ali Kumbuz ve Kültür Memur-SenGenel Başkanı Sn. Mecit Erdoğan bilgi sahibi olup, sanatçılarınyanında olduklarını/ taleplerinde haklı olduklarını ancak, siyasiiradenin karar vermesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Biz sanatçılar olarak; yaklaşık 5 senediraşağıdaki konularda girişimlerde bulunuyor, konuyuolgunlaştırıyor, tam olacak derken;  ya Başbakan değişiyor, yaBakan*, Ya Müsteşar!..Bütün alınan merhalelerde tekrar başadönüyoruz...

Şimdi görülüyor ki; bir çok -kalan/biriken- sorun Sizin ellerinizle/takdirinizle/olurunuzla gerçekleşebilecek.Ayrıca; tirübüne oynamıyorsunuz, popüler işlerde gözünüz yok,kendinize ve bugüne kadar yaptıklarınıza güveniyorsunuz ve  özel konularda ısrarcı, çözümcü ve sonuç alıcısınız...

Ayrıca, Sn. Erdoğan’ın; dilini, duygularını,ne yapmak istediğini anlayan, ihtirasa kapılmayan, son derece alçakgönüllü, güler yüzlü/çözümcü  bir kişi olarak  görevdeolmanızı ülkemiz için  büyük bir şans olarakgörüyoruz...

Birikimli ve entelektüel Kültür ve Turizm BakanımızSn. Nabi Avcı’nın ve (Kültür ve Turizm BakanlığıMüsteşarlığı’ndan birikimi olan) Milli Eğitim Bakanımız Sn. İsmetYılmaz’ın da  bu  konularda farklı düşünmeyeceğini debiliyoruz.

Sn.Başbakanımız,

TİP Sözleşmesi ile; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndakikorolar/orkestralar/topluluklar ve ÜniversitelerKonservatuarları’nda çalışan sanatçılarımız var...Korolarda/Topluluklarda/Orkestralarda ve ÜniversiteKonservatuarlarındaki sanatçılar   kadro karşılığı olarak aynı TİP sözleşmesi ile çalışmaktadırlar. Bunların sayısı o kadarçok değil (3.000 civarı), ama yıllardır özlük haklarınıniyileştirilmesini bekliyorlar. TRT sanatçıları, 5 sene önce busorunu çözdü bile…

Bu sanatçıların sorunları, birkaç yönetmelikdeğişikliği ile sonlanabilecek durumdadır. Ayrıca; devletimize malibir ek yükte getirmeyecek, kurumlarda çalışan “devletsanatçılarını”  rahatlatacak, örneğin; geçtiğimizgünlerde  Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için açıkladığınız 24 ili kapsayan teşvik paketinin on binde birini tutmayacaktır.

Sizin gibi; güçlü bir elin, yetkililere; “hazırlıklarınızı getirin ve çözelim" talimatını vermesigerekiyor diye düşünüyoruz..

Sanatçıların Sorunları;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A/Devlet Konservatuarlarıve Devlet Toplulukları/Koroları/Orkestraları/Tiyatrolarında çalışansözleşmeli sanatçıların TİP sözleşmesi  İKİNCİ BÖLÜMSÖZLEŞMELERİN YAPILMASI VE SÖZLEŞME ESASLARI’na bir  maddeeklenmesi hakk. İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMELERİN YAPILMASIVE SÖZLEŞME ESASLARI Madde 4.

 (YENİ) Madde 15: 

2017 Mali yılı ile birlikte; "Bakanlık Sanatkurumlarında görev yapan (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, DevletTiyatroları Genel Müdürlüğü ve Opera Bale Genel Müdürlüğü)ile Üniversite Konservatuarlarında (Sanatçı ÖğretimÜyeleri/Elemanları) görev yapan sanatçılar ile sanatkârmemurlara yıl içerisinde ödenen 6 adet ikramiyeleri (teşvikikramiyeleri dâhil) 12 aya bölünerek ve maaşlarıyla birleştirilerekher ay ödenir."

   GEREKÇE:

Sözleşmeli öğretim elemanlarına Ocak, Nisan, Temmuz,Ekim aylarında birer maaş ikramiye, Haziran ve Aralık aylarında iseteşvik ikramiyesi ödenmektedir. İkramiyeler devlet topluluklarındaİl Defterdarı onayı, Konservatuarlarda ise  KonservatuarMüdürlüğünün kararı ve ilgili Üniversite Rektörü’nün imzası ile(teşvik hariç), yapılmaktadır. Ancak, Konservatuarlar sanatçılarıAralık teşviklerini Haziran, Haziran teşviklerini Aralık ayındaalmaktadırlar.  Anlamsız bir “mağduriyet”  sözkonusudur.

Bunun sebebi, hiyerarşideki imzalardır; KonservatuarMüdürlüğü, Rektör, YÖK, MEB Yükseköğretim Genel Müdürü, MEBMüsteşar, Milli Eğitim Bakanı,Başbakan ve geri MEB ve dağıtım. 8imza yüzünden Konservatuar sanatçıları -en az 6 ay-  mağdurolmaktadırlar. Oysa, teşvik ikramiyesi de, sadece KonservatuarMüdürlüğü teklifi ve Rektör onayı işle ödenebilmelidir, amayıllardır olmamıştır. “Kangren olan yara” kesilip atılmalı,“gereksiz imzalardan” kurtulunmalıdır.

Ayrıca, teşvik  ikramiyeleri yörüngesindençıkarılmıştır. Bu, bazı yöneticiler tarafından, sanatçılar üzerindedemoklesin kılıcı gibi kullanılmakta, teşvik ikramiyeleri bir çokhallerde ödenmemekte, şahsi duygularla verilmemekte ve mahkemeleregidilmektedir. Bu da sanat kurumları için olumsuz çağrışımlara yolaçmaktadır.

GEREKÇE

 “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların SözleşmeliOlarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar'da değişiklik yapan BakanlarKurulu kararına dayanılarak, ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanınonayı ile sanatçılara her yıl iki aylık tutarında ücretin teşvikikramiyesi olarak verildiği, Bakanlar Kurulu Kararından, teşvikikramiyesinin, başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin teşvikedilmesi ve desteklenmesi amacıyla getirildiğinin anlaşıldığı,sözleşmeli olarak çalışan sanatçılara Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekimaylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiyeolarak verilmekte iken, 1993 takvim yılından itibaren her yıldüzenli olarak Haziran ve Aralık aylarında ödenmek üzere iki aylıkücret tutarında ikramiye verilmeye başlandığı, teşvik ikramiyesiadı altında 1993 yılından başlayarak yılda iki defa yapılan buödemelerin amacının, başarılı çalışan sanatçılara ücret artışısağlamak üzere yapılan bir ücret ödemesi niteliğinde olduğu veYasanın öngördüğü anlamda, sanatçılara, çalışmalarıyla ilim vesanata veya insanlığa yararlı eserler vücuda getirmelerini teşvikamacıyla verilen bir ikramiye olmadığının anlaşıldığı, yurt dışındabilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla 657 sayılı Yasanın 78 ve 79uncu maddeleri ile kurumların özel kanunu ve 1416 sayılı Yasayagöre yurt dışına gönderilenler, 3 günden fazla sağlık iznibulunanlar, geçici olarak başka sanat kurumlarında kendi isteği ilegörevlendirilen sanatçılar, solist sanatçılar kurum tarafındanverilen görevleri yerine getirmekten kaçınanlar ve disiplin cezasıbulunanların teşvik ikramiyesi almadığı, bunun haricinde kalansözleşmeli personelin tamamının teşvik ikramiyesinden yararlandığı,ikramiyenin ödenmesine esas kıstasların, bu ikramiyeyi alacak olansanatçının emsaline göre başarılı olduğunu veya sanatın gelişmesineve tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır.

Yorumlar