YAZARLAR

Müeyyed Kul Erdoğan!

Bu durum Çar’ın, Lenin’in yeni bir çığır açması ya da Hitler vari dikta karizması değil insan merkezli, ümmet sevdalı bir liderin karizma ötesi çıkarsız sevdası.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Müeyyed; teyit edilmiş, kuvvetlendirilmiş,doğrulanmış, yardım gören manasındadır.

Erdoğan’ı bazıları diktatör ya da halife olmaya çalışmaklasuçluyorlar.

Öncelikle şunu belirtelim ki bu safi bir akıl tutulmasınıntezahürüdür.

Ama biz yine de aklı tutulan arkadaşlara açıklama yaparakyardımcı olmaya çalışalım.

Hilafet din işlerindeki riyasetin devlet yönetimi tarafındansemavi bir bağlılıkla siyasete bağlanması olarak görülebilir.

ErdoğanHalifedeğillakinümmetçapındabasit,güncelvesondönemlerdeTürkiyeyedamgasınıvuransiyasetlerürettiğiaşikar.

İç ve Dış Politikada ne olduğu belirsiz tutumlar sergilemekyerine makro planda büyük devlet adamı olarak girişimlerdebulunması, siyaset üretmesi ve bunda da ümmeti esas almasıErdoğan’ın bir bakıma hilafet üstü yeni bir yönetim modeliniişlediğini söyleyebiliriz.

Erdoğan’ın yeni tarz siyasetinde bir çok dinamik söz konusu.

Bu dinamiklerin bir den çok parametreleri var;

Savaşçıbirkarakteresahipdeğilamaaynızamandasavaştadaçözümeyatkınyönetimistidadı.

Taassupsahibideğilamaaynızamandasondereceilkeli.

Tarafsızlıkgibisınırlarıbelirginolmayanbirsiyasetindışındaamaaynızamandasonunakadartaraf.

Bütün bunların devamında ümmet ve millet nezdinde Erdoğan’ı öneçıkaran saikler nelerdir?

Öyle zannediyorum ki hepimizin aklına ilk gelen özelliğisamimiyet.

Samimiyeti hem düşmanlarını dize getiren hem de milleti nezdindeiçtenlikle karşılanabilmesine yardımcı oluyor.

Danışan olması, istişare edebiliyor olması.

200-300 yıl sonra bile Osmanlı Padişahlarından daha fazlakonuşulacağı kesin.

Daha fazla yazılacağı kesin.

Yeni dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığı bir dönemde bizlertarih yaşıyoruz.

Yazılacakolantarihintanıklarıyız.

Bu durum Erdoğan’a ve ülkemize nasip oluyor.

BudurumÇarın,LenininyenibirçığıraçmasıyadaHitlervaridiktakarizmasıdeğilinsanmerkezli,ümmetsevdalıbirliderinkarizmaötesiçıkarsızsevdası.

Erdoğan’ın samimiyet perspektifinde insan merkezli siyasetgüdüyor olması bütün dünya tarafından artık okunabiliyor.

Uzun yıllardır siyasi stratejisini samimiyetle birlikte insanmerkezli ve ümmet merkezli olarak ifa ediyor.

DünyabugünekadarulusdevletargümanlarınıinsanmerkezliyapmadıvehüsranlasonuçlanmaküzereolanstratejileriniErdoğanabakarakyenidenbelirlemeyeçalışıyorlar.

Erdoğan, insan merkezli ama sadece kendi ulusunun insanımerkezinde değil bütün ulusların maslahatını güden bir siyasetyapıyor.

Belirsiz bir şekilde 20. yüzyılda cetvel ile çizilen sınırlarıortadan kaldırmaya çalışan ama bunu lafzen veya fiili olarak değilbir üst zihniyetle, sınır tanımamazlıkla, insan merkezli siyasetile yaparak kaldırmaya çalışıyor.

Erdoğan siyasetinde sadece İslam Ulusları da yok.

LatinAmerikadaadaletsizlikveeşitsizlikleyaşayanhalkyığınlarıdaErdoğanıngündeminde.

Birleşmiş milletler toplantısında dünya 5’ten büyüktür diyerekMadagaskar’ı da, Mozambik ‘ide, Uganda’yı da, vs. gündemde tutanbir siyaset yapmadı mı?  

Yaniulusmerkezlideğilinsanmerkezlisiyasetyapmayaçalışanbirliderdenbahsediyoruz.

Bütün bunların devamında “Müeyyedkulu” nereye yerleştiriyoruz?

Teyit edilmiş, kuvvetlendirilmiş, seçilmiş kul olarak merkezdeErdoğan’ı tutmamın sebebi müşahhas yaşanmışlıklardır.

Mucizelerden bahsetmiyorum, yaşanabilir durumlara karşın tavırve davranışına istinaden Erdoğan’ın bütün olumsuzluklara rağmeninsan merkezli siyaset yapıyor olmasını ve başarılarını dilegetiriyorum.

Samimiyeti ile insan merkezli yönetim şeklini düşündüğümüzdeçıkar siyasetinin çok üstünde bir makama oturuyor.

Bu da İlahi nazara mazhar olmasının yollarını açıyor.

Sınandığı bütün zorluklara rağmen milletinden ve ümmetten ayrıkalmaksızın iç içe nefes alıyor olması İnd-i ilahide nazarlarınmerkezine oturtuyor.

Bu merkeze oturanda tabii ki müeyyedkul olmuş oluyor.

Yorumlar8 yorum