YAZARLAR

Motivasyonunuzu nasıl alırsınız?

“bu bir hayat projesidir. Ve hayatta başarmak istiyorsan en büyük engel tanrıdır.”

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Günümüzünhandikabı;hakikatedeğilbaşarıyaodaklanmak!

Siyasette, ticarette, okulda, sporda, vs. başarı daima önceliğitutmuş durumda.

Başarıiçinhakikattenuzaklaşarakhedefevarılabilecekheryolunmubahsayıldığıbirçağıyaşıyoruz.

Ebeveynler çocuklarının başarısı için ya ödüller yolu ile teşviketmeye çalışıyorlar ya da başarının önündeki engelsayılabilecekbütünunsurlarıdünyevişartlaragöreegaleetmeyeçalışıyorlar.

Başarıya gidilen yolda saygınlık kazanabilmek için onulmadıktaklalar atılabiliyor!

Ebeveynaileiçindenasılbirkonumvepayevermişseotomatikolaraktoplumdakişiyebukonumurevagörüyor!

Toplumda hakikat menfezinden süzülen nurdan istifade edemeyenlersaf olarak bilinen bireyleri kullanarak merdiven basamaklarınıçıkmaya çalışıyorlar.

Hakikatte ise; “safolankazanır,saflarıkullananlardeğil!”

Başarıya odaklanmada ki sözümona haklı sebep; Kurtlarsofrasındanpaykapmakiçinbaşarılıolmasılazım.Başarılıolmakiçindedünyevişartlaragörehareketetmeklazım.”

Yarışatınadöndürülençocuklarınvegençlerinbirtoplumuinşaedebileceğinidüşünsenize!

Batımedeniyetihepileridebiznedenhepgeridekalıyoruzdiyehayıflananhamakatsahiplerininbilmesigerekenlervar!

Sanayidevriminin zeminbulması aşamasında çağın Batılı aydınları, gelecek nesle sunmuşoldukları hayatprojesi çözümü;işte tam da yukarıda bahsetmiş olduğum formüldü.

Başarıya odaklan hakikattenuzaklaş!

Seküler yaşamın başarıya ulaşma olasılığı daha fazla, çünkü;dindenvehakikattenuzakkalırsandünyevibaşarıyaulaşırsın!

İftihar perspektifindeki izahatları;bubirhayatprojesidir.Vehayattabaşarmakistiyorsanenbüyükengeltanrıdır.”

Din devre dışı bırakılmış, başarılıhayatkazan-üret-tüket-eğlentemelineoturtulmuştu.

Çok çalışacaklar, çok üretecekler, ürettiklerini satıp parayaçevirecekler ve paranın gücü ile eğlenecekler, eğlendikçe hiçbirşeyi düşünmeyecekler ve bu sayede mutlu olacaklardı!

Proje formülündeki en büyük maksat; paranıngücükullanılacak.

Peki bu para nerede kullanılacak?

Silah alınacak-satılacak; savaşlar ve terör yatırımı olarakuygulanacak.

Teröryıkımlargetirecekvetoplumlarahlaksınırlarınıkaldıracaklardahafazlakazanmakiçindahaçabukhakikattenuzaklaşacaklar!

Çok meşhur, çok başarılı, çok zengin olanlar oldu; ama nedensebir türlü ne huzur ne de mutluluk yakalanamadı.

Yaşam gayesinin temelinde bir şeylerin yokluğu hep oldu.

Bilim, teknoloji, hatta servet, şöhret ve başarı hayata anlamkatamadı. Toplumun yüreğinde boşluk büyüdükçe büyüdü; uyuşturucu,depresyon, terör, intihar ve boşanma olayları arttıkça artmayabaşladı.

Hayatanlamsızbirkaredenibaretkaldı.

Batıneoluyoruzdemeyevesorgulamayabaşladı!

Uzun düşünceler ve mütalaalar neticesinde varılan nokta;yahubizimbirdinimizvardı!” oldu.

Ve Batı sihirli sözcüğü zikretti;mutluvehuzurluolmakiçinTanrı unutulmamasılazım!”

Enstitülerde yoğun çalışmalar, okumalar ve gayretlerbaşladı.

Duke Üniversitesi’nden Dr.HaroldKoening yaptığı araştırmalar neticesinde kanaatinibildirdi; YoğunstresaltındayaşayangünümüzinsanınınTanrı’yainanmasıdirenciartırır,kendiniolumsuzluklarkarşısındadahagüçlüvedahaiyihisseder.”

Birilerinin hayranolduğuBatışimdibaşınıellerininarasınaalmışneyapacağınıdüşünüyor; terör, savaş, mafya,kumar, içki, fuhuş, uyuşturucu, intihar, adaletsiz gelir dağılımı,eşcinselik ve yoğun boşanma….

Chicago Üniversitesi ProfesörüMartinMartyTıpteknolojisinevebilimdünyasınaşükranborçluyuz,amaonatapamayız,çünkübukonudaçokyetersizkalırdiyor.

Zenginleşerek mutlu olacaklarına Batı dünyasında neredeyseinanan çok az kişi kaldı.

Dine ihtiyaç duymayacakları tezinin de çökmüş olduğunu kabulettiler!

Batıya hayran olarak İslam kuralları içerisinde yaşamın boşolduğunu zikredenler ve düşünenler hakikatten uzak kalmışolanlardır.

İlerimedeniyetsafsatasıileyönünübaşarıyaveBatıyadönenlerhakikateyaklaşmadıkçamutluvehuzurluolamayacaklar


Yorumlar3 yorum