YAZARLAR

Lisansı dışı bir alanda Y.L. ve Dr./San. Yet. yapanların, hazırlık sınıfı dersleri yeterli mi?..

Lisans eğitimi (4 yıl) mutlaka önemsenmeli...

Biz, lisansı önemsiyoruz… "Gençlerin dörtyılı boşa gitmesin” derken, MEB bir yönetmelik yayınladı.”31.05.2017 tarihli ve 2017/5 Yüksek Planlama Kurulu Kararı,09.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, 2018 yılına kadar,öğretmen atama sistemi değiştirilecek. Hali hazırdaki uygulamadasadece KPSS sınavı ve mülakat esas alınmaktadır. Ancak 2018 yılısonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre,çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı daöğretmen alımında etkili olacak.” Lisans mezuniyet derecesinin,yüksek lisans ve Dr./San.Yet. mezuniyetlerinin değerlendirmeye alındığını sanıyorduk..Yazık, 2018’de ancakolabilecek!...

YÖK, uygulamalarda kurumlar arasıbirlik/eşgüdüm sağlanması için, yönetmelikler çıkarıyor…Yazılarımızda, yayınlanan bir çokyönetmeliğin; uygulanmadığını, delindiğini, kurnazlıkla aşılmayaçalışıldığını örneklerle veriyoruz. Yine belirtiyoruz; isimlerle işimiz yoktur, idari görevde olanarkadaşlar alınmasınlarhemen…Gereğini yapsınlar; yönetmeliklerin aksayanyönleri varsa YÖK’e yazsınlar…İsteğimiz şu; eğerbazı yönetmelikler ortada dururken/yürürlükteykenfarklı uygulanıyorsa, ya YÖKyönetmeliklerideğiştirilsin/kaldırılsınya da gerekli yaptırımlaruygulansın. Yani,isteğimiz; çözüm olsun…Kimse töhmet altında kalmasın…

İşte bir örnek daha: YÖK; lisansı dışında,farklı alanlarda Y.L. ve Dr. eğitimi yapmak isteyenler için, birhazırlık sınıfı düşünmüş. (Ama, o derslerle açıklar kapatılıp,lisansı dışında yapılan Y.L. ve Dr. mezunları kadrolara atansındememiş!…) Aşağıdaki yönetmelikte;  “süre en çok bir takvimyılıdır” diyor.

Mesela,  İşletme lisansı mezunu olan birkişi, müzik alanına gelse; aşağıdaki dersler,  özellikle lisansı –dört yılı- karşılıyor mu? diye merakettik.

İşte yönetmelik;

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683)

Amaç ve Kapsam

MADDE 3- a) Yüksek lisans ve doktoraprogramlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylarıneksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programıuygulanabilir:
i. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktoraprogramından farklı alanlarda almış olan adaylar,
ii. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındakiyükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programıadayları,
iii. (Değişik: RG-19/08/2003-25204) Lisans veya yükseklisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındakiyükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
iv. (Değişik: RG-19/08/2003-25204) Lisans veya Yükseklisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alandaalmış olan adaylar.
b) Bilimsel Hazırlık Programı'na Madde 2-a ve 2-b'deki esaslaragöre öğrenci kabul edilir.
c) Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgililisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinyerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki biröğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitüanabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
d) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları,ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı,kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilenyönetmelikte belirtilir.
e) Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok birtakvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Buprogramda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisansveya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Sorular:

Aşağıda listede verilen Y.L. ve Dr. hazırlıksınıfındaki dersler (2 uygulamalı- 2 teorik), 4 yıllık(lisans),  (Çalgı Bölümü mezununu düşünürsek) 4+4=8 yıllık konservatuar eğitimini karşılar mı? Karşılamazmı?

Yönetmelikte, “en fazla süre en çok birtakvim yılıdır” dediği için mi, hep bir yy. seçilmiş?.. Bu, biryasak savma/oldu bitti  değil mi?

Bu durumda, bir  yy. da, bir kişi nasıl4 yıllık bilgiye sahip olur?

Programlara ve derslerebakalım….

İTÜ SBE

Müzikoloji

Hazırlık Dersleri (Y.Y. belirtilmemiş.)
MZJ 501H Müzik Teorisi
MZJ 503H Makam Teorisi
MZJ 505H Müzik Tarihi
MZJ 507H Research Methods in Music  (Müzik araştırmayöntemleri)

Müzik Teorisi ve Kompozisyon

Hazırlık Dersleri (Güz)
Müzik Teorisi              
Makam Teorisi            
Müzik Tarihi  
Research Methods In Musıc (Müzik araştırma yöntemleri)
Müzik

Hazırlık Dersleri (Y.Y. belirtilmemiş.)(Derslerin çokolduğuna bakmayınız, çünkü; her  (7) bölümden derslerkonmuş!..)

MYL 803E Studio Practices (Stüdyo Uygulamaları)
MYL 807E Introduction to Music Theory (Müzik teorisine giriş)
MYL 809E Introduction to Ethnomusicology (Etnomüzikolojiyegiriş)
MYL 811E Introduction to Makam Theory (Makam teorisine giriş)
MYL 813E Research Methodology and Music Bibliography (Araştırmametodolojisi ve müzik kaynakça)
MYL 817E Preparation for Composition Studies (Bileşim çalışmalarıhazırlanması)
MYL 819E Preparation for Instrumental Studies (Enstrumantal çalışmaları  hazırlık)
MYL 837E Basic Conducting Techniques (Temel şeflik teknikleri)
MYL XXXE Introduction to Musicology (Müzikolojiye giriş)
MYL XXXE Ear Training and Sight Singing (Kulak eğitimi ve görmeşarkı)
MYL XXXE Preparatory  Studies in Sonic Arts (Sonic Arts hazırlık  çalışmaları)
(Not. Çevirilerde internet programlarından yararlanılmıştır.)

Çalgı Ses (Tezli/Tezsiz)

Hazırlık Dersleri (Y.Y. ve dersler belirtilmemiş)

Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz)

Hazırlık Dersleri (Y.Y. ve dersler belirtilmemiş)

Türk Müziği

Hazırlık Dersleri (Y.Y. ve dersler belirtilmemiş)

Örnekleri çoğaltmak mümkün.

Biz, hak yemeyelimdiye,önce kendikurumumuzdan başladık…

Görüşlerinizi bekliyorum….

 

BU YÖNETMELİKTEN KİMİN HABERİVAR?!..

Yeni göreve başlayan, hangi memura- akademisyene etikkararlar okutulup imzalatılıyor?, ben bilmiyorum… Çünkü,imzalatılsa üniversitelerde  bu kadar olumsuzluk olmaz vesoruşturmalar açılmazdı…Geçtiğimiz aylarda çok sevdiğim ücretliders veren bir arkadaş kadroya geçmişti, kurumuna ziyarete gidincekendisini tebrik ederek; senden, etik ilkelere bağlı davranışlar veüretim bekliyorum” dedim. Bana; “hocam dediğinizden bir şeyanlamadım, etiklik ne demek” dedi!...

YÖK, üniversitelere en son 22.10.2014’te, sayı:79009489- 339 ile yenilenen “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranışİlkeleri Hk” bir yazı göndermiş. Uygulanıp uygulanmadığını anlamakiçin takip etmek lazım…Sadece şikayet  beklenmemeli!...
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VEESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK/ EK-1

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerindeolduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç veanlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmetkalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak içinçalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık,katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetmeve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğiniengelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlıkiçerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçekveya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bunitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaatbeklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar vehizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal vekaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgiedinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılıdavranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma vediğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareketetmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlananyönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlıolarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Yorumlar