BIST 3.568
DOLAR 18,59
EURO 18,13
ALTIN 1.016,91
HABER /  POLİTİKA  /  SP

Erbakan'ın çocukları ak saçlılara karşı

Bir sü­re­dir yönetim ile Fa­tih Er­ba­kan ara­sın­da süren kav­ga, sos­yal pay­la­şım si­te­si­ne ka­dar yan­sı­dı.

Abone ol

Bir sü­re­dir yönetim ile Fa­tih Er­ba­kan ara­sın­da süren kav­ga, sos­yal pay­la­şım si­te­si­ne ka­dar yan­sı­dı. Er­ba­ka­n’­ın kı­zı Zey­nep Er­ba­kan, fa­ce­bo­ok he­sa­bın­dan Mustafa Ka­ma­lak, Oğuzhan Asil­türk, Şevket Ka­zan ve ba­ba­sı­nın es­ki me­sa­i ar­ka­daş­la­rı­na ağır suç­la­ma­lar­da bu­lun­du.

İş­te Zey­nep Er­ba­ka­n’­ın pay­laş­tı­ğı ba­zı me­saj­lar:

- Ha­yat­la­rı bo­yun­ca tek ge­lir­le­ri mil­letve­ki­li maa­şı olan­la­rın ser­vet­le­ri ne­dir? Bu ser­vet sa­de ma­aş­la na­sıl ya­pıl­dı?

- Bal­gat şak­şak­çı­la­rı­na ema­net edi­len şir­ket­ler ba­tar­ken on­la­rın yö­ne­ti­ci­si olan mev­cut şak­şak­çı­la­rın ser­vet­le­rin­de bir ar­tış ol­du mu?

- GİM­TAŞ Mar­ket­le­ri pro­je­si de Bal­gat­çı şak­şak­çı­lar ta­ra­fın­dan da­ha baş­la­ma­dan ba­tı­rıl­dı. Bu­nun he­sa­bı­nı kim ve­re­cek?

- Elif Hay­van­cı­lık AŞ Oğuz­han Asil­tür­k’­ün ema­ne­ti­ne ve­ril­miş­ti, bu da bat­tı. Bu fir­ma­nın akı­be­ti­ni kim so­ra­cak?

- BU­RAK A.Ş. Şev­ket Ka­zan adı­na ku­ru­lan ve par­ti­yi fi­nan­se eden şir­ket­ti. Akı­be­ti ne­dir? Ka­zan he­sa­bı­nı ve­re­cek mi?

‘Çakaldan korkmayız’

- Bal­gat dik­ta­sı çö­kü­şün ver­di­ği acıy­la sa­ğa so­la sal­dır­ma­ya de­vam edi­yor. Er­ba­ka­n’­ın Er­do­ğan ile gö­rüş­me­si ta­ma­men ya­lan bir ha­ber­dir.

- Teş­ki­lat­lar elin­de­ki 1 ek­me­ğin ya­rı­sı­nı par­ti­ye ve­rir­ken Ge­nel Mer­kez Yö­ne­ti­ci­le­ri ve Ge­nel Bşk. yar­dım­cı­la­rı bu teş­ki­lat­tan ma­aş mı alı­yor?

- Fa­tih Er­ba­kan İnö­nü Sta­dı’n­da­ki kut­la­ma­la­ra ka­tıl­dı fa­kat uy­gu­la­nan am­bar­go ge­re­ği is­mi anons edil­me­di, TV5 gös­ter­me­di, Mil­li Ga­ze­te yaz­ma­dı.

- AKP, Saa­det ve HAS Par­ti’­de­ki Mil­li Gö­rüş­çü­ler en kı­sa za­man­da 2. Er­ba­kan li­der­li­ğin­de ay­nı ça­tı al­tın­da top­la­na­cak.

- Bir el Sa­ade­t’­i inan­dı­ğı bütün de­ğer­ler­den hızla uzak­laş­tı­ra­rak “ı­lım­lı­” ha­le ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.

- Bu or­man­dan geç­me­ye ka­rar ver­diy­sek ça­kal­lar­dan da kor­ku­muz yok de­mek­tir.

ÖNCEKİ HABERLER
BEYKOZLULAR 2B EYLEMİ İÇİN GEMİLERLE YOLA ÇIKTI
BEYKOZLULAR 2B EYLEMİ İÇİN GEMİLERLE YOLA ÇIKTI
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI ANMASINDA GERGİNLİK
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI ANMASINDA GERGİNLİK
BÖYLE FANATİK KADIN TARAFTAR GÖRÜLMEDİ
BÖYLE FANATİK KADIN TARAFTAR GÖRÜLMEDİ
Enrico Letta İtalya'nın yeni başbakan adayı
Enrico Letta İtalya'nın yeni başbakan adayı
Çanakkale'de herkesi şaşırtan bayrak
Çanakkale'de herkesi şaşırtan bayrak
Atatürk posterini ters astılar!
Atatürk posterini ters astılar!
ÖZAL İDDİANAMESİNİ HAZIRLAYAN SAVCI HAKKINDA HSYK’YA ŞİKAYET
ÖZAL İDDİANAMESİNİ HAZIRLAYAN SAVCI HAKKINDA HSYK’YA ŞİKAYET
TOKİ'den 100 bin sosyal konut!
TOKİ'den 100 bin sosyal konut!
131 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
131 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ