BIST 1.124
DOLAR 7,67
EURO 8,93
ALTIN 459,10
YAZARLAR

Eğitim, 11.Kalkınma Planı'nda nasıl yer alıyor?...(4)

11.Kalkınma Planı, eğitim maddeleri hakkında görüşlerimiz bu yazıyla sona eriyor. Yararlı olduğunu umuyoruz..

561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.

561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.

AY: “Sayı vermek” nasıl bir mantık. Böyle amaç mı olur? Bari, beklenilen üniversite adları  da verilseymiş!.. “Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla birçok üniversitemizin ilk 100’e ve ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.” daha doğrudur.

Malum, YÖK tarafından (Eylül 2017) 10 üniversite “araştırma üniversitesi” olarak belirlendi, 5’i de “yedek araştırma üniversitesi” oldu. Geçen sürede, göze batan/öne çıkan bir icraatları görülmedi. Onun için “mesafeli” duruyoruz.

561.2. Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacaktır.

561.3. Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacaktır.

561.4. Akademik personellerin atama ve yükselme kriterleri alt sınırı merkezi olarak yükseltilecektir.

AY:  “Akademik personelin” olmalıdır. “Alt sınırı merkezi” ne demek bulamadık. Maddeden anladığımız şu; biz nasıl olsa Prof. olduk, siz başınızın çaresine bakın. Biz, “hükümdarlığımızı” devam ettirmek için, sizin atama ve yükseltme kriterlerinizi daha da “ağırlaştıracağız.” Bundan sonra zor unvan alırsınız?

561.5. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek; eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.

561.6. Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecektir.

561.7. Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır.

561.8.  Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.

562. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

562.1.  Özel üniversite mevzuatı hazırlanacaktır.

562.2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet üniversitelerindeki eşdeğer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenleme yapılacaktır.

562.3. Vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi sayısının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

AY:562./562.1../562.2./ Bu maddeyle birleştirilmelidir. Özel üniversite konusu hala konuşulmaktadır. Vakıf-Devlet Ün. farkı gittikçe açılmaktadır. Örnek olarak; Devlet Ün. 10-12 Tl olan ders ücreti, Vakıf Ün. de 75-150 Tl dir. Akademisyenler; kurumlarında fazla ders istememekte, vakıf ün. ders aramanın telaşına düşmektedir.

 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi…(2)

563. Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.

563.1. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.

563.2. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.

AY: 563./563.1./563.4. Md.ile yakındır. Dünyanın farklı ülkelerinde gelip, Türkiye'de okuyan öğrenci sayısı 148 bini geçmiştir. Uluslararası öğrencilerin dil ve iletişim, barınak, harç, sağlık sigortası v.b. sorunları vardır. Mezunlar, kendi ülkelerine dönmekte, ülkemizin en büyük karı “tanıtım” olmaktadır. Önemli olan, yabancı öğrenci sayısını artırırken, bizim öğrencilerimizin, özellikle Y.L. ve Dr./Sy. eğitimleri için “yurt dışı eğitimlerinin” sağlanmasıdır. Örnek olarak, öğrencilere  lisansta verilen “İTÜ Suny” programları çok iyi çalışmakta, kaliteyi öncelemekte, 2 yıl ülkemizde,2 yıl yurt dışında eğitim görmektedirler. “Yabancı dilin öğretilmesinde ki başarının” en iyi yolu, ilgili ülkede yapılan eğitimdir.

563.3. Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacaktır.

563.4. Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır. (563. Md. aynı cümle zaten vardır.)

AY: Bu konuda, gerçekten kadrosu olan, yabancı dili  (uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz (100) tam puan üzerinden asgari seksen (80) puanla başarılı olması şartı vardır) gerçekten başarmış, yabancı dilde; yazan, okuyan, tercüme eden v.b. akademisyenleri olan üniversitelere bu hak/yetki verilmelidir.

SON SÖZ: Eğitim  raporunu hazırlayanlara (kesin Prof. unvanlı akademisyenlerdir.) sadece şu soruları sormak isterim: Nasıl? Neden? Niye? Hangi bütçeyle? Daha önce yapılmamış mı? Daha önce yapılanlara ek ne yapılacak? Daha önceki uygulamaların yanlışları neydi?  Kiminle? Örnek verebilir misiniz? Nasıl yani? Bunu açıklar mısınız?

SONUÇ: Maddeler arasında, son yıllarda çok sorun çıkartan;

1/ 2547 Disiplin Suçları ile, 657 Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin düzeltileceği,

2/ Akademisyenliğe kan kaybettiren, sıralamada ilk dörde giren; “Etiklik”, “Mobbing”, “İntihal”, “Taciz” in yok edileceği/giderileceği,

3/ 30.000 akademisyeni mağdur eden “Denkliğin” düzeltileceği, 34.000 akademisyen Dr.Öğr.Üy. ilgilendiren 7100 sy.yasanın revize edileceği,

4/Akademik barışı, idari mekanizmayı  ve liyakatı önleyecek maddelerin hızla değiştirileceği,

5/ Akademisyenlerin ilk işe başladığı kadro olan Arş.Gör. alımında, Kişisel Karakter Analizi’ne tabi tutulması, aklın, bilimin ve çağın  gereği olduğu ve THY v.b. büyük kurumlarda uygulandığı halde, yer verilmemiştir.

Kişisel karakter analizi, Arş.Gör.’ler için şarttır!..(2)

https://www.internethaber.com/kisisel-karakter-analizi-arsgorler-icin-sarttir2-1900261y.htm 

Son söz: Dört yazı dizisi halinde sunduğumuz bu maddelerin gerçekleşmesi için, alıntıda belirtilen konulara özen gösterilmelidir. “Etiklik”, her alanda yaşam şartımız olmalıdır.  “Eğitimde-Kültürde-Sanatta” başarı içim etiklik, ehliyet şarttır. 

“Müdürlerin % 90’ının tedviren görev yapması, su başında bulundum gerekçesiyle testi doldurmaya çalışması -doğru bir yaklaşım olmayıp, en hafif tabirle ayıptır-, şartları taşımayanların (Özel kaleme)  şube müdürlüğüne tedviren atanması, Genel Müdürler’in kamu gücünü kendi çıkarları için kullanması, ‘etik değil’ dir..”(Ahmet Ünlü/Yenişafak/04.08.2019.Yine A.Ünlü'nün  "15 örnekle kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri" yazısı mutlaka okunmalı ve uygulanmalıdır.Uygulamayı bozanlar hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Çünkü, başka Türkiye yok!..

 

Yorumlar