YAZARLAR

Cumhurbaşkanımıza ve Kültür Bakanımıza; folklorcular adına arz ediyoruz!...

Folklor alanında,derleme seferberliği yapmak istiyoruz.

GÜNCEL/CUMHURBAŞKANI: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,bayram namazı esnasında  bir rahatsızlık geçirdi. Cumhurbaşkanımızın  rahatsızlığı, sosyal medya aracılığıyla birden tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayıldı, tedirginlik yarattı. Neyse ki, Cumhurbaşkanımız kısa süre sonra medyanın karşısına çıktı, “Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği yaşadık,  küçük bir rahatsızlık” dedi…Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir ömür diliyoruz.

GÜNCEL/ YUNUS EMRE VAKFI: Yunus Emre Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak amacıyla 2007'de kurulan Yunus Emre Vakfının yapısında değişikliğe gidiliyor. Kültür ve Turizm Bakanı mütevelli heyetinin doğal üyesi olmaya devam ederken, yeni üyeler Kültür ve Turizm, Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının müsteşarları olacak.Heyetin doğal üyeleri dışında Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 5 kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen 1 kişi, 3 yıl süreyle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek. Kültür ve Turizm Bakanı mütevelli heyetin başkanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı başkan vekili olacak. (Basından/26.06. 2017)

Sn. Cumhurbaşkanım,

Sn. Kültür ve Turizm Bakanım,

GİRİŞ:

Folklor(Halkbilgisi); halkın kültür değerlerini (gelenek, görenek, töre, inanış, müzik, oyun,  giyim kuşam, el sanatları, anonim halk edebiyatı ürünleri vb.) ...derleyen, toplayan, sınıflayan bir bilim dalıdır ve  ilgili eğitim kurumlarında zorunlu ders olarak okutulmaktadır.

Derleme ise; ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan, değişik yörelerde yaşayan halk tarafından üretilen ürünlerin/değerlerin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması/kayıt altına alınması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması/arşivlenmesi, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasıdır.

GELİŞİM:

Ülkemizin zengin kültürünü meydana getiren folklor değerleri, güncel/her  ortamda  değişerek devam etmektedir. Değişim ve varyant (çeşitleme);  o malzemenin folklor değerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Alanda yapılan her tespit, ülkemizin geçmişi hakkında bize bilgi vermektedir.

M.Sarısözen ile başlayıp, S.Y.Ataman, N.Tüfekçi, Y.Paşmakçı, A.Ataman, M.Özbek, Ş.Önaldı  v.b. sanatçılarla devam eden THM derlemeleri, Önce MİFAD, sonra Kültür Bakanlığı Halk  Kültürü Araştırmaları Genel  Müdürlüğü (HAGEM) bünyesinde yapılan THM-THO derlemeleri, 2000’li yıllardan itibaren dur(durul)muştur. Oysa; alanda tecrübeli bir çok büyüğümüz sağken, onlardan yararlanmalıyız.

1996-1999 yılları arasında, İTÜ TMDK adına MEB ile yapılan protokol çerçevesinde, başkanlığını/yürütücülüğünü yaptığım, yöre usta öğretmenlerini eğitim programları/kursları  ile, 50 ilde başarılı çalışmalar yapılmış, yüzlerce yeni malzeme  derlenmiştir.

 “Ülkemizin  zengin kültür kaynakları var”  demekle iş bitmiyor; çünkü, kültürel değerler unutuluyor, kayboluyor… İstenince ve ciddi tutulunca yapılmayacak ve sonuçlanmayacak/başarılmayacak  iş yoktur.

Ancak, günümüze kadar yapılanlar bir devlet politikası olmayıp, tamamen konuya yatkın/ilgi duyan/ciddi bulan;  Bakanlar, Genel Müdürler, Konservatuar Müdürlüklerindeki idarecilerin  çabaları ile yürütülmüştür.

PROJE:

Ülkemizin zengin; mutfak kültürünü, halk oyunlarını, türkülerini, giysilerini, adetlerini, manilerini  v.b. tekrar derlemek, değişimleri tespit etmek şarttır. Sonra bunları turizm için pazarlamak önem kazanmaktadır.

Aslında, aynı yörelerin 10 yılda bir tekrar elden geçirilmesi ile değişimin kodları ortaya çıkmaktadır.

Folklor, bir milletin değişim tarihini ortaya çıkaracak bir güçtür.

Ülkemiz hızlı bir şekilde iletim araçlarının etkisine girmiştir. TV’lerde yapılan gezi programlarında, halkımızın iletişim araçlarının etkisine tamamen girmediği, hala yaşantılarını ananevi bir şekilde devam ettirdiği memnuniyetle görülmektedir ki bu bizler için bir şanstır.

Zaman geçirilmeden ülke çapında faaliyete geçilmeli, “Folklor Değerleri/Ürünleri  Derleme Seferberliği”, “Halk Kültürü Derleme Seferberliği”  yapılmalı, Bakanlık ilgili birimi merkez alınarak ya da yeni bir birim oluşturarak; konservatuarlar, müzik bölümleri, TRT, HEM, Kültür Müdürlükleri, bağımsız-emekli uzmanları, sanatçı dostlar, alan öğretmenleri, konservatuar alan mezunları ile, Türkiye,  3-5  yılda  baştan aşağı taranmalıdır.

Daha sonra;  konu ile ilgili farklı ekipler kurulmalı, belli bir program içinde ülkeye dağılmalı, derlenen malzemeler hızla tasnif edilmeli ve yayına hazır hale getirilmeli, türküler notaya alınmalı, yeni halk oyunları repertuvarlara sokulmalı, giysiler sergilenmelidir.

BU MILLI BIR PROJEDIR.

Bunun için; sağlam/güçlü, camiayı tanıyan, istekli, saygın, çalışkan ve üretken, makama değil görevine sadık, bir merkez  ekibi gereklidir. Bu iş sıradan bir iş değildir, istekli olmak ve işin içinden gelmiş olmak şarttır.

Makama değil, göreve odaklı kişiler gereklidir.

Amaçsız/projesiz  görevler, atanmalar ve unvanlar sonuç vermemekte, sadece günü kurtarmaktadır.Ancak, ülkemizin kaybedecek günü yoktur.

Bu görev milli bir görev olup, ülkemizin tanıtımında her zaman başarılar getiren folklor değerlerimizin kaybolmasına da engel olunacaktır.

Bu çalışma, Cumhurbaşkanımızın “15 yılda, kültürde bir şeyi/isteneni  yapamadık” sözlerinin, hayata geçirilmesi/canlanması  olacaktır.

BIRLIK VE BERABERLIĞIN ÇÖZÜMÜ  MILLI KÜLTÜRDEDIR.

24 yıldır, ülkemizin tek ve özgün “İstanbul Türk Müziği Günleri/Festivali”ni  düzenliyoruz, program içinde mutlaka uluslar arası bir sempozyuma yer veriyoruz, yazılarımızla birlikte düşündürmeye ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu konuya da bir neşter vurmak istiyoruz.

SONUÇ:

Bu konuda, Cumhurbaşkanımızın, Kültür Bakanımızın, görevlendirmesi ve yetkilendirmesi halinde, ülkemiz kültür sanatına katkıda bulunmak üzere, çalışma gruplarımızla hazır olduğumuzu, saygılarımla arz etmek isterim.

Proje, birikim, emek, üretim  bizden; görevlendirmek siz büyüklerimizden….

Kültürel zenginlik bizim en önemli tanıtım gücümüzdür.

En derin saygılarımızla….

Yorumlar