YAZARLAR

2019-2023 Planı'ndaki "Eğitim Maddeleri" tartışmalı!...(3)

Plandaki eğitim maddeleri hakkında, görüşlerimizi sunmaya devam ediyoruz…

557.3. Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir.

557.4. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır.

558. Öğrencilerin kazanımlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik etkin bir ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

558.1. Her öğrencinin akademik ve diğer faaliyetlerine ilişkin kayıtların tutulduğu e-dosya oluşturulacaktır.

558.2. Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli etkinleştirilecektir.

558.3. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir.

AY: Öğrencilerin yeteneklerine göre belirlenmesi, o alana ağırlık verilmesi çok önemlidir. Bu maddenin başarılmaması için sebep yoktur. Düğüm noktası, öğretmendir.

558.4. Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacaktır.

AY:559. Mad. sonra çok fazla mesleki-teknik eğitim maddesi (15) konulmuş. Evet, önemli ama birkaç madde de toparlamak, konuyu fazla dağıtmamak gereklidir.

559.  Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacaktır.

559.1. Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir.

559.2. Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha etkin bir şekilde kullanılması suretiyle döner sermaye gelirleri artırılacaktır.

559.3. Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve dalların öğretim programları güncellenecektir.

559.4. Öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerinin sağlanabilmesi ve farklı mesleklere ilişkin kazanımlar elde edebilmeleri için birden fazla dalda sertifikasyon almaya imkân tanıyan çoklu mesleki beceri altyapısı oluşturulacaktır.

559.5. Başta OSB’lerde olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

559.6. Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağ güçlendirilecektir.

559.7. Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek; mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

559.8. Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir.

AY: Bu çok önemli, ancak, özel okulların bu konuda daha önde olduğu görülüyor. Okulların bu tip başarılarla kendilerini tanıtma isteği, bu çalışmalara önemi artırıyor. Devlet okulları da önemsemelidir.

559.9.  Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokolleri artırılacaktır.

559.10. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının mesleki eğitim alanları ve seviyelerine göre farklı ücret uygulaması teşvik edilerek istihdamlarına öncelik verilecektir.

559.11. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve OSB’ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.

559.12. Özel sektörün özel mesleki eğitim merkezi kurabilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

559.13. Bilgi ve becerilerin güncelliğinin sağlanması amacıyla mezunların sertifikalı eğitim ve sektör ile üniversiteler tarafından akredite edilen dersleri almaları teşvik edilecektir.

559.14. Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine esas teşkil eden ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri güncellenecek ve sayıları artırılacaktır.

560. Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır.

AY: “Çeşitlilikten” ne anlatılmak istenmiş? Yine yok!.. Oysa, çeşitleme/dallandırma değil, “butik üniversiteler” ülkemiz için çözüm olacaktır. YÖK, akademisyenlerin çok kolay sorunlarını çözerek; 206 üniversiteye huzur ve barış ortamı sağlamalıdır.

Üniversiteleri; MEB’mi yoksa YÖK’mü yönetiyor? Sorunlarını; MEB’mi,YÖK’mü, yoksa TBMM’mi çözüyor? Bu ikilemden, akademisyenleri kurtarmak gerek..

560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir.

AY: Bu madde sorunludur. Çünkü, YÖK, Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen “bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması” ve “ihtisaslaşma” ile ilgili  bir proje yürütüyor. Cümle havalı ya, akademisyen arkadaş kes-kopyala-yapıştır ile buraya almış. Olmaz, bu MEB’in işi değildir.

560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.

AY: Emir büyük yerden olunca tartışma-çalıştay yok!.. Sn.Cumhurbaşkanımız bile bu kadar siyasetin içinde yeni öğrenmiş. Japonya’da neden ihtiyaç duyulmuş? Hangi sorunu çözmüş? Ne sonuçlar alınmış? Soruları sorulmuyor ya da araştırılmıyor. Makam için; “itiraz”, “ama” Sn.Cumhurbaşkanım…yok? Emredersiniz efendim? var!.. Oysa; akademik alan “özgürdür”, ihtiyaç varsa “uygulama” yapılır. “İncelenecek ve ihtiyaç varsa kurulacaktır” denilse daha makul  olurdu. 207. üniversite kurulur ve başına da “ulu insan” Alev Alatlı gibi bir isim getirilir, maksat “kuruldu” olur ki, biz üniversitelerin; iş/üretim/patent yapmasını arzu ediyoruz.

Not: Eğitim ve kültür-sanat maddelerini hazırlayan ve yazıya döken kadrodaki isimleri öğrenmek istiyoruz. CİMER'ede yazdık!..Bilginize..

Devam edeceğiz….

 

Yorumlar