YAZARLAR

13 aile ve CİA

Dünyanın en güçlü aileleri servetin yüzde 99'una sahipler. Dünyanın geri kalanının birbirleriyle savaşması için yüzde 1'ini bırakıyorlar.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Dünyanın en güçlü aileleri servetin yüzde 99'una sahipler.Dünyanın geri kalanının birbirleriyle savaşması için yüzde 1'inibırakıyorlar.

Siyasetten terörizme kadar her şeyi kontrol eden dünyadaki 13aile...

Astor Ailesi, Bundy Ailesi, Collins Ailesi, DuPont Ailesi,Freeman Ailesi, Kennedy Ailesi, Li Ailesi Onassis Ailesi,Rockefeller Ailesi, Russell Ailesi, Van Duyn Ailesi, MerovingianAilesi ve Rothschild Ailesi... Bunlar siyaset, iş veya eğlenceolsun, hayatın hemen her alanına sahip olan aileler. 13 ailenin,“hayal edilmesi bile hayal” olan “zenginlik ve güç” bağlantılarıolduğu biliniyor. Ve bu aileler Amerika’dan Çin'e kadaruzanıyor.

13 ailenin oluşturduğu bu gücün, dünyanın dört bir yanındaki herşeyi kontrol ettiği; dünyadaki siyasi partilerden, adliyelerden,eğitim kurumlarından, doğal kaynaklardan, dış politikalardan,yiyeceklerden, ulusal ekonomilerden, medyadan, hatta terörörgütlerinden bile. Bir sonraki terör saldırısının nerede ve nezaman olacağına karar verenler, piyasaların ne zaman düşeceğinekarar verirler, yeni bir hükümetin ne zaman devralması gerektiğinekarar verenler, BM'de ne olacağına karar verirler, hemen her şeyekarar verirler.

Dünya nüfusunu azaltma planları en bilindik politikaları.1930'lardan bu yana Rockefeller Vakfı'nın uzun yıllardır sürdürdüğübir çalışma. Yani kitlesel ölçekte nüfus azaltımı ve koyu tenliırkların Anglo-Sakson beyaz elit tarafından kontrol edilmesi.

Bizim anladığımız modern anlamda ki demokrasi 250 seneden dahafazla değil. Dünya, her zaman mutlak güce sahip olanlar, zenginlikve kaynakları nasıl kontrol edeceğini bilenler tarafındanyönetilmiştir. Yeni Dünya Düzeni, benzer bir mutlak güç ve kontrolfelsefesi üzerinde küresel ölçekte çalışmayı amaçlamaktadır.

Küresel nüfusun kontrolünü elinde tutmak istiyorlar. Küreselnüfusun sadece bir milyarın altında olmasını istiyorlar veDünya'nın kaynaklarını kendi özel kullanımları için bırakıyorlar.Ve nüfusu kontrol altında tutmak için, virüsler, aşılar ve genetiğideğiştirilmiş gıdalar gibi bilimsel olarak tasarlanmış küreselnüfus kontrol yöntemlerini planlarlar. Ayrıca, bu ailelerin kanserve AIDS gibi hastalıklarının tedavisini bile sürdürdüğü, ancak bunuhalka açıklamak istemediği söylenir, çünkü o zaman bir tedaviolacaktır ve ilaç tedavisi gene kendi kontrollerinde olan ilaçendüstrisini zarara sokmuş olacak...

İşte dünyada tüm bu gücü tesis edebilmeleri için hedef ülkeyiaskeri ve istihbari açıdan süper güç yapıp, gerçek arzularını oülkenin ordusunu ve özellikle gene istihbarat örgütlerinikullanarak ortaya koyarlar...

Bu asrın süper gücü ABD.

11 Eylül 2001. Teröristler, ABD topraklarında gerçekleşecek enbüyük terör eylemini gerçekleştirdiler ve CİA (istihbarattopluluğunun geri kalanıyla birlikte) saldırıları durduramadığıiçin eleştirildi. Sorunun bir kısmı, eleştirmenlerin, farklıistihbarat kurumlarının birlikte çalışmadığı yönündeydi. O zamandanberi CIA, casus programını geliştirdi ve birçok yeni memuryetiştirdi. Ajanslar arasında işbirliğini sağlamak için genelistihbarat topluluğunda da yapısal değişiklikler olmuştur.

Devam.

CİA ve casusları hakkında birçok Hollywood filmine rağmen,birçok kişi halen ajansın gerçekte ne yaptığını bilmiyor. CİA'nıntarihine bir göz atalım. Organizasyonun bugün nasılyapılandırıldığını, kimin gözetlediğini ve ne tür kontroller vedengeler bulunduğuna bir göz atalım. Ayrıca casusların işlerininasıl yaptığına da bir göz atacağız, bir başka deyişle,Hollywood'un ne kadarının gerçek olduğunu göreceğiz.

CİA, Merkezi İstihbarat Teşkilatını temsil eder. Önceliklimisyonu, ulusal güvenlik konusunda karar vermede başkanı ve kıdemliABD hükümetinin politika yapıcılarına yardımcı olmak için yabancıistihbarat bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yaymaktır. CİA,başkanın isteği üzerine gizli eylemde bulunabilir. CİA’nın her nekadar iç Politika üzerindeki etki gücü çok yüksek olsada Politikayapmıyor. Amerika iç faaliyetlerine katılmalarına izin verilmez...Görev alanları sınır ötesi ülkeler.

ABD hükümetinin diğer yönleri gibi, CİA’da bir kontrol vedengeleme sistemine sahiptir. CİA hem yürütme hem de yasamaorganlarına rapor verir... Yürütme tarafında, CİA üç gruba cevapverir; Ulusal Güvenlik Konseyi, Başkanın Yabancı İstihbarat DanışmaKurulu ve İstihbarat Gözetim Kurulu.

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan, Başkan Yardımcısı, DışişleriBakanı ve Savunma Bakanı'ndan oluşur. "MGK, Ulusal Güvenlikleilgili ulusal, askeri ve askeri konularda Başkan'a tavsiyelerdebulunur ve CİA'nın istihbarat toplamasına ilişkin rehberlik,inceleme ve yönlendirme sağlar." Başkanın Yabancı İstihbaratDanışma Kurulu, CİA'nın ne kadar iyi çalıştığını ve yapısınınetkililiğini inceleyen özel sektörden kişileri kapsar. İstihbaratGözetim Kurulunun, istihbarat bilgilerinin düzgün bir şekildeyapılmasını ve tüm istihbarat toplamanın yasal olmasını sağlamasıbeklenir.

Yasama tarafında, CİA öncelikli olarak İstihbarat Daimi SeçimKomitesi ve İstihbarat Senatosu Seçim Komitesi ile çalışmaktadır.Bu iki komite, Dış İlişkiler, Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetlerkomiteleriyle birlikte CİA programlarını onaylar ve CİA'yıdenetler.

Ödenek komisyonları CİA ve tüm ABD hükümet faaliyetleri içinuygun fonlar...

Fonlardan bahsetmişken, CİA bütçesi gizlidir ve ajansınpersonelini, organizasyon yapısını, maaşlarını ve çalışan sayısını1949'da geçilen bir yasa uyarınca gizli tutmasına izin verilmiştir.Bildiğimiz şey, 1997'de, tüm ABD için toplam bütçe Hükümetistihbaratı ve istihbarat ile ilgili faaliyetler (CİA'nın birparçası olduğu) 26,6 milyar dolardı. Bu rakam ilk kez halkaduyuruldu. 1998 yılında bütçe 26,7 milyar dolardı. Diğer tümyıllara ait istihbarat bütçeleri sınıflandırılmıştır. Personelcephesinde ise CİA yaklaşık 20.000 kişi istihdam ediyor.

CİA’nın tarihi..

Amerika Birleşik Devletleri her zaman yabancı istihbaratfaaliyetlerinde bulunmuştur. Gizli eylem adı altında, DevrimSavaşı'nı kazanarak yurtseverlere yardım etti. Fakat ilk resmiörgütler, Deniz İstihbarat Bürosu ve Ordu Askeri İstihbaratBölümü'nün oluşturulduğu 1880'lere kadar mevcut değildi. Birinci Dünya Savaşı sorasında, Soruşturma Bürosu (FBI) istihbarattoplama görevlerini devraldı. OSS olarak bilinen StratejikHizmetler Ofisi, 1942'de kuruldu ve 1945'te kaldırıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD liderleri ulusal istihbaratınnasıl geliştirileceğiyle ilgili mücadeleler verdi. ABD'yi İkinciDünya Savaşı'na sokan Pearl Harbor bombalaması, büyük biristihbarat hatası olarak kabul edildi.

1947'de Başkan Harry Truman, CİA'nın kurulmasına yol açan UlusalGüvenlik Yasasını imzaladı. Hareket aynı zamanda üç farklı rolesahip bir merkezi istihbarat direktörlüğünü de kurdu; Başkanıngüvenlik konularında baş danışmanı, ABD istihbarat topluluğununbaşı ve CİA başkanı, bu istihbarat topluluğundaki kurumlardansadece biri. Bu yapı 2004 yılında istihbarat topluluğunundenetlenmesi için ulusal istihbaratın direktörlüğünü ortaya çıkaranİstihbarat Reformu ve Terörle Mücadele Yasası ile revizeedilmiştir. Şimdi, CİA müdürü ulusal istihbarat direktörüne raporveriyor.

2006 yılında, Kongre, ajansın bütçesini ve personelin sırrınısaklamasına izin veren Merkezi İstihbarat Teşkilatı Yasasını kabuletti. Ajansın asıl görevi uzun yıllardır Soğuk Savaş sırasındaBirleşik Devletleri komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşıkorumaktı. CİA üst düzey yöneticilerine göre, CİA’nın bu günlerdedaha karmaşık bir işi var. CİA, Amerika Birleşik Devletleri'ni tümdünyadaki terörist tehditlerden korumak.

CİA Yapısı

CİA, her biri kendi sorumluluklarına sahip dört farklı takımhalinde çalışır...

Ulusal Gizli Servis

İstihbarat ajanlarının “casuslar"ın çalıştığı yer. Ulusal GizliServis çalışanları yabancı istihbarat toplamak için yurtdışındakalıyorlar. "Zeki İnsanları" ajanları işe alıyorlar. Gizi Servisiçin ne tür insanlar çalışıyor? Ulusal Gizli Servis çalışanlarıgenellikle iyi eğitimlidirler, diğer dilleri bilirler, dünyanın heryerinden insanlarla çalışmak isterler ve tehlikeli olanlar da dahilolmak üzere her duruma uyum sağlayabilirler. Arkadaşlarının ve aileüyelerinin de dahil olduğu çoğu insan, NCS çalışanlarının tamolarak ne yaptığını asla bilmez.

Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü

Bu takımdaki insanlar açık veya açık kaynak, bilgi toplar.Televizyonda, radyoda, dergilerde veya gazetelerde yer alanbilgilerden oluşur. Ayrıca elektronik ve uydu fotoğrafçılığıkullanıyorlar. Bu ekip, bilim ve mühendislikten hoşlanan insanlarıkendine çekiyor.

İstihbarat Müdürlüğü

İlk iki takımın topladığı tüm bilgiler İstihbarat Başkanlığınadevredilir. Bu ekibin üyeleri bilgiyi yorumluyor ve raporlaryazıyor. İstihbarat Müdürlüğü çalışanı mükemmel yazma ve analitikbecerilere sahip olmalı, grupların önünde bilgileri rahatçasunabilmeli ve son tarih baskısını üstlenebilmelidir.

Destek Müdürlüğü

 Bu ekip organizasyonun geri kalanı için destek sağlıyor veişe alma ve eğitim gibi şeyleri ele alıyor.

Sonuç.

Bu asrın süper gücü olan ABD’nin, süper güç olmaya devam edecekolması kararı işte bu ailelere bağlı...

Son bir not.

Bu aileler, her ne kadar dünyanın yarınını planlamış olsalarda,planlarının üzerinde başka planlarında yapıldığının farkındalarve  biliyorlar... Kendilerince ilahi güçle savaş halindeler...Ve bu savaşı mutlak bir biçimde kaybedecekler.

Yorumlar2 yorum