YAZARLAR

11.Kalkınma Planı Eğitim Maddeleri uygulanabilir mi?...(2)

Meslek kanunu,öğretmen niteliği çok önemli...

Siz değerli okurlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

Eğitim maddeleri üzerindeki görüşlerimize devam ediyoruz…

Son dakika; Sn.Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği/dinlediği söylenen Yeniakit köşe yazarı H.Karaman da “litakatsız atamalardan” memnun değil (04.08.2019); “Maalesef ülkemizi felaketin eşiğine getiren şebekeyi devletten temizleme eylemi istemeden kurunun yanında yaşın da yanmasına sebep oldu. Boşalan kadrolar, gaye ile vasıta arasındaki dengenin farkında olmayanlarla da dolduruldu, dolduruluyor. Kültür, aile, gençlik ve milli eğitim bakanlıkları icraat ve uygulamada amaca (ruha, davaya) hizmeti hedef olarak seçerse, önemli makamlara bu amacın insanlarını getirirse başarının yolu açılmış olur.”

552. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecektir.

552.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır.

552.2. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır.

AY:552./552.1./552.2. aynı maddede toplanmalıdır. Bu konu çok önemli ve hassastır. 

https://www.internethaber.com/isitime-engellilerle-tho-calismalari-yapilabilir-mi-1492908y.htm

Çalışmalar başlamıştır, ancak açılan “özel rehabilitasyon merkezlerinin” çözüm bekleyen  sorunları vardır. Her türlü destek sağlanmalıdır. Ayrıca, Türkçe’ye önem verilecek” deyip, “ihtiyaç” varken, “gereksinim” neden kullanılmıştır.

552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir.

AY: Özbakım becerilerini kazanmak (giyinip soyunma, elini yüzünü yıkama gibi temizlik ihtiyaçlarının, beslenme ve tuvalet ihtiyacının kendisi tarafından yapılması); bireyin bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir kişi olmasında çok önemli bir yere sahiptir. Önemlidir.

552.4. Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.

AY: Önce “özel yetenekli çocukların” tespiti gereklidir. Bunun içinde, öğretmenlere yetenek avcısı görevi verilmeli, tespit edilenlerin ilgili alanlara/okullara yönlendirilmesi, ailelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi şarttır. Kurullarla iş yürümez, gereksiz bir görevlendirme olacaktır. MEB içinde Genel Müd. veya Daire Başkanlığı yeterlidir.

552.5. Üniversitelerle işbirliği yapılarak zekâ ve yetenek testlerinin niteliği geliştirilecek, zekâ ve yetenek tanılama ve izleme merkezleri oluşturulacaktır.

553. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir.

553.1. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.

AY: İki madde bir ele alınmalıdır. Raporun kilit maddesidir: ”Öğretmenlik Meslek Kanunu.” Bir senedir, Bakan Sn.Ziya Selçuk tarafından  dile getirilmekte, ama bir adım yol alınamamaktadır. Z.Selçuk; “Hakimlik savcılık ordu personeli veya sağlık personeli bunların hepsinde meslek yasası var. DMK'ya göre bazı sınırlıklar olabiliyor. Birçok mevzuatta öğretmenlikle ilgili atıflar var ve karışmış. Bunların hepsini toplayıp, tek bir söylem oluşturmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerin Statü ve itibarı güçlendirmemiz lazım. Öğretmenlerin kariyer basamakları konusunda eksiklikler var bunları gidermeye çalışıyoruz. Görevde yükselme, ödül, ceza gibi bir takım düzenlemeler bu meslek kanununda düzenlenecek.” demiştir. Daha 2547 ile 657 kavgası sonlanmamışken, biz yine de  inşallah diyelim.

553.2. Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

AY: Gereksiz bir madde. Ülkede “konut sıkıntısı” yok, tam tersine “konut fazlası” vardır. Bu gidişle; 2023 yılına kadar böyle devam edecektir.  Köyde kalan öğretmen kalmayınca, öğretmen il veya ilçe dışına çıkmayınca, barınma ihtiyacı giderilmek istenmesi yanlıştır. Sabah-akşam, servisle köye giden-gelen öğretmenle bir gelişme sağlanamaz. Önce; öğretmen köyde kalmalı, köylü çocukları ile değil, köylü anne-babayla, muhtarla, kahvedekilerle, tarladakilerle v.b. tanışmalıdır. Kalkınma böyle olur!..

553.3. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.

553.4. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.

AY: Siyasetin son derece günlük yaşama müdahale ettiği ülkemizde, uygulanması mümkün olamayacak bir maddedir. Buraya yazıp ta, boşuna Devlet’i ve Planı küçük düşürmemek gereklidir.

553.5. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir.

 AY: Sadece günaydın diyoruz. Çünkü, eğitim; günlük yaşamla, ortamla, teknolojiyle paralel yürümek zorundadır.

553.6. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

AY: Sadece günaydın diyoruz. Md. 551.9. ile birleştirilmelidir.

553.7. Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı oranlarda teşvik edici mekanizmalar oluşturulacaktır.

AY: Bu madde iptal edilmelidir... Onun yerine maaşlar düzgün  bir hale getirilmelidir. Teşvik konusu başa beladır. Bakın “akademik teşvik” yüzünden camia; her türlü kurnazlığı/etik olmayan işleri yapmaya başladı. Büyüklerimiz boşuna dememişler; Para milleti yoldan çıkarır.

553.8. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacaktır.

553.9. Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.

AY: Sanki MEB, öğretmenlerin kalitesini artırmak, bilgilendirmek için hizmet içi eğitimleri düzenli yapıyormuş gibi, “içerikler yenilenecek” diyor…Bakan değişimleri yüzünden, 10-15 yıldır hizmet içi eğitim yapılmıyor.

554. Etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak belirlenecek ve politika uygulamalarının etki analizleri yapılacaktır.

AY: Bu raporu hazırlayanlar arasında akademisyenler olduğu muhakkak. Madde diyor ki; Daha önce  “etkin ve etkili bir eğitim sistemi” yoktu, “şimdi oluşturmaya çalışıyoruz.” Tecrübeme göre; ne belirlenir, ne de analizler yapılır!.. O kadar iddialıyım yani!..

554.1. Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zekâ teknolojileriyle işlenecektir.

AY: Mümkün değil!..

554.2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecektir.

AY: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEB Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (MEBCBS) ilişkin, "Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Bakanlık olarak bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dönemde, bizim çok sayıda okulumuzun, yüz binlerce öğretmenimizin, milyonlarca öğrencimizin bulunduğu sistemde çok daha hızlı hareket edebilmek için belki de bütün bakanlıklardan daha fazla bilişimden yararlanmaya, veriye dayalı politikalar üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü MEB’de  alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor." dedi.(30 Temmuz 2019)

555. Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır.

555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.

AY: Yıllardır; en doğru, güç katan,iş öğreten, meslek sahibi yapan MEB’in eğitim koludur. Geliştirilerek devamında yarar görülmektedir. (555. İle aynıdır)

555.2. Mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sistemi kurulacaktır.

556. Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı Okul Gelişim Modeli oluşturulacaktır.

556.1. Sahip oldukları koşul ve öncelikler dâhilinde okulların gelişimleri izlenecek ve değerlendirilecektir.

556.2. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacaktır.

556.3. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir.

557. Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecektir.

AY: “Ortaokullarda bulunuşluk” güzel  ve anlaşılır bir cümle mi? “Hazır bulunuşluk”; belli bir seviyedeki öğrenim görevlerinin, öğrenilmesi için gerekli olgunlaşmaya ve gerekli temel yaşantılara sahip olmak” demektir. Peki, bu anlamı karşılıyor mu? Türkçemizde kelime mi bitti?

557.1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecektir.

557.2. Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacaktır.

Devam edeceğiz…

Yorumlar